Bakgrund och omfattning

Bakgrund

E-förvaltningsmodellen beskriver hur universitetet ska förvalta sitt digitaliserade verksamhetsstöd. Modellen är anpassad utifrån universitetets strukturer och arbetsordning, men bygger i sitt grundutförande på den tidigare införda förvaltningsmodellen som beslutades 2009.

Anpassningarna är genomförda utifrån den kartläggning som gjordes hösten 2014 utifrån uppdraget ”kartläggning och analys av förvaltning av IT-system vid universitetsförvaltningen”. 

Mer om slutsatser från kartläggning och den reviderade modellen kan läsas i ”Rapport kartläggning av förvaltning av IT-system vid UFV”

Drivkrafterna med att organisera förvaltningsarbetet enligt denna gemensamma modell är:

  • att IT drivs utifrån verksamhetsnytta
  • att verksamhet och IT samverkar mot gemensamt mål
  • att prioriteringar görs utifrån ett helhetsperspektiv
  • att målen är realistiska utifrån ekonomi och resurser
  • att struktur, ordning och reda råder

Omfattning

E-förvaltningsmodellen har namngivits med prefixet e- för att den hanterar ett digitaliserat verksamhetsstöd. Den relaterar till e-delegationens definition på e-förvaltning på så sätt att det handlar om verksamhetsutveckling med informations- och kommunikationsteknik som möjliggörare.

Denna första implementation omfattar de verksamheter som budgetmässigt lyder under Universitetsförvaltningen.

Modellen är avgränsad till att endast omfatta förvaltning i form av löpande basunderhåll och vidareutveckling av befintligt IT-stöd. Alla större projekt för verksamhetsutveckling finansieras och styrs utanför modellen.