PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Projektmedel för pedagogisk utveckling

I syfte att ytterligare stödja pedagogiskt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet utlyser avdelningen för kvalitetsutveckling projektmedel för verksamhetsåret 2018.

Utlyst belopp är 500 000 kr. Denna summa kommer att fördelas mellan flera projekt där varje beviljat projekt tilldelas maximalt 100 000 kronor.

Projekten skall medfinansieras av berörd(a) institution(er) men det är inget hinder att projektmedlen inräknas i större pedagogiska utvecklingsprojekt med finansiering även från annat håll. Detta skall dock, i sådana fall, anges i ansökan.

Syftet med projektmedlen är att det ska stimulera och underlätta för lärare, lärarlag och institutioner att bedriva och implementera pedagogiskt utvecklingsarbete i linje med det pedagogiska programmets mål och intentioner. Projekten ska främja utveckling av undervisnings-, examinations- och utvärderingsformer. Det är också önskvärt att projekten främjar samarbete såväl över ämnesgränserna som mellan studenter och lärare samt att projekten har potential att vara överförbara till andra verksamheter.

Ansökan

Sista dag för ansökan om projektmedel för pedagogisk utveckling var den 27 mars 2017.

För fullständiga instruktioner kring ansökan, kriterier m.m. se information om utlysningen samt riktlinjer för projektplan

Som ett stöd under projektet erbjuds plats på den årliga Projektkursen till de som erhållit medel för pedagogisk utveckling. Mer information om projektkursen.

Upplysningar

Frågor kring utlysningen och projektmedlen ställs via e-post eller telefon till Svante Axelsson, Svante.Axelsson@uadm.uu.se, telefon 018-471 15 96, avdelningen för kvalitetsutveckling, enheten för universitetspedagogik.