PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Organisation och roller

Bild, e-förvaltningsstruktur
Bilden visar strukturen för e-förvaltningen. Den är uppbyggd av tre nivåer; e-förvaltningsportfölj, e-portföljer och e-områden.

Bemanningen på samtliga nivåer består av både verksamhet och IT som samverkar i sina roller. Se bemanning för e-förvaltning (2018).

E-förvaltningsportföljen

  • Är Universitetsförvaltningens samlade mängd uppdrag för e-förvaltning.
  • Styrgrupp utgörs av ordinarie ledningsgrupp där ordförande är Universitetsdirektör. Beredande är avdelningscheferna från e-portföljerna.

E-portföljen

  • Är en gruppering av e-områden som stödjer liknande verksamhet. Dessa samordnas för att möjliggöra gemensamma prioriteringar och ett effektivt resursutnyttjande.
  • Styrgrupper för e-portföljer utgörs av avdelningschefer med verksamhetsansvar. Som stöd till e-portföljernas styrgruppsmöten kommer en samordnarroll att finnas.

E-området

  • Är en gruppering av IT-stöd och kunskapsstöd (t.ex. support, lathundar och utbildning) som tillsammans utgör verksamhetsstödet till en specifik verksamhet.
  • Styrgrupperna bemannas företrädesvis med enhetschefer i rollen som e-områdesansvarig och e-områdesansvarig IT. Den koordinerande nivån bemannas av rollerna e‑förvaltningskoordinator och e‑förvaltningskoordinator IT.
  • De e-områden som är av infrastrukturell karaktär har bara en IT-sida att bemanna. Dessa e‑områden har ingen bemanning på verksamhetssidan utan den utgörs till största del av de andra e-områdena.

Rollbeskrivningar