Utvärderingsstöd

Institutioner, fakulteter och andra organ vid Uppsala universitet kan få stöd i genomförandet av olika utvärderingar.

Exempel på tänkbart stöd är:

  • genomförande eller medverkan i planeringen av särskilt angelägna utvärderingar
  • genomförande eller medverkan i planering av alumnstudier
  • när utbildningar utvärderas av Universitetskanslersämbetet
  • information om Universitetskanslersämbetets intentioner och riktlinjer
  • medverkan i olika diskussioner kring Uppsala universitets syn på kvalitetsfrågor
  • bollplank när det gäller rutiner och arbete med kursvärderingar

För mer information kontakta avdelningen för kvalitetsutveckling, enheten för kvalitet och utvärdering.