Utlysning av projektmedel

Utbildningsförnyelse och pedagogisk utveckling

I syfte att ytterligare stödja pedagogiskt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet utlyser rektor projektmedel för verksamhetsåret 2020. Beviljade medlen kan tas i bruk redan från och med hösten 2019. Utlyst belopp är sammanlagt 1 000 000 kr. Medel kommer att fördelas mellan flera projekt och varje beviljat projekt tilldelas maximalt 100 000 kronor.

Enligt Uppsala universitets mål och strategier ska utbildningen förnyas och utvecklas kontinuerligt för att balansera tillgänglig ämneskompetens, förändringar i kunskapsläge, studenters efterfrågan och samhällets behov.

Projektmedel utlyses för att stödja utvecklingsarbete som syftar till utbildningsförnyelse och pedagogisk utveckling. Medlen ska bidra till att skapa och utveckla utbildning vars innehåll och form präglas av nytänkande och gärna korsar traditionella ämnesgränser. Utbildningen ska vara långsiktigt hållbar och rusta studenterna för att verka proaktivt i ett snabbt föränderligt och globalt samhälle som ställer krav på etisk, digital och interkulturell kompetens. Medlen ska ses som en möjlighet till att experimentera, röra sig utanför ramarna och hämta inspiration från oväntade håll.

Uppsala universitets Pedagogiska program är ett verktyg för, och kan inspirera till, utvecklingsarbete som syftar till att universitetet ska bedriva en förstklassig utbildning där undervisningen utvecklas i takt med aktuell universitetspedagogisk och ämnesdidaktisk forskning.

Projektmedlen fördelas mellan tre områden: utbildningsförnyelse och generella pedagogiska utvecklingsprojekt, aktiv studentmedverkan (ASP), samt e-lärande. Medel för utbildningsförnyelse och generell pedagogisk utveckling kan som namnet anger, tilldelas projekt som handlar om utbildningsförnyelse, generell utveckling av pedagogik i en kurs, vid en institution, eller i ett utbildningsprogram. Aktiv studentmedverkan avser studenters medverkan i alla olika delar av utbildning - utveckling och planering, genomförande, examination och utvärdering. För att komma ifråga för dessa medel ska studenter vara direkt involverade i projektet. Medel för e-lärande kan tilldelas projekt och innebär utveckling av undervisning där digitala resurser och verktyg integreras som stöd till studenters lärande.

Enheten för universitetspedagogik handlägger utlysning, urval och uppföljning.

Projekten skall medfinansieras av berörd(a) institution(er) men det är inget hinder att projektmedlen inräknas i större pedagogiska utvecklingsprojekt med finansiering även från annat håll. Detta skall dock, i sådana fall, anges i ansökan.

Syftet med projektmedlen är att det ska stimulera och underlätta för lärare, lärarlag och institutioner att bedriva och implementera pedagogiskt utvecklingsarbete i linje med det pedagogiska programmets mål och intentioner. Inom projekt med inriktningen Aktiv studentmedverkan ligger fokus även på att studenter är delaktiga i projektet. Projekten ska främja utveckling av undervisnings-, examinations- och utvärderingsformer. Det är också önskvärt att projekten främjar samarbete såväl över ämnesgränserna som mellan studenter och lärare samt att projekten har potential att vara överförbara till andra verksamheter.

Ansökan
Ansökningsperioden startade 1 februari och sista dag för ansökan om projektmedel för pedagogisk utveckling är den 29 mars 2019.

För fullständiga instruktioner kring ansökan, kriterier m.m. se information om utlysningen samt riktlinjer för projektplan

Som ett stöd under projektet erbjuds plats på den årliga Projektkursen till de som erhållit medel för pedagogisk utveckling. Mer information om projektkursen.

Upplysningar
Frågor kring utlysningen och projektmedlen ställs till Svante Axelsson (svante.axelsson@uadm.uu.se, tel.nr 018-471 1596).

För frågor om medel till utbildningsförnyelse och generell pedagogisk utveckling hänvisas till Svante Axelsson (svante.Axelsson@uadm.uu.se, tel.nr 018-471 1596).

För frågor om pedagogiska utvecklingsmedel för aktiv studentmedverkan hänvisas till Alexis Engström (alexis.engstrom@uadm.uu.se, tel.nr 018-471 1324).

För frågor om pedagogiska utvecklingsmedel för e-lärande hänvisas till Mats Cullhed (mats.Cullhed@uadm.uu.se, tel.nr 018-471 6295).

 

Lycka till med din ansökan!