PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Motiveringar tidigare år

Motiveringar för pristagarna 2017


Område teologi, humaniora och utbildningsvetenskap
Universitetslektor Jenny Beckman vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria har tilldelats 2017 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och utbildningsvetenskap.
Jenny Beckman inspirerar sina studenter. Genom sin undervisning bidrar hon till originella och värdefulla sammankopplingar mellan humanistiska och naturvetenskapliga studieområden vilket ger studenterna nya kunskaper och färdigheter. Vidare engagerar Jenny, med konkreta pedagogiska grepp, studenter i nyare forskning. Ett särskilt omnämnande förtjänar hennes förmåga att vid seminarier tematisera och utveckla alla typer av studentreflexioner till produktiva diskussionsinlägg.

Område juridik och samhällsvetenskap
Universitetslektor Susanne S:t Clair Renard vid Juridiska institutionen har tilldelats 2017 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.
Susanne S:t Clair Renard har gett juridiken ett ansikte på Gotland. Med engagemang motiverar hon studenterna under grundåret i juridik. Som en inspirerande ”peppmaskin” får hon studenter att känna hopp även när det tar emot. Hennes pedagogiska och genomtänkta undervisning kvarlämnar få oklarheter. Susanne arbetar för att alla studenter ska få uttrycka sina åsikter, uppmuntrar till diskussion samt ett etiskt förhållningssätt. Hennes entusiasm och intresse får med sig studenterna.

Område medicin och farmaci
Universitetslektor Martin Wohlin vid Institutionen för medicinska vetenskaper har tilldelats 2017 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.
Martin Wohlin har genom olika pedagogiska strategier bidragit till utveckling av den kliniska undervisningen på läkarprogrammet, särskilt inom akutmedicin – en insats som uppskattas av studenterna. Martin har också arbetat med interprofessionellt lärande samt utvecklat och kvalitetssäkrat studentmedverkan i utbildningen, vilket resulterat i en ASPIRE-certifiering av läkarprogrammet. Martins insatser håller högsta internationella klass och han deltar aktivt i konferenser och internationella nätverk.

Område matematik, naturvetenskap och teknik
Universitetslektor Magnus Hellqvist vid Institutionen för geovetenskap har tilldelats 2017 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.
Magnus Hellqvist brinner för att undervisa och skapa intresse. Hans samspel med studenterna och närhet till skratt gör lärandet roligt. Hans undervisning rymmer stimulerande utmaningar och utvecklande återkoppling. Inspirerad av studentsynpunkter, högskolepedagogik och ämnesdidaktik arbetar Magnus ständigt för att förbättra utbildningen och lärandemiljön, särskilt i fält. Som programansvarig arbetar han för en utbildning där alla studenter ges stor möjlighet att utvecklas och bli redo för framtiden.

Fria priset
Universitetslektor Malin Löfstedt vid Teologiska institutionen har tilldelats 2017 års fria pedagogiska pris på temat ”Undervisning som utvecklar etisk kompetens”.
Malin Löfstedt har arbetat engagerat och innovativt med frågor om etisk kompetens inom teologi och lärarutbildning. Hon har, i samråd med kollegor och studenter, utvecklat etikundervisningens utformning och uppläggning. Genom problem- och dilemmabaserat lärande får studenterna en undervisning som är både forsknings- och samtidsanknuten. Malin har också ett mycket gott handlag när det gäller svåra frågor avseende olika etiska system och traditioner.


Motiveringar 2016
Område teologi, humaniora och utbildningsvetenskap

Universitetslektor Sina Tezel vid Institutionen för lingvistik och filologi har tilldelats 2016 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning.

Sina Tezels engagerade och varierade undervisning gynnar alla studenters lärande. Hon är tillgänglig och får saker att framstå som möjliga även under svåra studieperioder. Sina ser till den enskilda studentens behov, ger konstruktiv återkoppling och inspirerar med sitt raka och tydliga mentorskap. Som lärare och samordnare för Orientalistikprogrammet är hon en dynamisk kraft som starkt bidragit till framgångsrik kursutveckling.

Område juridik och samhällsvetenskap

Universitetslektor Per Engström vid Nationalekonomiska institutionen har tilldelats 2016 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.

Per Engström undervisar på alla nivåer, från grundkurs till forskarutbildning, och på flertalet av institutionens kurser. Han har utvecklat kurser och skapat progression i utbildningen. Hans aktiverande undervisningsformer engagerar studenter och han har visat hur teknik kan användas för att utveckla lärandet. Per är en pedagogisk, lugn, öppen samt organiserad lärare och pedagogisk ledare som har förmågan att samarbeta med studenter.

Område medicin och farmaci

Universitetsadjunkt Per Holmfeldt vid Institutionen för medicinsk cellbiologi har tilldelats 2016 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

Per Holmfeldt ansvarar för undervisningen i fysiologi på sjuksköterske- och BMA-programmen. Han är en tydlig pedagogisk ledare och förbättrar ständigt undervisningen – inte minst distansundervisningen av studenter i Visby. Per har, i lyhörd dialog med studenterna, skapat en konkurrenskraftig utbildning på vetenskaplig grund, vilket lett till ett markant förbättrat examinationsresultat. Hans omväxlande och integrerande föreläsningar uppskattas av studenterna.

Område matematik, naturvetenskap och teknik

Universitetsadjunkt Johan Larsson vid Institutionen för fysik och astronomi har tilldelats 2016 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Johan Larsson är en erfaren lärare som ständigt utvecklar sin undervisning. I hans undervisning framträder klara mål, stimulerande vardagskopplingar, kreativa modeller och spännande experiment. Med en bred repertoar av undervisningsformer strävar Johan efter att möta alla studenter där de är och främja deras lärande. Han delar frikostigt med sig av inspiration, fysikkunskaper och pedagogiska råd till studenter och lärarkollegor.

Fria priset

Universitetslektor David Black-Schaffer vid Institutionen för informationsteknologi har tilldelats 2016 års fria pedagogiska pris på temat ”Integrering av digitala resurser i undervisningen”.

David Black-Schaffer svarar för hängiven och entusiastisk integration av digitala resurser i undervisningen. Studenterna arbetar aktivt och stöds i sitt lärande med väl genomarbetat digitalt undervisningsmaterial. Med stor passion utvecklar, använder och förnyar han en ”flipped classroom”-pedagogik, som han även delat med sig av bland studenter och lärare. Denna fullskaliga integrering av digitala resurser stimulerar lärande och gör det roligt att studera.

 

Motiveringarna 2015

Område teologi, humaniora och lärarutbildning

Universitetslektor Jakob Andersson vid Institutionen för lingvistik och filologi har tilldelats 2015 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning.

Jakob Andersson är en mångsidig och engagerad lärare som med aktiverande pedagogik månar om varje enskild students lärande. Han har utvecklat undervisningsformerna på ämnets kurser med ett vetenskapligt förhållningssätt i åtanke och med en öppenhet för samverkan med såväl studenter och kollegor som andra ämnen och institutioner. Hans genomtänkta kursupplägg och kunniga, kreativa lärarinsats motiverar och inspirerar studenterna i deras studier inom lingvistik och filologi.

Område juridik och samhällsvetenskap

Universitetslektor Agneta Andersson vid Institutionen för kostvetenskap har tilldelats 2015 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.

Agneta Andersson inspirerar, engagerar och aktiverar studenter och doktorander. Hon skapar ett öppet klimat för lärande som uppmuntrar till kritiskt tänkande. Ett vetenskapligt förhållningssätt kännetecknar hennes undervisning. Agneta har varit initiativtagare till Studentmottagningen och hon har bidragit till att dietistprogrammet organiserats om och nu bedöms hålla hög kvalitet. Hon är professionell och prestigelös på ett sätt som stimulerar pedagogisk diskussion och utveckling i kollegiet.

Område medicin och farmaci

Professor Anders Backlund vid Institutionen för läkemedelskemi har tilldelats 2015 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

Anders Backlund är en skicklig föreläsare och en god lyssnare som genom sitt engagemang för undervisningen och ämnet skapar ett positivt inlärningsklimat. Han stimulerar studenterna till kritiskt tänkande genom att diskutera såväl vetenskapliga artiklar som information från massmedia i undervisningen. Anders tydliggör också, genom omväxlande och aktiverande undervisningsmoment, kopplingen mellan teori och tillämpning. Hans lyhördhet för studenternas åsikter leder till en dialog som påverkar kursutformningen positivt.

Område matematik, naturvetenskap och teknik

Professor Gesa Weyhenmeyer vid Institutionen för ekologi och genetik har tilldelats 2015 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Med ett energiskt intresse för studenternas utveckling anpassar Gesa Weyhenmeyer lyhört sin undervisning till studenters olika behov, så att de tillgodogör sig långsiktiga ekologiska kunskaper. Hon arbetar väl förberedd med aktiverande och varierande undervisningsformer för att, både enskilt och i grupp, nå varje student. Gesa delar med sig av sina undervisnings- och forskningserfarenheter, på sätt som engagerar och inspirerar både studenter och kollegor att ta ansvar för lärandet.

Fria priset

Forskare Felix Ho vid Institutionen för kemi har tilldelats 2015 års fria pedagogiska pris på temat ”Undervisning som utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt”.

Felix Ho utvecklar studenternas förmåga till vetenskaplig reflektion. I kollegialt samspel utformar han kemilaborationer där studenterna lär sig undersökningsmetodik såväl som vetenskapligt tänkande. Studenternas förmåga att argumentera vetenskapligt tränas interaktivt både i undervisning och examination. Felix är en mångsidig och uppskattad lärare, samt en engagerad pedagogisk ledare som gärna utforskar och utvecklar studenters lärande.

 

Motiveringar 2014

Område teologi, humaniora och lärarutbildning
Professor Malgorzata Anna Packalén Parkman vid Institutionen för moderna språk har tilldelats 2014 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning.

Med sitt engagemang är Anna Packalén Parkman en frontfigur för det polska språket och polsk kultur vid Uppsala universitet. Hennes arbete röner stor uppskattning både hos studenter och kollegor. Med enastående förmåga att inspirera och motivera får hon studenter att känna sig sedda. Som pedagogisk ledare har hon utvecklat framgångsrika nätbaserade kurser. Fysiska avstånd överbryggas genom återkoppling och kreativa undervisnings- och examinationsformer, med utrymme för studenternas delaktighet i lärandet.

Område juridik och samhällsvetenskap
Universitetslektor Dan Bäcklund vid Ekonomisk-historiska institutionen har tilldelats 2014 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.

Dan Bäcklund har som lärare alltid en sann vetenskaplig inställning. Han omprövar ständigt sin egen praktik som lärare, handledare och mentor. Dan utgår alltid från studenten och skapar goda förutsättningar för lärande. I rollen som studierektor och kollega har Dan länge varit en dynamisk kraft bland annat i det nyligen genomförda projektet om laborativ samhällsvetenskap. Dan Bäcklund står för en enastående lärargärning.

Område medicin och farmaci
Professor Birgitta Tomkinson vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi har tilldelats 2014 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

Birgitta Tomkinson är uppskattad av studenter och kollegor. Hon är en tydlig pedagogisk ledare, och arbetar ständigt för att förbättra undervisningen. Som ordförande i program-kommittén för biomedicinska analytikerprogrammet bidrar hon till en konkurrenskraftig utbildning baserad på en vetenskaplig grund. Birgitta Tomkinsons lyhördhet för studenternas åsikter leder till en dialog som påverkar kursutformningen. Hon är en lysande föreläsare och hennes undervisning är omväxlande, integrerande och mycket uppskattad.

Område matematik, naturvetenskap och teknik
Professor Bengt Carlsson vid Institutionen för informationsteknologi har tilldelats 2014 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Bengt Carlsson har, under många år, utmärkt sig som pedagog och pedagogisk ledare. Hans stora engagemang för studenternas lärande ger inspirerande och verklighetsanknuten undervisning. Han bidrar till framgångsrik kursutveckling, med studentaktiverande projekt med stark koppling till forskning och yrkesliv. Bengts pedagogiska ledarskap präglas av respektfullhet och acceptans. Han gör studenter och medarbetare delaktiga i kvalitetsutvecklingen, både vad gäller pedagogik och studiemiljö.

Fria priset
Universitetsadjunkt Johanna Jacobsson vid Institutionen för nordiska språk har tilldelats 2014 års fria pedagogiska pris på temat ”Inkluderande undervisning för mångfald”.

Med engagemang och innovationsförmåga undervisar Johanna Jacobsson andraspråks-studenter i svenska språket. Dessa studenter uppvisar en mångfald vad avser språk, kultur, ålder och studiererfarenhet. Johanna utgår ifrån och tillvaratar studenternas varierande erfarenheter och perspektiv och underlättar därmed deras inträde i den svenska högskolan. Kursernas mål realiseras genom att kursinnehåll och aktiviteter samverkar i en interaktion mellan det studenterna har med sig och det som ska bli deras framtid.

 

Motiveringar 2013

Område teologi, humaniora och lärarutbildning

Universitetslektor Mika Hietanen vid Litteraturvetenskapliga institutionen har tilldelats 2013 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning.

Med bred pedagogisk kompetens och passion för sitt ämne motiverar Mika Hietanen studenterna att aktivt medverka i undervisningen. Hans ämneskunskap och problematiserande förmåga väcker studenternas entusiasm och vilja att ta sig an ämnet retorik på ett nytt sätt. Mika är engagerad i kursutveckling och strävar ständigt efter att förbättra undervisningsformerna, inte bara i sin egen undervisning utan även genom stöd och råd till kollegor.

Område juridik och samhällsvetenskap

Universitetslektor Javad Amid vid Nationalekonomiska institutionen har tilldelats 2013 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.

Javad Amid arbetar ständigt med förnyelse av pedagogiska upplägg för både befintliga och nya kurser. Som lärare lyckas han engagera, motivera och förklara för studenter så att deras förståelse för ett ämne, som av vissa anses ”svårt”, har ökat. Grafer och ekvationer som känts obegripliga, blir lättförståeliga. Allt enligt principen ”make it as simple as possible, but not simpler”. Som en grå eminens har Javad Amid outtröttligt burit upp och utvecklat de grundläggande kurserna i nationalekonomi under lång tid.

Område medicin och farmaci

Universitetslektor Mathias Hallberg vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har tilldelats 2013 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

Mathias Hallberg förmedlar kunskaper med inlevelse och engagemang. Med lyhördhet för studenternas åsikter skapar han dialog i undervisningen. Som pedagogisk ledare har han utvecklat och drivit kursen "Läkemedelsutveckling och användning" så att verksamheten integrerats med Språkverkstaden i ett unikt och väl fungerande samarbete. Mathias har också utvecklat examinationsformer som är relevanta och integrerade i undervisningen. Han introducerar färdighetsträning vad gäller vetenskapligt tänkande och skrivande anpassat till de nyintagna studenterna, och upprätthåller samtidigt stringenta akademiska krav.

Område matematik, naturvetenskap och teknik

Universitetslektor Susanne Mirbt vid Institutionen för fysik och astronomi har tilldelats 2013 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Susanne Mirbts enastående sätt att lära ut matematik tar till vara studenternas nyfikenhet och fångar allas intresse. Hon är strukturerad och välformulerad när hon, både grundligt och mångfasetterat, reder ut matematiska begrepp. Hon öppnar nya dörrar till matematikens okända djup och bredd, både för de studenter som kämpar och de som med lätthet tar till sig matematiken. Med fenomenal medkänsla och förståelse för varje individs behov får hon studenterna att prestera mer och hon lyssnar vaksamt på allas frågeställningar.

Fria priset

Kurssamordnare Malin Östman vid Institutionen för geovetenskaper har tilldelats 2013 års fria pedagogiska pris på temat ”Aktiv studentmedverkan”.

Malin Östman har sedan 2005 varit kursledare för en rad grundkurser inom ämnesområdet hållbar utveckling vid Cemus. Hon har utvecklat undervisningsformer där studenternas perspektiv, kunskaper och frågeställningar står i centrum och därmed gjort studenterna till aktiva medskapare av kursen. Som kursledare på mastersprogrammet har Malin, med samma utbildningsmodell, lyckats entusiasmera och engagera flera studenter att gå vidare och själva arbeta som kursledare på Cemus. Tidigare studenter har också engagerats i arbetet med att utveckla kurserna och den akademiska kvaliteten. Ett lysande exempel på aktiv studentmedverkan!

Motiveringar 2012

Område teologi, humaniora och lärarutbildning

Universitetslektor Elisabeth Berg vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier har tilldelats 2012 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning. Elisabeth Bergs undervisning präglas av entusiasm och omsorg om individen. Hennes höga ambitionsnivå ger motiverade och engagerade studenter. Hon skapar även förtroende och trygghet bland studenterna. Teori förenas skickligt med praktik, när konkreta erfarenheter och till synes enkla reflexioner i gruppen lyfts till en högre nivå. Som lärarutbildare är Elisabeth ett särskilt gott föredöme. Metodiken anpassas efter situationen, så att alla bär med sig goda exempel på hur man kan undervisa. Det är många lärarstudenter som konstaterat: ”Det är ju som Elisabeth Berg man vill bli!”

Område juridik och samhällsvetenskap

Universitetslektor Ebba Elwin vid Institutionen för psykologi har tilldelats 2012 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap. Med engagemang, energi och hängivenhet väcker Ebba Elwin studenternas metodintresse. Hon skapar en levande undervisningsmiljö där studenterna uppmuntras att ta en aktiv roll i lärandet. Hon inspirerar även till kritiskt tänkande och reflektion. Med stor ödmjukhet strävar hon ständigt efter att utvecklas som lärare. Ebba har också ett genuint intresse för utvecklingen av det pedagogiska arbetet på institutionen och hon är generös med att dela med sig av sina kunskaper inom kollegiet. I utvecklingsarbetet företräder Ebba alltid ett studentperspektiv med höga krav på god undervisning som grund!

Område medicin och farmaci

Universitetsadjunkt Henrik Johansson vid Institutionen för neurovetenskap har tilldelats 2012 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci. Sprudlande, inspirerande och intresserad av sitt yrke, smittar Henrik Johanssons glädje och entusiasm av sig på studenterna. Det arbetsklimat som omger Henrik präglas av respekt och ödmjukhet. Med tålamod och många förklaringsmodeller lotsar han studenterna till en djupare förståelse. Aktuell forskning blandas med beprövad erfarenhet. Han får studenterna att inse hur viktigt det är att vara medveten om sina egna fördomar. Han har även ett sätt som får alla att bli sedda och uppmärksammade. Henriks kunskaper och nyfikenhet gör att studenternas intresse för det egna lärandet ökar!

Område matematik, naturvetenskap och teknik

Universitetslektor Staffan Andersson vid Institutionen för fysik och astronomi har tilldelats 2012 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik. Staffan Anderssons inspirerade och gedigna ledarskap främjar pedagogisk utveckling på både institutions- och fakultetsnivå. I detta arbete involverar han såväl kollegor som studenter och hans resultat sprids aktivt både lokalt inom universitetet och nationellt vid högskolepedagogiska konferenser. Staffan tar i sin roll som programansvarig ansvar för att alla studenter ska känna sig välkomna och sedda i sin roll på universitetet, något som enligt hans egen didaktiska forskning har stor betydelse för retention. Staffans egen undervisning vilar på vetenskaplig grund och hans engagemang och nytänkande både i och utanför klassrummet smittar av sig på studenterna!

Fria priset

Universitetslektor Lars Fälting vid Ekonomisk-historiska institutionen har tilldelats 2012 års fria pedagogiska pris på temat ”Kollegial samverkan och idéutbyte”. Lars Fälting har som studierektor, programsamordnare, kursansvarig och lärare utvecklat och drivit gränsöverskridande utbildningar baserade på kollegial samverkan över ämnesgränser. Han har bland annat varit en drivande kraft bakom utvecklingen av Ekonomprogrammet, Masterprogrammet i samhällsvetenskap samt Historikerprogrammet. I detta arbete har hans nytänkande, entusiasm och goda argument främjat idéutbyten och skapat ett gott samarbete mellan medverkande lärare – både vad gäller kursinnehåll, undervisningsformer och administration. Lars har genom dessa insatser starkt bidragit till utvecklandet av bra kurser för studenterna under de ämnesintegrerande terminerna!

Motiveringar 2011

Område teologi, humaniora och lärarutbildning

Universitetslektor Angela Falk vid Engelska institutionen har tilldelats 2011 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning.
Angela Falk är en lika hängiven som uppskattad lärare, oavsett om hon undervisar i engelsk grammatik på nybörjarnivå eller i ”academic writing” för masterstudenter. Med omväxlande och aktiverande undervisningsformer låter hon alla studenter komma till sin rätt. Studentledda presentationer av kursstoffet varieras med lekfulla småuppgifter. Muntliga övningar och träning i engelsk presentationsteknik utgör en röd tråd. Hon tar varje student på allvar och förenar skickligt respekten för den enskilda individen med ett uppriktigt och tydligt bemötande av varje students prestationer.

Område juridik och samhällsvetenskap

Universitetslektor Hugo Fridén vid Juridiska institutionen har tilldelats 2011 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.
Hugo Fridén är sedan länge mycket uppskattad av studenter och kollegor. Han har en bred och lång erfarenhet av såväl kurs- och utbildningsledning som av undervisning. Han eftersträvar alltid balans, både i undervisningen och i tillvaron för övrigt, och han har en ”orubblig tilltro till det goda” i alla människor. Genom en engagerad och uppmuntrande pedagogik lyfter han studenterna till nya höjder, och han ger dem alltid omsorgsfull feedback. Inte minst för sin lyhördhet och vilja att nå konsensus är han också mycket uppskattad av sina kollegor. Hugos stora intresse för utbildningsfrågor och pedagogiska frågor visar sig även i ett aktivt deltagande som ledamot i Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott.

Område medicin och farmaci

Professor Pia Ek vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi har tilldelats 2011 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci
Pia Ek är en tydlig pedagogisk ledare för det biomedicinska analytikerprogrammet, och hon spelade en mycket viktig roll då programmet blev en integrerad del av universitetet. Hon har särskilt verkat för att ett vetenskapligt förhållningssätt ska prägla utbildningen. På ett föredömligt sätt har hon organiserat det pedagogiska arbetet i lärargruppen för att få till stånd ett enhetligt program. Därtill har hon arbetat aktivt i programrådet för kvalitetskontroll av examinationer. Som handledare vid laborationer har hon även en personlig kontakt med alla studenter i programmet. Hon lyfter fram behovet av en tydlig koppling mellan studier och kommande yrkesliv samt inspirerar till egna initiativ, och hon stimulerar kollegor till att utveckla sina kurser.

Område matematik, naturvetenskap och teknik

Professor Allan Rodhe vid Institutionen för geovetenskaper har tilldelats 2011 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.
Allan Rodhe är en mycket omtyckt lärare och en inspirationskälla för sina kollegor. Han förmår integrera laboratorie- och fältförsök på ett kreativt sätt med teoretisk undervisning, så att studenterna får möjlighet att sätta in kunskaperna i ett större sammanhang. Den varierade examinationen främjar studenternas kreativitet och kritiska förhållningssätt. Med sin positiva attityd och personlighet gynnar han dialogen mellan studenter och lärare. Han har verkat utanför sitt eget undervisningssammanhang genom att skriva kursböcker, fungera som koordinator för examensarbeten och vara en nyckelperson vid uppbyggnaden av Geocentrums vattenlaboratorium.

Fria priset

Universitetsadjunkt Cecilia Hamfelt vid Företagsekonomiska institutionen har tilldelats 2011 års fria pris på temat ”IT i undervisningen”.
Cecilia Hamfelt har genom att förena pedagogisk och teknisk skicklighet under många år varit en viktig motor och inspiratör i utvecklingen av IT i undervisningen. Tack vare hennes arbete för en ökad interaktion och en meningsfull examination har en omfattande distansutbildning blivit mer gedigen och givande och genomströmningen avsevärt förbättrats. Genom att metodiskt testa och utveckla olika IT-verktyg har hon banat väg för att många nya tekniker och IT-verktyg framgångsrikt används också på andra kurser än sådana som ges på distans. Hon delar dessutom alltid generöst med sig av sin tid och sina kunskaper och utgör därför ett mycket viktigt stöd för sina kollegor.

Föreläsningar från den universitetspedagogiska utvecklingskonferensen med tre av de pedagogiska pristagarna, Hugo Fridén, Pia Ek och Allan Rodhe.

Klicka på respektive föreläsning för att de den.

Motiveringar 2010

Område teologi, humaniora och lärarutbildning

Jonas Holmstrand, verksam vid Teologiska institutionen, har tilldelats 2010 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning.
Jonas Holmstrand förenar ämnesengagemang och strävan efter att göra studenterna delaktiga i teologins utveckling, med omsorg om varje enskild student: Alla ska känna möjlighet att utvecklas och att lyckas utifrån egna förutsättningar. Presentation och tillämpning av nya forskningsrön och aktuella perspektiv bereds stort utrymme i hans undervisning. Detta i kombination med att han kontinuerligt för en dialog med sina studenter gör att hans kurser upplevs som ett gemensamt utforskande av ämnet. Hans förmåga att i konstruktiv anda återkoppla på individuella arbeten, oavsett om dessa har utgjort en kritisk analys av exegetisk forskning eller en muntlig presentation, är mycket uppskattad. En student ger uttryck för sin entusiasm med orden: ”Helt plötsligt var grekiskan lätt!”

Område juridik och samhällsvetenskap

Universitetslektor Leon Caesarius, verksam vid företagsekonomiska institutionen, har tilldelats 2010 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällskunskap.
Leon Caesarius stora engagemang och genuina intresse för sitt ämne skapar ett positivt lärandeklimat som får studenterna att växa. Han har förmågan att nå varje student. Han lyckas med humor, tydligt ställda krav och konstruktiv återkoppling stimulera till reflektion och framsteg. Leon bedriver kontinuerlig kursutveckling. Han har dessutom varit med och tagit fram nya läromedel samt varit involverad i utvecklingen av institutionens kursportaler. På ett förnämligt sätt lyckas han inte minst integrera sin egen forskning i undervisningen. Med sitt engagemang för studenternas lärande fungerar han som en viktig inspirationskälla för sina kollegor.

Område medicin och farmaci

Jakob Johansson, överläkare vid anestesikliniken vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, har tilldelats 2010 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.
För Jakob Johansson står god klinisk handledning i fokus. Med brinnande entusiasm sprider han sina kunskaper och erfarenheter till andra. Med honom som inspiratör och pådrivande kraft har i synnerhet anestesikliniken förvandlats till en veritabel vallfartsort för läkarstudenter när det gäller klinisk praktik. Han har infört klinik-Kurt, ett system för att utvärdera den kliniska handledningen och bemötandet av studenterna. Tack vare sin stora entusiasm har han lyckats engagera studenterna i deras egen utbildning. Slutligen har han också agerat som den främsta drivkraften bakom en webbaserad pedagogisk meritportfölj.

Område matematik, teknik och naturvetenskap

Universitetslektor Ingrid Ahnesjö vid Institutionen för ekologi och evolution har tilldelats 2010 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.
Ingrid Ahnesjö har oförtröttligt strävat efter att utveckla studenternas färdigheter inom ramen för projektet Dialog för naturvetare, detta genom att utmana dem att formulera nya tankar i både tal och skrift. Hon stimulerar dem till att arbeta vetenskapligt; ställa hypoteser och utforma experiment. Därtill ser hon verkligen sina studenter. Hon ger dem återkoppling på deras insatser men också bekräftelse som personer. Tack vare sitt helhetsperspektiv och sin utmärkta kontakt med såväl lärare som studenter har hon en god blick för vad som behöver förändras. Hon har också förmågan att ge sina kollegor konstruktiva synpunkter som hjälper dem att vidareutvecklas och att våga anta nya utmaningar. Både inför och under träning av kommunikationsfärdigheter stöttar och entusiasmerar hon sina lärarkollegor.

Fria priset

Forskare Gunnel Cederlöf, verksam vid Historiska institutionen, har tilldelats 2010 års fria pris på temat ”Internationalisering i undervisningen”.
Gunnel Cederlöf har på ett berömligt sätt förenat engagemang för globalhistoriska perspektiv i undervisningen med lika glödande engagemang för internationella lärarutbyten. Hon är garant vid Historiska institutionen för att internationella perspektiv anläggs inom samtliga kurser, och har själv utvecklat flera kurser med globalhistorisk inriktning. Därtill har hon initierat och drivit ett utbyte med Calcutta University som tillåter lärare från detta universitet och Uppsala universitet att undervisa vid varandras lärosäten. Detta har upplevts som mycket värdefullt av både lärare och studenter.

De pedagogiska pristagarnas föreläsningar 18 november 2010

Motiveringar 2009

Området Teologi, humaniora och lärarutbildning

Universitetslektor Ove Strid vid institutionen för lingvistik och filologi har tilldelats 2009 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning.
Ove Strid har förmågan att få ett svårt ämne som grekisk grammatik att verka lätt och roligt. ”Kunskaperna liksom bara faller på plats”, skriver en av hans studenter. Hans pedagogik bygger på en fortgående dialog med samtliga studenter. Med engagemang och tålamod går Ove laget runt och ger sig inte förrän alla har förstått. Genom att anpassa frågorna efter var och ens nivå lyckas han få alla att känna sig delaktiga i dialogen, som för övrigt fortsätter även utanför lektionssalen. Undervisningen kompletteras med nätbaserade undervisningsmetoder, och kryddas med forskningsanknytning och Oves eget brinnande intresse för sitt ämne.

Området Juridik och Samhällskunskap

Forskaren Karl-Oskar Lindgren vid statsvetenskapliga institutionen har tilldelats 2009 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.
Karl-Oskar Lindgren är en mycket engagerad, kunnig och pedagogisk lärare, dessutom är han tydlig och alltid väl förberedd. Han har ett genuint intresse för studenternas utveckling och lärande, vilket visar sig i att han tar sig tid och vill nå fram till varje student för att dela med sig av sin kunskap och stimulera till engagemang. Han har bland annat lyckats skapa ett intresse för metodfrågor bland tidigare skeptiska studenter, där hans undervisning inneburit att de under kursens gång ändrat uppfattning och blivit inspirerade och kompetenta. Genom ett nära samarbete i lärarlaget sprids erfarenheter från hans väl genomtänkta föreläsningar och seminarier.

Området Medicin och farmaci

Universitetsadjunkt Ann-Marie Falk, universitetsadjunkt Emma Lundkvist och universitetsadjunkt Maria Swartling vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap har tilldelats 2009 års pedagogiska pris inom området för medicin och farmaci.
Priset tilldelas de tre studierektorerna Ann-Marie Falk, Emma Lundkvist och Maria Swartling för att de på ett självständigt sätt, med mycket höga ambitioner och ett högt kvalitetstänkande, gripit sig an förnyelsearbetet att utveckla styrinstrument i form av betygskriterier för sina kurser. Kurserna där detta utarbetats är klinisk farmaci och fördjupad farmakoterapi. Systemet bidrar till ökad kvalitet på utbildningarna, ger en större tydlighet för examinationerna och är ett viktigt redskap för studenterna vid inlärningen. Pristagarnas förmåga att leda arbetet och sprida projektidén till övriga lärare tyder på en stor pedagogisk styrka.

Området Matematik, naturvetenskap och teknik

Professor Staffan Svärd vid institutionen för cell- och molekylärbiolog har tilldelats 2009 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.
Staffan Svärd har ett starkt engagemang för sitt ämne, fakultetens utbildning och sina studenter. I enskilda samtal ger han moraliskt stöd och diskuterar studenternas mål och möjligheter till framtida kontakter. Han anknyter sin undervisning till forskningen genom att låta studenterna argumentera för vetenskapliga artiklar som om de vore studenternas egna. Han leder kurser som baseras på kontakt med företag, och där gruppdynamik, projektledning, intervjuteknik samt muntliga och skriftliga presentationer har en framträdande plats. Dessutom är han en högt skattad föreläsare som ger studenterna en djup förståelse genom målande beskrivningar och konkreta exempel. Genom sitt brinnande engagemang tänder han en gnista att vilja lära mer.

2009 års fria pris; Arbetslivsanknytning

Universitetslektor Karine Åkerman Sarkisian vid institutionen för moderna språk har tilldelats 2009 års fria pris för arbetslivsanknytning.
Språkvetarprogrammet är ett av Uppsala universitets attraktivaste program. Utan tvivel har Karine Åkerman Sarkisianen stor del i den framgången. Sedan starten höstterminen 2007 har hon oförtrutet och med stor energi, entusiasm och kreativitet arrangerat möten mellan studenter och företrädare för arbetslivet utanför universitetet. Hon har bjudit in ett stort antal seminariegäster, ordnat studiebesök och förmedlat praktikplatser. På Språkvetarprogrammet har arbetslivsanknytningen genom Karines förtjänst blivit en realitet, inte bara vackra ord i kursplanen. I bedriften ingår också att hon har lyft fram ett mycket brett spektrum av arbetsuppgifter och arbetsplatser för språkvetare. Det, skriver en student, ”vidgar synen på vad man kan göra efter studier inom detta program”.

Motiveringar 2008

På denna sida under varje pristagares motivering finns en inspelad föreläsning från den 11 december 2008.

Området Teologi, humaniora och lärarutbildning

Professor Raimo Raag, Institutionen för moderna språk/finsk-ugriska språk har tilldelats 2008 års pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning.
Raimo Raag har med öppet sinne och stort engagemang tagit till sig IT-teknikens möjligheter och med moderna pedagogiska idéer byggt upp en framgångsrik undervisning i ett erkänt svårt ämne, det estniska språket. Med möjligheten att också läsa estniska på distans har studentantalet på kort tid mångdubblats, samtidigt som genomströmningen är god. Med studenten i centrum har Raimo termin efter termin prövat nya pedagogiska grepp i sin undervisning, såsom automaträttade online-tester, fria diskussionsfora på nätet och olika former av nätbaserade studentsamarbeten för fördjupat lärande och uppbyggnad av kursmaterial. Dessutom har han med stor generositet delat med sig av sina erfarenheter till kolleger i och utanför sin institution.
Raimo Raag har också lyckats integrera sina personliga erfarenheter, sin språkvetenskapliga forskning och sitt engagemang i estnisk historia och samhällsliv i undervisningen, så att studenterna, som en av dem uttrycker det, ”ryser av spänning och välbehag då man inser att läraren själv är en del av estniska (nutids)historien.”

Området Juridik och samhällsvetenskap

Professor Thomas Bull, Juridiska institutionen har tilldelats 2008 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.
Thomas Bull skapar med sin uppenbara passion för konstitutionell rätt, och sitt genuina intresse för studenterna, - ett positivt klimat förlärande och utveckling. Han är en intresserad, engagerad och kunnig lärare som gärna provar nya pedagogiska grepp. Hans engagemang i studenternas lärande gör honom lyhörd för nya undervisningsformer och har bland annat utvecklat ett lagstiftningsspel för första terminsstudenterna. I sin undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå lyckas Thomas sätta in ämnet i ett för studenterna förståeligt sammanhang och samtidigt upprätthålla en kontinuerlig dialog med studenterna.
Genom en aktiv samverkan med det omgivande samhället förs aktuell forskning in i Thomas kurser på ett självklart sätt. Under sitt mångåriga lärarskap har Thomas pedagogik spridits genom skapande av nya kurser och kursmaterial. Genom sin uppskattade pedagogiska förmåga och sitt ämnesmässiga ledarskap är han en inspiratör för många kollegor. Thomas kombinerar en smittande entusiasm för sitt ämne med höga krav på sina studenter och skapar på så vis en utvecklande och stimulerande miljö.

”Thomas får studenterna att längta till hans seminarier”

Området Matematik, naturvetenskap och teknik

Universitetslektorn Arnold Pears vid Institutionen för informationsteknologi, har tilldelats 2008 års pedagogiska pris inom området Matematik, naturvetenskap och teknik.
Han undervisar, utvecklar utbildningen och diskuterar lärande med stor glädje, engagemang och kompetens. En kollega beskriver Arnold som ett "guldägg" eftersom han på ett flexibelt
sätt genomför utomordentliga kurser och sprider innovativa idéer om undervisning. Han har genomfört kurser där studenter samverkar globalt, han har utvecklat examination och återkoppling till studenter och utvecklat och använt kommunikationsverktyg för att stödja studenternas samarbete. Han utgår från beprövad erfarenhet och aktuell forskning inom datavetenskap, pedagogik och ämnesdidaktik i sin undervisning. Han reflekterar över de resultat undervisningen ger och använder dessa reflektioner för att igen vidareutveckla utbildningen och för att dela sina erfarenheter med andra.
Han bjuder på sitt kunnande och sin internationella utblick, för att uppmuntra och stödja studenter och kollegor inom och utom universitetet.

Området Medicin och farmaci

Avd läkare Truls Gårdmark och överläkare Johan Heinius vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, urologkirurgi har tilldelats 2008 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.
Truls och Johan har genomfört en omdaning av undervisningen i urologi på Läkarprogrammet som utgår från studenternas behov och som bygger på en ovanligt lycklig förening av ett pedagogiskt och tekniskt perspektiv. Genom en utveckling av IT-redskap, inklusive webbaserade videoseminarier, har de lyckats göra undervisningen lika tillgänglig för Uppsalabaserade som regionplacerade studenter, skapat möjlighet till snabb utvärdering av regionplaceringar och ökad interaktion mellan de sjukhus som deltar. De har skapat en kursplattform där tillgänglighet och interaktivitet är ledstjärnor. En noggrann utvärdering av förändringsarbetet har genomförts och visar mycket höga poäng för studenternas uppskattning och intresse för ämnet. Resultat av förändringsarbetet har publicerats i två artiklar i Läkartidningen 2007 respektive 2008, och Truls och Johan har aktivt arbetat med att sprida både idéer och teknik till andra kliniska kursers lärare.

Båda är också uppskattade undervisare, inte minst i smågruppsundervisning och klinisk handledning, där de genom sin förmåga att aktivera studenterna, genom sin entusiasm och kreativitet har ökat intresset för ämnet och stimulerat studenterna till aktivt lärande.

2008 års fria pris; forskningsanknytning av undervisning

Universitetslektor Arabella Nylund vid Institutionen för utbildning, kultur och medier har tilldelats 2008 års fria pris för Forskningsanknytning av undervisning.
Arabella är en mycket kunnig och engagerad lärare som förmår intressera de studenter hon möter för forskningen inom ämnet. Studenterna menar att hon lyckas levandegöra forskningen genom att inte bara låta dem läsa avhandlingar och artiklar utan också genom att låta dem få träffa ”livs levande forskare”. Med utgångspunkt från empiriska data ger hon studenterna tillfälle att problematisera utifrån olika teoretiska perspektiv. Arabella visar även hur forskningen har förändrats genom åren, vilket ger en bra grund för studenternas egna forsknings- och fältstudier. Hennes internationella erfarenhet breddar perspektiven ytterligare.

Arabella är vidare skicklig på att tydliggöra på vilka sätt forskningsresultat och teoretiska perspektiv kan berika och stärka den blivande lärarens professionalism.

På ett engagerande, humoristiskt och ofta provocerande sätt utmanar hon studenternas förståelse av frågeställningar. Hon uppmuntrar även studenterna att utveckla ett självständigt och kritiskt förhållningssätt i sina studier. Vid examinationen i form av examensarbeten, PM eller examinerande seminarier vinnlägger hon sig om att - som en kollega till henne uttryckt det: ”skapa ett akademiskt samtal där de goda argumenten ’vinner’”.

Motiveringar 2007

Området Teologi, humaniora och lärarutbildning

Forskarassistenten, filosofie doktor Mikael Alm vid Historiska institutionen, får 2007 års pedagogiska pris inom området Teologi, humaniora och lärarutbildning.
Mikael Alm har en enastående förmåga att överföra sin egen passion för ämnet på studenterna och att inge dem självförtroende. Han inspirerar genom att berätta med stort engagemang, yviga gester, ett målande språk och en kreativ användning av bilder, modeller och exempel från egen forskning. Samtidigt lyckas han – även i mycket stora studentgrupper – få studenterna att känna sig uppmärksammade som individer; som en student skriver: ”Det krävs inte så mycket för att inspirera magisterstudenter, men när man är en av 150 A-studenter – då är det skickligt!”

Dialogpedagogik är själva grundbulten i Mikael Alms undervisning. Med lyhördhet, uppmuntran, tolerans och respekt tas studenternas egna tankar och funderingar till vara och vidareutvecklas med hjälp av frågor. Även undervisningens utformning blir föremål för dialog.

På institutionen har Mikael Alm varit pedagogiskt innovativ på flera områden, bl.a. genom att utveckla en mycket väl fungerande modell för seminarieverksamheten samt en kurs i muntlig presentation.

Området Juridik och samhällsvetenskap

Timläraren, filosofie magister Lars Holmberg vid Sociologiska institutionen, får 2007 års pedagogiska pris inom området Samhällsvetenskap och juridik.
Lars Holmberg är en stor inspiratör som med ett äkta engagemang och med stor professionalism sedan många år berikar undervisningen genom att utmana vedertagna tankemönster och visa på sociologins breda spektra av möjligheter att förstå vår omvärld. Han har en omvittnad förmåga att såväl förmedla forskningsresultat så att de känns spännande och aktuella som att koppla samman teori med empiriska exempel. Lars Holmberg är också föredömlig med att ge återkoppling och skapa ett positivt lärandeklimat, och han är mycket lyhörd för studenternas synpunkter, ständigt beredd att utveckla och förbättra. Genom olika examinationsformer låter han studenterna träna både tal, skrift, självständigt tänkande och samarbetsförmåga. Hans genuina intresse för pedagogiska frågor har tagit sig uttryck i att han utvecklat både nya undervisningsformer och nya kurser. Studenter uppger att han spelat en avgörande roll för dem i deras utbildning och arbetsliv.

Ett studentcitat: ”Lars undervisning är briljant. Man blir inspirerad att läsa och fundera vidare på saker.

Området Matematik, naturvetenskap och teknik

Utbildningssamordnaren, filosofie doktor Ronny Alexandersson vid Institutionen för biologisk grundutbildning, har tilldelats 2007 pedagogiska pris inom området Matematik, naturvetenskap och teknik.
Ronny Alexandersson visar ett enastående engagemang i sina studenter. Från första stund skapar han god stämning och får studenterna att känna sig välkomna. Med sin positiva människosyn får han även omotiverade eller skeptiska studenter med på noterna. Ronny har infört flera ämnesdidaktiska inslag på kurser för blivande lärare där han låter teori och praktik flätas samman. Utöver forskning inom ämnet introduceras studenterna i ämnesdidaktisk forskning om hur deras blivande elever förstår centrala begrepp och teorier i naturvetenskap. För att stödja studenternas utveckling får också varje student återkoppling i enskilda samtal.

I kollegiet, liksom i samarbetet med kommunala lärarutbildare, har Ronny en sällsynt förmåga att få lärare med vitt skilda bakgrunder att arbeta mot nya pedagogiska mål. På ett ödmjukt sätt driver han igenom kloka pedagogiska idéer. Samtidigt som han är lyhörd för studenternas och kollegernas åsikter, är han alltid öppen för att själv ompröva idéer.

Ett studentcitat: Han är en av de lärare som brinner mest för sitt jobb som jag har träffat under min studietid.

Området Medicin och farmaci

Apotekaren och doktoranden vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, integrativ fysiologi, Louise Rügheimer, har tilldelats 2007 pedagogiska pris inom området Medicin och Farmaci.
Louise har en utmärkt förmåga att få studenter med olika bakgrund intresserade av fysiologins grunder. Hon förklarar komplicerade sammanhang med entusiasm och kan göra kunskaper lättillgängliga, intressanta och stimulerande. Hon knyter an ämnet till en verklighet som studenterna känner igen, liksom till den senaste forskningen, och lyckas möta alla studenter oavsett vad de har i kunskapssäcken sedan tidigare. Louise är flexibel och lyhörd för studentsynpunkter och nya idéer.

Louise har en stor bredd. Hon har föreläst, varit laborationshandledare, handlett studenter på D-nivå, varit basgruppshandledare och utarbetat undervisningsmaterial. Hon har bl a gjort videofilmer i operationsteknik vilka används i undervisningen och finns tillgängliga för studenterna på Internet samt deltagit i framställningen av frågespel i fysiologi för sjuksköterskestudenter. Louise har undervisat på snart sagt alla utbildningar inom vetenskapsområdet. Bland dem som har haft glädjen att möta henne som lärare finns blivande biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, receptarier, apotekare, biomedicinare och läkare.

2007 års fria pris; för god handledning inom grundutbildningen

Doktoranden Anneleen Kool vid Institutionen för evolution, genomik och systematik har tilldelats 2007 års fria pris för Doktoranders insatser inom grundutbildningen.
Anneleen är en mycket kunnig lärare som inspirerar studenterna med sin entusiasm. Hon har gjort enastående kreativa insatser vid utveckling av undervisningen i ämnet etnobotanik. Anneleen använder många undervisningsformer som fältarbete, gruppdiskussioner, rollspel och seminarier kring vetenskapliga artiklar. Hon har utvecklat en mycket uppskattad laboration som bygger på att studenterna får extrahera DNA ur medicinalväxter och sedan kontrollera beståndsdelarna i en databas. Hon är skicklig på att ge fyllig återkoppling på deras rapporter och uppgifter och är noga med att visa studenterna både vad de har lärt sig och vad som fattas. Hon har varje år utvecklat laborationer, föreläsningar, och exkursioner genom att bygga vidare på det studenterna föreslagit i kursvärderingen eller i den öppna dialog som hon skapar. Genom sitt engagemang för ämnet har hon fått ovanligt många studenter att välja det för sitt examensarbete.

Ett citat från en student: ”Her enthusiasm, passion and drive for the course was infectious and it still stands as one of the best courses I have done whilst at Uppsala University.”

Anneleen kunde inte närvara på seminariet med de pedagogiska pristagarna den 12 december 2007.
Men läs gärna hennes recept för en spännande undervisning.

Motiveringar 2006

Området Teologi, humaniora och lärarutbildning

Staffan Sjöberg har en unik förmåga att skapa intresse för teknikämnets didaktik, vilket leder till att många lärarstudenters tveksamhet och kanske rädsla för teknik vänds till en känsla av att teknik är kul. Detta sker tack vare att undervisningen i hög grad stimulerar kreativitet och skaparglädje, samt har ett tydligt genusperspektiv.

I hans undervisning framställs tekniken som lockande, glädjande, oroande och utmanade. Staffan Sjöberg driver utvecklingen av teknikämnets didaktik i landet i samverkan med högskolor och universitet och lokalt med grundskolor och förskolor bl a inom utvecklingsprojektet Lärnot.

Han har varit en av de drivande inom forskningsprojektet Tankeformer och aktiviteter i naturvetenskap och teknik. På uppdrag av Skolverket har han formulerat gällande kursplan i teknik för grundskolan. Han har skrivit läromedel i teknik för grundskola, gymnasieskola och lärarutbildning.

Området Juridik och samhällsvetenskap

Orlando Mella har skapat ett välkommet återvaknat intresse för kvantitativ forskningsmetodik i förening med teori, problematisering, analys och uppsatsskrivande.
Databaser med verklighetsförankrat forskningsmaterial utnyttjas och studenterna erbjuds rika möjligheter att formulera och pröva hypoteser genererade från såväl sociologiska teorier som egna erfarenheter. Orlando Mella har dessutom med stor kreativitet integrerat kvantitativa och kvalitativa metoder och dess tillämpning. Många studenter har ändrat uppfattning under kursernas gång från inställningen att metod är något nödvändigt ont till inställningen att metod är relevant och intressant.

Studenter vittnar om Orlando Mellas stora lyhördhet inför deras lärandeprocess och att de varit delaktiga i undervisningen utan att för den skull kraven har sänkts. Även på lärarmöten blir hans studentorienterade perspektiv synligt då han söker konstruktiva lösningar där andra ser problem.

Området Matematik, naturvetenskap och teknik

Lars-Åke Larzon har ett genuint intresse av studenternas lärande och en osedvanlig förmåga att utgå från detta i sin undervisning. Genom nya och okonventionella undervisnings- och examinationsformer lyckas han stimulera studenterna både till en kreativ aktivitet och till reflektioner över ämnet och det egna lärandet. Han lyssnar alltid på sina studenter och tillvaratar deras idéer för kontinuerlig utveckling av undervisningen. De får också personlig återkoppling på arbetsuppgifter och reflektioner.

Studenterna ger honom lysande omdömen och uppskattar att han alltid är tålmodig, glad och trevlig, även på labbet en fredagskväll. Lars-Åke Larzon sprider också sina tankar och erfarenheter till sina kollegor genom samtal och ut i världen genom ämnesdidaktiska artiklar. Förhoppningsvis kommer hans idéer på detta sätt många studenter tillgodo. 

Området Medicin och farmaci

Ola Rollman arbetar ständigt med att förnya och förbättra kvaliteten på kurser inom grundutbildningen.
Han har utvecklat nya, moderna och pedagogiska kursmoment som aktiverar studenterna och låter dem få en inblick i det kliniska arbetet. Till exempel har han initierat ett IT-baserat projekt där han strävar efter att komplettera föreläsningar med inspelningar av olika kliniska moment som studenterna själva inte kan skaffa sig praktisk kunskap om under kursens gång. Detta kan vara inspelningar av speciella undersökningsmetoder, provtagningar och kirurgiska ingrepp. Han har också utvecklat en CD med kliniska bilder och fallbeskrivningar som har karaktären av Quiz och storligen uppskattas av studenterna. Han har infört kliniska dagar med studentmottagningar, digitalfotografering och redovisning av fallen inför resten av studentgruppen.

Ola Rollman har en förmåga att intressera och aktivera studenter genom att skapa en stämning av team mellan lärare och student. Detta arbetssätt gör att han under kursens gång kan ge mycket feedback till studenterna.

2006 års fria pris; för god handledning inom grundutbildningen

Karin Hassan Jansson och Karin Sennefelt får 2006 års fria pedagogiska pris för sitt gemensamma arbete med att vidareutveckla och kollegialt förankra handledningen på historiska institutionen.
De är skickliga och engagerade handledare, seminarieledare och examinatorer. De kan skapa ett positivt och tillåtande klimat som samtidigt är intellektuellt stimulerande och utvecklande och de ger uppskattade genomtänkta skriftliga kommentarer.

De har även enskilt och gemensamt gjort stora insatser för att höja kvaliteten på handledning och uppsatser inom institutionen som helhet. Deras nyutvecklade metodövningar är till stor hjälp för studenterna. I deras lathund för hur uppsatsskrivande och handledning ska gå till kan både studenter och lärare på nätet finna såväl information om ansvarsfördelningen mellan lärare och student, kriterier för krav på godkända arbeten och praktiska detaljer kring hur en uppsats ska skrivas.

Genom fortlöpande utvärderingar skapar de ett klimat där studenterna vågar framföra kritiska synpunkter. Pristagarna bidrar på ett konstruktivt sätt till diskussionen i kollegiet kring handledningsfrågor och är aktiva i att introducera nya handledare.

Motiveringar 2005

Teologi, humaniora och lärarutbildning

Universitetslektor Christine Johansson, Engelska institutionen,
får 2005 års pedagogiska pris inom området Teologi, humaniora och lärarutbildning.
Christine Johanssons medryckande engagemang och stora arbetsinsats inom språkutbildningen leder till att många studenter ändrar uppfattning om grammatik, från något tråkigt och svårt till något fascinerande och intressant. Detta sker tack vare Christines
förmåga att göra det svåra enkelt och begripligt samt hennes aldrig sinande energi som visar sig i bl. a extra seminarier inför prov. Hon lyckas anpassa undervisningen till studenter på alla nivåer, från blivande lärare inom grundskolan till doktorander.

Christine skapar ett samarbetsklimat genom att redan från kursstart öppna dialog med studenterna kring undervisningens utformning och kontinuerligt ta till vara deras förslag.

Christine bidrar också till kollegiets utveckling och har infört metoden Supplemental Instruction, där äldre studenter fungerar som handledare för fortsatt bearbetning av krävande undervisningsmoment. Metoden sprids nu inte bara till fakultetens lärare utan även till andra universitet och högskolor.

Juridik och samhällsvetenskap

Universitetslektor Mats Hammarström, Institutionen för freds- och konfliktforskning, får 2005 års pedagogiska pris inom området Juridik och samhällsvetenskap.
Mats Hammarström har utvecklat en framgångsrik modell för uppsatshandledning som resulterat i förbättrad kvalitet på uppsatserna samtidigt som genomströmningen ökat. Studenterna är nöjda med modellen som ger trygghet, ordning och reda. Mats är en entusiasmerande föreläsare och handledare som håller en hög vetenskaplig nivå och ställer krav på studenterna. Han ser studenternas kapacitet och har en förmåga att få varje enskild student att se sin potential. Mats kan även kombinera praktiska
råd med hög abstraktion och han har en synnerlig förmåga att ge kritik på rätt sätt.

En av de mest uppskattade egenskaperna hos Mats är att han behåller sitt engagemang att hjälpa även före detta studenter då han fungerar som ett bollplank som utnyttjas när de behöver råd och hjälp. Det arbetssätt som genomsyrar Mats undervisning
fungerar sedan utmärkt i arbetslivet oavsett var studenterna hamnar efter avslutade studier.

Medicin och farmaci

2005 års Pedagogiska pris vid Uppsala Universitet, området för Medicin och farmaci, tilldelas Maria Lönnemark, studierektor vid Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi, enheten för radiologi. 
Maria har med stort engagemang reformerat och moderniserat utbildningen inom radiologi. Hon har sett den digitala revolutionen som en fantastisk möjlighet att skapa ett förbättrat, studentaktiverande utbildningsmoment. Maria har förändrat  undervisningen så att det som lärs ut avspeglar verkligheten inom dagens radiologi, och har på ett
enkelt sätt kopplat ihop teori med praktik. Hon har förändrat examinationen från en teoretisk tentamen till ett praktiskt moment som fokuserar på kommunikation. Maria är lyhörd för synpunkter från både studenter och kollegor, och har lyckats skapa en positiv attityd till utbildning bland
institutionens samtliga lärare.
Maria är läraren som direkt börjar fundera på förbättringar av kursen när hon fått 4,8 av 5 möjliga på en kursvärdering.

Matematik, naturvetenskap och teknik

Professor Ulf Jansson vid Institutionen för materialkemi får 2005 års pedagogiska pris inom området Matematik, naturvetenskap och teknik.

Ulf Jansson har som samordnare för civilingenjörsprogrammet Kemiteknik lagt ner stor kraft och energi för programmets utveckling. Under hans ledning har ingenjörsmässigheten tydliggjorts och kursmålen anger nu den progression i kunskaper
och färdigheter som studenterna skall tillägna sig. Ulf har byggt upp en integrerad kommunikationsträning så att studenterna får träna sig i muntlig och skriftlig framställning. Han har också verkat för en starkare koppling mellan matematik och andra ämnen
så att programstudenterna får möjlighet att se hur matematik kan vara till nytta i just deras kommande yrke.
Ulf är en omtyckt kollega som är också lyhörd för andras åsikter och fungerar som katalysator i pedagogiska diskussioner. Dessutom är han en uppskattad föreläsare som är engagerande och pedagogisk.
Han gör intressanta paralleller till arbetslivet och vill att alla ska förstå. Han är mån om kontakten med studenterna och ses ofta i diskussion med dem.

2005 års fria priset - utveckling av examinationsformer

Studierektor Sverker Scheutz, Juridiska institutionen, får 2005 års fria pedagogiska pris för Utveckling av examinationsformer som gynnar studenternas lärande.
Tentor kan väcka intresse och nya insikter. Ett sätt är att i examinationen få öva sig i sin kommande yrkesroll, t.ex. i att argumentera för en viss ståndpunkt eller agera i en huvudförhandling. Detta är några av de former som Sverker Scheutz har arbetat med vid Juridiska institutionen. För att klara
examinationen räcker det inte att bara läsa  kurslitteratur och att ha ett bra minne. Studenterna behöver även själva kunna söka och bearbeta ytterligare information för att exempelvis kunna skriva ett domslut eller lösa ett okänt problem. Eftersom examinationen sker under hela kursen måste de också arbeta kontinuerligt och
delta aktivt i seminarier och övningar. Sverker har själv examinerat tusentals studenter, men också i sin roll som studierektor systematiskt arbetat med att få ett tydligt samband mellan kursmål, undervisningsmetoder och examinationsform i
programmets kurser. I projektet "Examination i statlig högskola" har Sverker visat hur olika examinationsformer förhåller sig till rättsliga regler.

Examination påverkar i hög grad lärandet och Sverker får 2005 år pedagogiska pris för sitt långsiktiga och kreativa arbete med att stimulera studenter till akademisk framgång.

Motiveringar 2004

Teologi, humaniora och lärarutbildning

Universitetslektor Birgitta Garme, Institutionen för nordiska språk, får 2004 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora, språk och  lärarutbildning.
Birgitta Garme gör viktiga och kraftfulla insatser för att stärka utbildningen i svenska språket ända från förskolestadiet till universitetet. I sin undervisning skapar hon en positiv och kreativ dialog med studenterna vilket leder till att alla studenter känner sig sedda och respekterade. Birgitta bidrar med mycken inspiration till pedagogisk utveckling inom det egna kollegiet och hon har aldrig hörts säga nej när någon ber om hennes hjälp. Intresset för ungdomar och skola tar sig också uttryck i ett starkt engagemang i universitetets lärarutbildning. Men inte bara Uppsala drar nytta av Birgittas kompetens. Hon är en efterfrågad föreläsare på studiedagar över hela landet. Hon bidrar också aktivt nationellt till utvecklingen av sitt ämne bl.a. i sin roll som ledare och pådrivare av forskning kring de nationella proven i svenska och som utvärderare av lärarutbildningen.

För studenter och kolleger är Birgitta en inspiratör och en förebild - som lärare, ledare och lyssnare.

Juridik och samhällsvetenskap

Universitetslektor Mats Nordström, Institutionen för informationsvetenskap, får 2004 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.
Mats Nordström har mer än trettio års erfarenhet av undervisning. Han främjar studenternas lärande genom att förklara komplicerade begrepp med enkla metoder som att visa hur datorkommunikation fungerar med papperslappar, kartonger och snören. Han stimulerar kreativitet och intresse för ämnet genom att låta studenterna utveckla "riktiga" produkter. Han ger rikligt med tid för handledning där ingen student behöver känna sig dum utan där diskussion av olika lösningar uppmuntras och granskas.

Mats utvecklar hela tiden kurserna och uppdaterar dem med aktuell forskning. Han tar reda på vad studenterna lärt sig innan kursen och anpassar sin undervisning till studenternas bakgrund. Han gör dessutom små kursvärderingar under kursens gång för att försäkra sig om att ingen sackar efter.

Mats skapar en dialog med både studenter och kollegor. Han deltar aktivt i pedagogiska seminarier och berättar gärna om sina nya undervisningsformer. Han ger stöd och uppmuntran till nya lärare genom sin mentorsverksamhet. "Det är helt omöjligt att somna på Mats föreläsningar. Hur trött man än är!?"

Medicin och farmaci

Universitetslektor Åsa Kettis Lindblad, Institutionen för farmaci, får 2004 års pedagogiska pris inom området Medicin och Farmaci.
Åsa Kettis Lindblad fångar sina studenters intresse på många olika sätt. Enligt studenterna håller hon "mycket bra föreläsningar med ett stort engagemang och med smittande entusiasm". Hon är öppen gentemot studenterna och tillmötesgående för deras synpunkter. Hon utvecklar nya pedagogiska kursmoment, som aktiverar dem, och får dem att ta ett större eget ansvar. Exempel på sådana uppskattade moment är att studenterna får genomföra egna enkätstudier som de sedan presenterar i en postersession där nytta förenas med nöje genom att det hela avslutas med mingel. Åsas moment med granskning av vetenskapliga artiklar är till stor hjälp för studenterna när de sedan ska göra sina examensarbeten.

Åsa har tagit initiativ till samverkan med apotekarprogrammet i Göteborg för att utveckla nätbaserade moment som stöd för studenterna under deras praktiktermin. Åsa värnar även varmt om sina doktorander, är en närvarande samtalspartner till dem och engagerar sig aktivt i deras pedagogiska vidareutveckling. Åsa har även bidragit till att sprida kunskap om problembaserat lärande på andra institutioner och universitet.

Matematik, naturvetenskap och teknik

Universitetslektor Gunnar Berg vid Matematiska institutionen får 2004 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.
Gunnar Berg har ett smittande intresse för matematikämnet vilket skapar en kreativ atmosfär för lärande. Gunnars välkomnande attityd gentemot studenterna gör dem delaktiga i undervisningen och öppnar för dialog. Han har också förmågan att  anpassa undervisningen efter studenternas bakgrund och kunskapsnivå.
Gunnar vill verkligen att alla ska förstå och nöjer sig inte förrän han har lyckats. Han ger många och varierande förklaringar till ett och samma problem och knyter ofta och gärna an till verkligheten. Hans undervisning är avslappnad och rolig utan att avkall görs på kvaliteten.

Han är en stor inspirationskälla och engagerad diskussionspartner för sina kollegor och en uppskattad mentor för nya lärare. Han författar läromedel av god kvalitet och tar aktiv del i utvecklingen både av undervisningen inom det egna ämnet och kurser som bygger broar över ämnesgränserna.

2004 års fria priset -framstående pedagogiskt ledarskap

Universitetslektor och studierektor Hans Eklund, Juridiska institutionen, får 2004 års pedagogiska pris för framstående pedagogiskt ledarskap.
Hans Eklund är en pedagogisk ledare som ser till utbildningens helhet och har varit en motor i utvecklingen av problemorienterad undervisning inom
juristprogrammet. Hans har under många år visat ett oförtröttligt engagemang att som studierektor stimulera hela kollegiet till pedagogisk diskussion om centrala grundutbildningsfrågor. Han främjar pedagogisk utveckling på flera olika sätt:
introduktion av nya studenter och lärare,
årliga obligatoriska lärardagar för hela kollegiet,
tillvaratagande av kursvärderingarna som en grund för nya pedagogiska idéer; stöd till lärares egna initiativ genom pedagogiska utvecklingsmedel.
Hans kvalitetssäkringsprogram för utveckling av undervisningen har väckt uppmärksamhet bl.a. i Bergen och går där under namnet Uppsalamodellen!


I samtal uppmuntrar Hans sina kursföreståndare till att ta pedagogiskt ansvar i sina lärarlag och ger dem fria händer att tillsammans med lärarna utveckla
den problemorienterade undervisningen. Att alltid se var och en av sina lärare och fungera som är en samtalspartner för lärare i bryderi är också Hans styrka, trots den stora arbetsbörda som ett studierektorskap innebär.