Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Examina

Uppsala universitet har rätt att utfärda generella examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt ett antal yrkesexamina på grundnivå och avancerad nivå.

I examensordningen, som är en bilaga till högskoleförordningen (1993:100) anges på vilken nivå en viss examen ska avläggas och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen (examensbeskrivning).

I tillägg till examensordningen finns lokala bestämmelser för examina vid Uppsala universitet. Där anges vilka förled som ska användas och hur de ska översättas samt preciseras hur kurserna i generella examina på grundnivå och avancerad nivå ska vara fördelade. Fakultetsnämnderna får fastställa preciserade krav för yrkesexamina. Dessa krav finns beskrivna i utbildningsplanerna för respektive yrkesprogram.

Läs mer:
Bestämmelser avseende examina på grundnivå och avancerad nivå (UFV 2007/212)
Bestämmelser avseende examina på forskarnivå (UFV 2010/318)

På dessa sidor beskrivs vad som gäller examina enligt den nu gällande 2007 års examensordning. För information om bestämmelser om examina enligt äldre examensordningar, kontakta Examensenheten.