KrUUt2010 fattades ett rektorsbeslut om genomförande av projektet Kreativ utbildningsutveckling vid Uppsala universitetet 2010–2012 (KrUUt 10-12), en universitetsgemensam satsning för att stimulera vidareutveckling av utbildningskvaliteten vid Uppsala universitet.

Slutrapport för KrUUt-projektet

KrUUt – Kreativ utbildningsutveckling vid Uppsala universitet – har varit en universitetsgemensam satsning. Under perioden 2010-2011 genomfördes olika universitetsövergripande aktiviteter för att stödja det pågående utvecklingsarbetet inom vetenskapsområden och fakulteter. Denna utvecklingsfas följdes under 2012 av en avslutande utvärdering med en internationell panel av utbildningskunniga kollegor. Nu finns en samlad slutrapport innehållande den internationella KrUUt-panelens iakttagelser, projektledningens reflektioner samt en sammanfattning där de viktigaste utmaningarna till följd av projektet pekas ut.

Den internationella panelens uppgift har varit att utvärdera styrkor, svagheter och utvecklingspotential när det gäller:

 • Pedagogiska programmet
 • Utvecklingsarbetet inom vetenskapsområden/fakulteter
 • Universitetsgemensamma stödfunktioner
 • Utformningen av KrUUt-projektet

Inför sitt platsbesök vid Uppsala universitet fick den internationella KrUUt-panelen ett underlag.

Intentionerna med KrUUt-projektet

Avsikten med KrUUt- projektet har varit att sätta fokus på utbildningsuppgiftens viktiga roll och funktion samt stimulera utbildningsutveckling genom:

 • Implementering av det pedagogiska programmet
 • Arbete med utbildningsutveckling
 • Kollegialt utbyte och spridning av goda idéer

KrUUt-projektets prioriterade områden

Vetenskapsområden och fakulteter har varit delaktiga i att identifiera prioriterade områden för KrUUt-projektet att utgå ifrån. Prioriterade områden har varit:

 • Områdes-/fakultetsövergripande utbildningssamverkan
 • Forskningsanknytning
 • Självständiga arbeten
 • Förutsättningar för studenternas lärande
 • Generiska färdigheter och arbetslivsanknytning
 • Innovativ pedagogik
 • Lärandemål, betygskriterier och examination
 • Pedagogisk meritering
 • Utbildningsuppföljning

I KrUUt-projektets idébank kan du låta dig inspireras av de utvecklingsprojekt som drivits inom ramen för de identifierade prioriterade områdena. Där kan du få inspiration och idéer från andra, kanske till ditt eget arbete.

Den internationella panelen

Den internationella panelen bestod av representanter från universitet i det internationella Matarikinätverket, Lunds universitet och Göteborgs universitet samt tre internationella experter på utbildningskvalitet:

 • Prof Denise Chalmers, UWA, Australia (ordförande)
 • Dr Bengt-Ove Boström, Göteborgs universitet, Sverige
 • Prof Brenda Ravenscroft, Queens University, Canada
 • Prof Stefan Lindgren, Lunds universitet, Sverige
 • Prof Vernon Squire, Otago University, New Zeeland
 • Prof Lee Harvey, United Kingdom
 • Prof Stefanie Gropper, Tübingen University, Germany
 • Dr Victoria Gunn, Glasgow University, UK
 • Prof Thomas Luxon, Dartmouth University, USA
 • Dr Claire Carney, QAA, Scotland
 • Dr Lars Geschwind (sekreterare)

Panelen besökte Uppsala universitet vid ett förberedande besök hösten 2011. De gjorde ett andra och sista besök i september 2012.

Inför sitt andra platsbesök i september 2012 fick panelen ett underlag med beskrivning av det utvecklingsarbete som har ägt rum inom fakulteter och vetenskapsområden under 2010-2011, liksom av verksamheten vid Uppsala universitets centrala stödfunktioner (avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (PU), Uppsala Learning Lab (ULL), enheten för kvalitet och utvärdering (KoU), Kompetensforum, biblioteket och muséerna).

Vem tar ansvar för fortsättningen?

 • Rektor fattar universitetsövergripande beslut
 • Områdes- och fakultetsnämnder - och institutionerna - driver utvecklingen inom sina verksamhetsområden
 • Kvalitetsrådet underlättar utbyte av kunskaper och erfarenheter över områdes- och fakultetsgränser
 • Enheten för kvalitetsutveckling och universitetspedagogik, Uppsala Learning Lab, Kompetensforum och stödfunktioner på vetenskapsområdes-/fakultetsnivå ger expertstöd

För mer information om KrUUt kontakta Åsa Kettis, avdelningschef, avdelningen för kvalitetsutveckling.