PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

UKÄs utvärdering av forskarutbildningen

I januari 2017 startar UKÄs utvärdering av forskarutbildningen, där cirka en tredjedel av alla forskarutbildningar kommer att granskas inom en sexårsperiod. De forskarutbildningsämnen som kommer utvärderas vid Uppsala universitet under 2017 är datavetenskap, psykologi, nationalekonomi, pedagogik, historia, etik, religionshistoria samt konstvetenskap. Tidsplanen för de preliminära forskarutbildningsämnen som kommer utvärderas av UKÄ under resterande 6-årscykel, samt UKÄs övriga utvärderingar är nu klara. Denna tidsplan går att hitta på UKÄs webbplats.

Tyngdpunkten i utvärderingarna ligger på faktiska förhållanden och resultat, det vill säga hur utbildningen uppfyller kraven i tillämplig lag och förordning. Vidare kommer utbildningsutvärderingarna att fokusera på hur utbildningen säkerställer att doktoranderna ges goda förutsättningar att nå målen i examensordningarna, och på hur utbildningen säkerställer att doktoranderna uppnått examensmålen när examen utfärdas. Det ingår dessutom att beskriva och värdera hur uppföljnings- åtgärds-, och återkopplingsrutiner på ett systematiskt sätt bidrar till att säkra och utveckla den granskade utbildningen.

Fokus för utvärdering av utbildning på forskarnivå är utifrån de tre aspektområdena:

  • Miljö, resurser och område
  • Utformning, genomförande och resultat
  • Uppföljning, åtgärder och återkoppling

och på de tre perspektiven:

  • Doktorandernas perspektiv
  • Arbetslivets perspektiv
  • Jämställdhetsperspektiv

Underlag för bedömningen utgörs av lärosätets självvärdering inklusive bilagor, allmänna och individuella studieplaner, intervjuer med företrädare för den granskade utbildningen och doktorander samt annat underlag som UKÄ tar fram. Samtliga underlag ska vägas samman i bedömningen. Enheten för kvalitet och utvärdering har tagit fram ett dokument "Tips och råd gällande självvärderingen - utvärdering av utbildning på forskarnivå", som kan användas som stöd i samband med skrivandet av självvärderingen. Bedömargruppen består av sakkunniga bedömare, doktorandrepresentanter och företrädare för arbetslivet.

Utvärderingsperioden startade i december 2016 med upptaktsmöten för de ämnen som utvärderas 2017. I och med detta rullade utvärderingsperioden igång. Självvärderingarna ska vara inlämnade till UKÄ 12 veckor efter upptaktsmötet. Bedömargruppen kommer under våren 2017 gå igenom självvärderingar och övriga underlag. Under sen vår/tidig höst äger sedan intervjuer med lärosätesrepresentanter och doktorander rum. Hösten 2017/början av 2018 är utvärderingarna klara och UKÄ fattar beslut.

 

Ytterligare information finns att läsa på UKÄs webbplats och i vägledningen för utvärdering av utbildning på forskarnivå.