Pedagogiska utvecklingsprojekt med IT

Arbetsgång och kriterier

Projektets ramar

Ett projekt kan omfatta två till fem dagars arbetsinsats. Utvecklingsprojektet är endast till för undervisande personal i lärarkategorin som har minst ett helårs erfarenhet av egen undervisning. Efter avslutat, godkänt, projekt erhålls ett intyg från Enheten för kvalitetsutveckling och universitetspedagogik. Intyget innehåller en kort beskrivning av projektets art och omfattning.

Arbetsgång för ett pedagogiskt utvecklingsprojekt

 1. Det ska finnas en skriven plan som beskriver bakgrund, syfte, mål och utvärderingsmetoder. Planen ska innehålla en beskrivning av hur användning av IT (informationsteknik) bidrar till studenternas lärande utöver, som komplement, eller alternativ till konventionella/ traditionella läraktivitet i undervisningen. Valet av undervisningsmetod/er ska vara välgrundade utifrån beprövad erfarenhet eller vetenskaplig forskning och det förväntade utfallet av aktiviteten/erna ska även framgå. Texten ska beskriva vilka konsekvenser projektet kan få för lärare och studenter.
 2. Planen ska presenteras för en pedagogisk utvecklare vid ett förhandledningsmoment. Diskussionen om projektet ska ske i god tid före första undervisningstillfället för att möjliggöra justeringar i planen.
 3. Efter genomförd aktivitet skall lärare och den pedagogiska utvecklaren följa upp aktiviteten/erna med efterhandledning. Detta kan ske i direkt anslutning till aktiviteten. I efterhandledningen diskuteras hur aktiviteten fungerade, vad som upplevdes som positivt och vad som kan utvecklas.
 4. Resultaten från projektet skall presenteras i en rapport som ska innehålla nedanstående punkter:
  • en sammanfattning av bakgrund, mål, genomförande (inklusive metod) och uppföljning (inklusive utvärderingen),
  • en grundlig utvärdering av aktiviteten/erna och analys av det resultat som framkommit i den,
  • en analys avseende projektets mål för studenternas lärande uppnåtts och de eventuella problem eller frågor som uppstått under aktiviteten/erna,
  • studenternas synpunkter på aktiviteten/erna, både på innehållet och formen, samt omfattningen och kvaliteten av lärandet,
  • redogörelser för vilka utvecklingsmöjligheter som finns i projektet, om aktiviteten är knuten till ett visst ämne eller om den är överförbar till andra ämnen samt om den är knuten till en specifik progressionsnivå i studentens utbildning eller användbar på flera nivåer,
  • effekterna av IT för studenternas lärande och en värdering av om IT som används i projektet är långsiktigt hållbar och utvecklingsbar, samt
  • en självvärdering av läraren, innefattande hans eller hennes egna lärdomar av projektet.
 5. Rapporten skall utvärderas och återkopplas till läraren av två pedagogiska utvecklare.

Bedömningskriterier för ett pedagogiskt utvecklingsprojekt med IT
Planen beskriver på ett tydligt sätt de ingående delar som beskrivs i punkt 1 i arbetsgången. Planen ska besvara frågorna:

 • Vad är nytt i projektet?
 • Vad blir effekten för studenternas lärande?
 • Vilken kunskap ska studenterna lära sig?
 • Varför väljs de aktiviteter som beskrivs?

Det kollegiala samtalet i förhandledningen ska genomsyras av lärarens vetenskapliga förhållningssätt till undervisning och lärande. Diskussionen om projektet ska vara undersökande och kritiskt granskande. Läraren ska kunna diskutera både metod/er som planeras att användas i undervisningen och ska kunna diskutera möjliga konsekvenser av aktiviteten och söka andra alternativ om planen, under diskussionen, inte visar sig genomförbar.

I efterhandledningen ska läraren uppvisa ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till hur aktivitetens utfall blev. Läraren ska kunna redogöra för hur olika moments synliga utfall blev och ska kunna värdera sin egen och studenternas påverkan av utfallet.

Rapporten ska vara skriven med språklig akribi. Den ska, med en tydlig röd tråd, beskriva hela projektet, från bakgrund till utvärdering. Rapporten ska belysa för- och nackdelar samt möjligheter och utmaningar med den nya aktiviteten i förhållande till lärarens tidigare undervisnings-erfarenheter. Det ska tydligt framgå hur IT har använts i undervisningen och vilka effekter det fått för studenternas lärande, samt hur IT kan användas i framtida undervisning. Rapporten ska innehålla en framsida med universitetets logga, tydliga rubriker och minst en referens till originallitteratur.

Efter återkoppling från pedagogisk utvecklare ska rapporten omarbetas till en slutlig version som publiceras på universitetets webbsidor för pedagogiska utvecklingsprojekt. Författaren förväntas även söka egna möjligheter för att publicera eller presentera sina erfarenheter.

Enheten för kvalitetsutveckling och universitetspedagogik