Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utbytesavtal för studenter

Behöver man ett nytt avtal?

Innan ett nytt avtal skrivs ska de befintliga avtalen ses över. Avtal som inte är aktiva ska antingen avslutas formellt, eller aktiveras. Varje nytt avtal innebär nya kontaktytor, nya rutiner, nya marknadsföringsbehov och ny dokumentation. Det kan i många fall vara fördelaktigt att utveckla befintliga avtal istället för att skriva nya avtal. Studentutbyten är en viktig bas i ett förhållande mellan två universitet, och den basen kan man bygga vidare på med lärar- eller personalutbyte, granskning ("peer review"), gemensamma projekt, läroplansutveckling m.m. Man kan uppnå en tätare kontakt genom att, i mån av resurser och intresse, skicka och ta emot större studentvolymer. Hänsyn måste också tas till bostadsfrågan samt kursutbud på engelska, både för in- och utresande studenter.

Det strategiska perspektivet

Om ni bedömer att ett nytt avtal är önskvärt är det en god idé att titta på det större strategiska perspektivet. Satsar er fakultet, eller universitet på ledningsnivå på en viss region eller vissa universitet? Har närliggande ämnesområden väl fungerande utbyten med samma universitet? Finns det framgångsrik forskning, eller möjlighet till tätare forskningskontakt? Hur mycket studentintresse har ni för ett till universitet i det området? Är det bättre att utnyttja befintliga universitet inom området och satsa på ett nytt samarbete i en annan region? Hur pass stabil är den sociopolitiska situationen i landet?

Balans mellan in- och utresande studenter viktigt. Det måste finnas goda förutsättningar för att skicka studenter och för att ta emot studenter.

Praktiska frågor

Dessa frågor bör besvaras innan ett nytt avtal skapas

  • hur många individer utbytet ska omfatta och på vilken nivå (student/lärare/forskare)
  • vilka ämnen/kurser ska omfattas
  • avtalsperioden och regler om förlängning/avslut
  • vilka är kontaktpersoner
  • vilka ska skriva på avtalet
  • behöver juridiska avdelningen tillfrågas

Exempel på tidigare tecknade avtal av olika typer samt mallar för Erasmusutbytesavtal kan erhållas från Internationella kansliet (erasmus@uu.se).

Vem skriver på avtalet?

Avtal om samarbete med andra universitet inom utbildning eller forskning kan slutas på rektors-, fakultets- eller institutionsnivå. Avtalets omfattning, och ibland samarbetspartnerns organisatoriska ställning, påverkar vilken nivå avtalet ska skrivas på. Universitetsövergripande avtal undertecknas i regel av rektor och administreras av Internationella kansliet, medan ämnesspecifika avtal i regel tecknas på institutionsnivå. Institutionerna uppmuntras att kontakta Internationella kansliet för rådgivning och stöd inför planeringen av nya samarbetsavtal. 

Avgiftsbefrielse och registrering i moveon

För att studenter ska få studera inom ett utbyte och eventuellt vara avgiftsbefriade måste avtalet finnas i universitetets samarbetsdatabas - Moveon. Alla inresande studenter måste etableras och registreras i Uppdok. Om ovan inte sker kommer inte studenterna att betraktas som utbytesstudenter. 

Utvärdering

Utvärdering av avtal bör göras regelbundet där man beaktar aktivitetsgraden, balansen, intryck från lärare och studenter, studieresultat och övriga kvalitetsaspekter såsom tillgång till information, kursplaner med mera. Medel för utvärderingsresor, eller förberedande resor utlyses av Internationella kansliet varje läsår.