PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ämnen i utbildningen på forskarnivå

Följande ämnen finns inom utbildningen på forskarnivå vid Uppsala universitet. Följ länkarna för respektive fakultet för att komma till de allmänna studieplanerna.

Teologiska fakulteten

Etik Ethics
Gamla testamentets exegetik Old Testament Exegesis
Kyrkohistoria Church History
Kyrkovetenskap Ecclesiology
Missionsvetenskap Studies of Missions
Nya testamentets exegetik New Testament Exegesis
Religionsfilosofi Philosophy of Religion
Religionshistoria History of Religions
Religionspsykologi Psychology of Religion
Religionssociologi Sociology of Religion
Systematisk teologi med livsåskådningsforskning Systematic Theology and Studies in Worldviews


Juridiska fakulteten

Allmän rättslära Jurisprudence
Civilrätt Civil Law
Europarätt European (Integration) Law
Finansrätt Fiscal Law
Folkrätt Public International Law
Företagsrätt Corporate Law
Förvaltningsrätt Administrative Law
Internationell privaträtt Private International Law
Konstitutionell rätt Constitutional Law
Medicinsk rätt Medical Law
Miljörätt Environmental Law
Offentlig rätt Public Law
Processrätt Procedural Law
Rättshistoria Legal History and Sociology of Law
Straffrätt Criminal Law


Historisk-filosofiska fakulteten

Antikens kultur och samhällsliv Classical Archaeology and Ancient History
Arkeologi Archaeology
Biblioteks- och informationsvetenskap Library and Information Science
Egyptologi Egyptology
Estetik Aesthetics
Etnologi Ethnology
Filosofi (fr.o.m. vt 2015) Philosophy
Filosofi med filosofihistorisk inriktning (t.o.m. ht 2014) Philosophy with Specialisation in History of Philosophy
Genusvetenskap Gender Studies
Historia History
Idé- och lärdomshistoria History of Sciences and Ideas
Konstvetenskap History of Art
Kulturantropologi Cultural Anthropology
Litteraturvetenskap Literature
Musikvetenskap Musicology
Praktisk filosofi (t.o.m. ht 2014) Practical Philosophy
Retorik Rhetoric
Teoretisk filosofi (t.o.m. ht 2014) Theoretical Philosophy
Textilvetenskap Textile Studies


Språkvetenskapliga fakulteten

Datorlingvistik Computational Linguistics
Engelska English
Finsk-ugriska språk Finno-Ugric Languages
Grekiska Greek
Indologi särskilt sanskrit Indology with Classical Sanscrit
Iranska språk Iranian Languages
Latin Latin
Lingvistik Linguistics
Nordiska språk Scandinavian Languages
Romanska språk Romance Languages
Semitiska språk Semitic Languages
Sinologi Sinology
Slaviska språk Slavic Languages
Turkiska språk Turkic Languages
Tyska German


Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ekonomisk historia Economic History
Freds- och konfliktforskning Peace and Conflict Research
Företagsekonomi Business Studies
Geografi Geography
Hushållsvetenskap Domestic Sciences
Informationssystem Information Systems
Kostvetenskap Food, Nutrition and Dietetics
Kulturgeografi Social and Economic Geography
Medie- och kommunikationsvetenskap Media and Communication Studies
Människa-datorinteraktion Human-Computer Interaction
Nationalekonomi Economics
Psykologi Psychology
Sociologi Sociology
Statistik Statistics
Statskunskap Political Science


Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Didaktik Curriculum Studies
Pedagogik Education
Utbildningssociologi Sociology of Education


Medicinska fakulteten

Medicinsk vetenskap Medical Science


Farmaceutiska fakulteten

Farmaceutisk vetenskap Pharmaceutical Science


Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Astronomi Astronomy
Astronomi med inriktning mot astrofysik Astronomy with Specialisation in Astrophysics
Beräkningsvetenskap Scientific Computing
Beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys Scientific Computing with Specialisation in Numerical Analysis
Bioinformatik Bioinformatics
Biokemi Biochemistry
Biologi Biology
Biologi med inriktning mot ekologisk botanik Biology with Specialisation in Ecological Botany
Biologi med inriktning mot ekotoxikologi Biology with Specialisation in Environmental Toxicology
Biologi med inriktning mot evolutionär funktionsgenomik Biology with Specialisation in Evolutionary Functional Genomics
Biologi med inriktning mot evolutionär genetik Biology with Specialisation in Evolutionary Genetics
Biologi med inriktning mot evolutionär organismbiologi Biology with Specialisation in Evolutionary Organismal Biology
Biologi med inriktning mot fysiologisk botanik Biology with Specialisation in Physiological Botany
Biologi med inriktning mot jämförande fysiologi Biology with Specialisation in Comparative Physiology
Biologi med inriktning mot limnologi Biology with Specialisation in Limnology
Biologi med inriktning mot mikrobiologi Biology with Specialisation in Microbiology
Biologi med inriktning mot miljötoxikologi Biology with Specialisation in Environmental Toxicology
Biologi med inriktning mot molekylär bioteknik Biology with Specialisation in Molecular Biotechnology
Biologi med inriktning mot molekylär cellbiologi Biology with Specialisation in Molecular Cell Biology
Biologi med inriktning mot molekylär evolution Biology with Specialisation in Molecular Evolution
Biologi med inriktning mot molekylär immunologi Biology with Specialisation in Molecular Immunology
Biologi med inriktning mot molekylärbiologi Biology with Specialisation in Molecular Biology
Biologi med inriktning mot människans evolution och genetik Biology with Specialisation in Human Evolution and Genetics
Biologi med inriktning mot populationsbiologi Biology with Specialisation in Population Biology
Biologi med inriktning mot strukturbiologi Biology with Specialisation in Structural Biology
Biologi med inriktning mot systematik Biology with Specialisation in Systematics
Biologi med inriktning mot zooekologi Biology with Specialisation in Animal Ecology
Biologi med inriktning mot zoologisk bevarandebiologi Biology with Specialisation in Animal Conservation
Biologi med inriktning mot zoologisk utvecklingsbiologi Biology with Specialisation in Animal Development
Byggteknik Civil and Structural Engineering
Byggteknik med inriktning mot geoteknik Civil and Structural Engineering with Specialisation in Soil Mechanics
Datavetenskap Computer Science
Datavetenskap med inriktning mot databasteknik Computer Science with Specialisation in Database Technology
Datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik Computer Science with Specialisation in Computer Science Education Research
Datavetenskap med inriktning mot datorkommunikation Computer Science with Specialisation in Computer Communication
Datavetenskap med inriktning mot inbyggda system Computer Science with Specialisation in Embedded Systems
Datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion Computer Science with Specialisation in Human-Computer Interaction
Datoriserad bildbehandling Computerized Image Processing
Elektroteknik med inriktning mot reglerteknik Electrical Engineering with Specialisation in Automatic Control
Elektroteknik med inriktning mot reglerteknik Electrical Engineering with Specialisation in Automatic Control
Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling Electrical Engineering with Specialisation in Signal Processing
Elektroteknik med inriktning mot systemanalys Electrical Engineering with Specialisation in Systems Analysis
Fysik Physics
Fysik med inriktning mot atom-, molekyl- och kondenserade materiens fysik Physics with Specialisation in Atomic, Molecular and Condensed Matter Physics
Fysik med inriktning mot astrofysik Physics with Specialisation in Astrophysics
Fysik med inriktning mot biofysik Physics with Specialisation in Biophysics
Fysik med inriktning mot elementarpartikelfysik Physics with Specialisation in Elementary Particle Physics
Fysik med inriktning mot fysikens didaktik Physics with Specialisation in Physics Education Research
Fysik med inriktning mot globala energiresurser Physics with Specialisation in Global Energy Resources
Fysik med inriktning mot jonfysik Physics with Specialisation in Ion Physics
Fysik med inriktning mot kvantkemi Physics with Specialisation in Quantum Chemistry
Fysik med inriktning mot kärnfysik Physics with Specialisation in Nuclear Physics
Fysik med inriktning mot rymd- och plasmafysik Physics with Specialisation in Space and Plasma Physics
Fysik med inriktning mot tillämpad kärnfysik Physics with Specialisation in Applied Nuclear Physics
Fysik och astronomi med inriktning mot teoretisk fysik Physics and Astronomy Specialising in Theoretical Physics
Geofysik med inriktning mot fasta jordens fysik Geophysics with Specialisation in Solid Earth Physics
Geofysik med inriktning mot seismologi Geophysics with Specialisation in Seismology
Geovetenskap med inriktning mot historisk geologi och paleontologi Earth Science with Specialisation in Historical Geology and Palaeontology
Geovetenskap med inriktning mot kvartärgeologi Earth Science with Specialisation in Quaternary Geology
Geovetenskap med inriktning mot miljöanalys Earth Science with Specialisation in Environmental Analysis
Geovetenskap med inriktning mot mineralogi, petrologi och tektonik Earth Science with Specialisation in Mineral Chemistry, Petrology and Tectonics
Geovetenskap med inriktning mot naturgeografi Earth Science with Specialisation in Physical Geography
Hydrologi Hydrology
Kemi Chemistry
Kemi med inriktning mot analytisk kemi Chemistry with Specialisation in Analytical Chemistry
Kemi med inriktning mot biofysik Chemistry with Specialisation in Biophysics
Kemi med inriktning mot bioorganisk kemi Chemistry with Specialisation in Bioorganic Chemistry
Kemi med inriktning mot fysikalisk kemi Chemistry with Specialisation in Physical Chemistry
Kemi med inriktning mot kemisk fysik Chemistry with Specialisation in Chemical Physics
Kemi med inriktning mot kvantkemi Chemistry with Specialisation in Quantum Chemistry
Kemi med inriktning mot materialkemi Chemistry with specialisation in Materials Chemistry
Kemi med inriktning mot mikrobiell kemi Chemistry with Specialisation in Microbial Chemistry
Kemi med inriktning mot molekylär biomimetik Chemistry with Specialisation in Molecular Biomimetics
Kemi med inriktning mot oorganisk kemi Chemistry with Specialisation in Inorganic Chemistry
Kemi med inriktning mot organisk kemi Chemistry with Specialisation in Organic Chemistry
Kemi med inriktning mot polymerkemi Chemistry with Specialisation in Polymer Chemistry
Kemi med inriktning mot teoretisk kemi Chemistry with Specialisation in Theoretical Chemistry
Kemi med inriktning mot ytbioteknik Chemistry with Specialisation in Surface Biotechnology
Matematik Mathematics
Matematik med inriktning mot tillämpad matematik Mathematics with Specialisation in Applied Mathematics
Matematisk logik Mathematical Logic
Matematisk statistik Mathematical Statistics
Meteorologi Meteorology
Naturresurser och hållbar utveckling Natural Resources and Sustainable Development
Teknisk fysik Engineering Science
Teknisk fysik med inriktning mot atmosfäriska urladdningar Engineering Science with Specialisation in Atmospheric Discharges
Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära Engineering Science with Specialisation in Science of Electricity
Teknisk fysik med inriktning mot elektronik Engineering Science with Specialisation in Electronics
Teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik Engineering Science with Specialisation in Solid State Physics
Teknisk fysik med inriktning mot globala energiresurser Engineering Science with Specialisation in the Science of Global Energy Resources
Teknisk fysik med inriktning mot hållfasthetslära Engineering Science with Specialisation in Solid Mechanics
Teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik Engineering Science with Specialisation in Industrial Engineering and Management
Teknisk fysik med inriktning mot materialanalys Engineering Science with Specialisation in Materials Analysis
Teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap Engineering Science with Specialisation in Materials Science
Teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik Engineering Science with Specialisation in Microsystems Technology
Teknisk fysik med inriktning mot mikrovågsteknik Engineering Science with Specialisation in Microwave Technology
Teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material Engineering Science with Specialisation in Nanotechnology and Functional Materials
Teknisk fysik med inriktning mot tillämpad mekanik Engineering Science with Specialisation in Applied Mechanics
Teknisk fysik med inriktning mot tribomaterial Engineering Science with Specialisation in Tribo Materials
Teoretisk fysik Theoretical Physics
Tillämpad matematik och statistik Applied Mathematics and Statistics