Betyg, omprövning och rättningsmallar

Det är lärosätena själva som bestämmer vilka examinationsformer som ska användas för olika kurser, men samtidigt kan examinationen skapa utmaningar när det gäller de rättsliga aspekterna. Ett bra dokument är Universitetskanslerämbetes vägledning, Rättssäker examination, där det finns tolkningar och förtydliganden av hur reglerna ska tillämpas.

Läs mer om rättssäker examination på UKÄ.

 

Betyg kan inte överklagas. Däremot kan betyg omprövas. Detta regleras i Högskoleförordningens kapitel 6. Där står det:

24 § Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks. Förordning (2006:1053).

Det här betyder i praktiken:

- Eftersom betyg inte kan överklagas ska ingen ny instans bedöma tentan eller övriga betygsunderlag, exempelvis inlämningsuppgifter. 

- Omprövning av betyget görs av examinator om studenten begär det.

- Omprövning innebär att man snabbt tittar efter uppenbara fel i rättningen. Typexempel är att man adderat ihop resultatet fel eller glömt poängsätta en fråga.

Alltså: omprövning sker på grund av ”nya omständigheter” eller om betyget är ”uppenbart oriktigt” och om ändringen ”kan ske snabbt och enkelt”.  Det handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar, utan om att uppenbara fel rättas till.

Undvik omprövning

Ett sätt att undvika omprövning är att examinator dubbelkontrollerar alla som ligger på gränsen till ett högre betyg, så att inga studenter behöver vara oroliga för felbedömningar. Tenta-genomgångar, där studenter som undrar hur man skulle ha skrivit för att få högre poäng, kan fånga upp frågor från studenterna. På så sätt hänvisas studenternas frågor till ett gemensamt schemalagt tillfälle.

Rättningssmallar

Angående begäran om utlämnande av rätta lösningar så är rättningsmallar allmänna handlingar som kan begäras ut och då bli offentliga. Det innebär att om det finns en rättningsmall, så ska den lämnas till alla som säger att de vill ha den (nya och gamla studenter och andra som begär det). Detta gäller både gamla tentor och nya. Om det inte finns någon rättningsmall är det ändå bra ur en pedagogisk synvinkel att på något sätt förmedla de rätta svaren, så att studenterna har en chans att prestera bättre nästa gång. En tenta-genomgång kan vara ett alternativ. Lärare är inte skyldiga att tillverka en rättningsmall och vill man inte lämna ut skriftliga svar på tentor ska man inte ta fram någon rättningsmall.

Betygsombudsman

En student som har allvarligare klagomål på själva examinationsförfarandet  kan vända sig till någon av universitetets särskilda betygsombudsmän.

Läs mer om särskilda betygsombudsmän.

Tentamen på annan ort

Om en student ansöker om att få tentera på annan ort fattar institutionen beslut i frågan. Tentamen på annan ort förutsätter att ett lärosäte på den andra orten kan åta sig att arrangera och genomföra tentamen. Ortbytet ska inte innebära avgifter för studenten. Noteras bör att institutionen inte har någon skyldighet att genomföra examination på annan ort. 

Om en student vid ett annat lärosäte ansöker om att få skriva tentamen vid Uppsala universitet, så avgör institutionen om den har möjlighet att ordna skrivplats och praktiskt ansvara för tentamen. Noteras bör att institutionen inte har någon skyldighet att ge studenter vid andra lärosäten möjlighet att skriva tentamen vid Uppsala universitet.