Utbildning på grund- och avancerad nivå

Här finns dokument som rör utbildning på grund- och avancerad nivå.

Två myndigheter hanterar frågor som rör universitet och högskolor:

  • Universitetskanslersämbetet har tre huvuduppgifter: att bedriva kvalitetssäkring och juridisk tillsyn samt att ansvara för statistik, uppföljning och granskning av effektivitet på högskoleområdet.
  • Universitets- och högskolerådet, UHR, ansvarar för uppgifter i fråga om service, samordning, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet.

Högskolelagen innehåller övergripande bestämmelser och högskoleförordningenreglerar undervisningen mer konkret. Högskoleförordningen överlåter en del detaljreglering till universiteten och därför finns det gemensamma styrdokument för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Uppsala universitet.

Ovanstående reglering kompletteras sedan av fakultetsnämnden. Många frågor bereds i nämnden för grundutbildning inför beslut i fakultetsnämnden. Vid institutionerna slutligen sker det dagliga praktiska arbetet med all utbildning på grund- och avancerad nivå, institutionerna har oftast egna rutiner och instruktioner.