PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Behörighet

Vilka uppgifter som en användare av Uppdok har rätt att rapportera in styrs av vilka behörigheter som som användaren har. Det är prefekten (motsv.) som beslutar vem som ska ha behörighet att arbeta i Uppdok vid en institution. Behörigheten kan gälla rapportering av registreringar och/eller resultat i utbildning på grundnivå och avancerad nivå, rapportering av aktivitet/försörjning och resultat i utbildning på forskarnivå och/eller enbart avse utdata (läsrättigheter till samtliga institutioner). Det är också möjligt att begränsa behörigheten att rapportera till endast vissa kurser vid en institution.

Ansökan om behörighet

För att få behörighet att arbeta i Uppdok krävs att du skickar in behörighetsblankett undertecknad av prefekten (motsv.) vid den institution som ansökan gäller.

Behörighetsblankett (utbildning på grundnivå och avancerad nivå)

Behörighetsblankett (utbildning på forskarnivå)

Behörighetsblankett (utdata)

Behörighetsblankett (kurser på annan institution än den egna)

Behörighetsblankett (antagning)

Ansökan skickas till UPPDOK-enheten.

Nya användare kommer att få inbjudan till någon av våra introduktionskurser i Uppdok.

Upphörande av behörighet

Om en användare inte längre behöver ha behörighet till Uppdok, t.ex. på grund av att användaren slutat eller fått ändrade arebstuppgifter, ska prefekten (motsv.) anmäla det till Uppdok-enheten:

Borttagning av användarkonto

UPPDOK-enheten gör regelbundet kontroller av alla användarkonton och kan efter meddelande till institutionen ta bort inaktiva konton.