PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Planering av kommande år

En e-förvaltningsplan gäller för ett år och ska därmed förnyas varje år. Resultatet dokumenteras i e-förvaltningsplanen som utgör styrdokumentet för e-områdets årsuppdrag. Mall för e-förvaltningsplan finns att ladda ner på sidan Mallar och verktyg.

Planering och beslut av årsuppdrag och budget sker inför varje verksamhetsår enligt stegen i e-förvaltningsprocessens årshjul. På sidan Beskrivningar och guider finns en detaljerad guide för de olika stegen.

Bild på årshjul

Kvartal 1 (januari–mars)

Lista och bedöm större insatser Utifrån övergripande mål skall de större insatserna listas som påverkar e-området. Det kan vara projekt som konkurrerar om resurser eller större uppgraderingar som kräver mycket ekonomiska medel.
Underlag till budgetdialog

Ovan framtagna större insatser beräknas grovt avseende resurser, pengar och tid och lämnas in till avdelningschefer och e-portföljen för e-området för vidare hantering i UFV budgetdialog.

Kvartal 2 (april–juni)

Nulägesbedömning informationssäkerhet

Varje e-område ansvarar för att genomföra en nulägesanalys avseende informationssäkerhet. För stöd i detta arbete finns material under Informationssäkerhet

Översyn av avtal och service-överenskommelser För varje IT-komponent skall befintliga tal och Serviceöverenskommelser inom e-området gås igenom. De eventuella åtgärder som behövs skall tas med i listan för kommande behov. Mall för SLA
Inventera nuläge och behov För varje e-områdestjänst beskrivs nuläget och de behov som specialisterna har fångat. En summerad bild av de åtgärder som behöver vidtas kommande år görs av e-förvaltningskoordinatorerna utifrån såväl användning som teknik.
Påbörja nästa års e-förvaltningsplan Kommande års e-förvaltningsplan påbörjas enligt guiden Förnya e-förvaltningsplan

Kvartal 3 (juli–september)

Utkast e-förvaltningsplan

Ett första version av en genomarbetad e-förvaltningsplan ska presenteras för styrgruppen.

Här bör en prioriterad åtgärdslista finnas framme samt en resursuppskattning och tidsuppskattning.

Prioritering inom e-område De åtgärder som kommit fram utifrån nuläge och behov prioriteras av e-koordinatorerna utifrån den preliminära budgetram som e-området tilldelats. Prioritering görs enligt gällande prioriteringskriterier. Styrgruppen för e-området tar ställning till förslaget och beslutar om en första prioriteringsordning för området.

Prioritering inom e-portfölj

E-områdesansvariga för varje e-område föredrar sina egna prioriterade åtgärdslistor för e-portföljen. Styrgruppen för e-portföljen har dialog kring helheten, bedömer årsmålen utifrån tilldelad budget och återkopplar.
E-förvaltningsplan klar

E-förvaltningsplanen färdigställs utifrån e-portföljens återkoppling och beslut.

Serviceöverenskommelsen stäms av med verksamheten och vid behov uppdateras och förankras i styrgruppen

Kvartal 4 (oktober–december)

Finjustering e-förvaltningsplan Eventuella korrigeringar görs som stäms av i styrgruppen för e-området.
Beslut e-förvaltningsplan

Förvaltningsplanerna beslutas med avseende på

  • Omfattning
  • Långsiktiga mål
  • Årsuppdrag
  • Budget
  • Bemanning