Bedömarutlåtanden och tidsplan UU

I enlighet med riktlinjer för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar publiceras bedömarutlåtanden och planerade åtgärder vartefter utbildningsutvärderingarna är genomförda.

Nedan redovisas bedömarutlåtanden och planerade åtgärder för de utbildningsutvärderingar som har genomförts under år 2017. Planerade åtgärder kommer att publiceras successivt vartefter fakultets-/områdesnämnder tagit ställning till dessa.

Uppsala universitet har en tidsplan för alla utbildningsutvärderingar under sexårscykeln 2017-2022. Tidsplanen visar såväl utbildningsutvärderingar inom ramen för Uppsala universitets modell som UKÄ:s olika utvärderingar under perioden.