PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Lärarutbyte inom EU/Europa

Var kan du undervisa?

Vid ett partnerlärosäte i något av 28 medlemsländerna i EU samt Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge. Erasmuskoordinatorerna på institutionerna administrerar utbytesavtalen och Internationella kansliet handlägger stipendieansökningarna för anställda. En förutsättning för att få undervisa utomlands inom ramen för Erasmusprogrammet är att det finns ett avtal mellan Uppsala Universitet och det mottagande lärosätet – så kolla först med Erasmuskoordinatorn på din institution/fakultet.

Vad innebär det?

Undervisning vid ett partneruniversitet, ett så kallat lärarutbyte, innebär att en lärare undervisar vid ett europeiskt lärosäte under minst två dagar (åtta timmar sammanlagt) och högst två månader/60 dagar. För längre perioder gäller minst åtta undervisningstimmar per vecka, och minst cirka 1,6 undervisningstimme per dag för varje vardag som följer. Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter där läraren är fysiskt närvarande på värdlärosätet. Resdagar kan räknas som arbetsdagar om de ligger i direkt anslutning till arbetsperioden, så även helgdagar mellan arbetsdagar. Målet är bland annat att man som lärare ska få möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och personligt, att kontakterna med partneruniversiteten stärks och att sprida kunskap som mottagande lärosäte saknar.

 • Lärare och doktorander anställda vid UU kan åka både på personalfortbildning och lärarutbyte
 • Det går bra att åka flera stycken till ett och samma lärosäte under samma period, se till att tydligt motivera detta i din ansökan. Om två lärare åker tillsammans för att undervisa dubbleras undervisningskravet, men det går också bra att en av lärarna åker för att jobbskugga (detta räknas då som personalfortbildning). Det behöver heller inte vara personer med samma arbetsuppgifter och inte ens från samma institution, en lärare kan med fördel åka tillsammans med en administratör. Det kan vara mer utvecklande för er, bättre för institutionen/-erna och lättare för värdlärosätet om man åker tillsammans.
 • Lärare kan åka på obegränsat antal lärarutbyten under ett och samma läsår (förutsatt att medel finns kvar).
 • Lärare tillåts åka på både personalfortbildning och lärarutbyte under ett och samma läsår. 

Ansökan - Hur gör man?

 1. Börja med att fundera över vad du vill med din utlandsvistelse – vilka målsättningar och förväntningar har du? Hur stärker detta ditt arbete vid UU? Har du/din institution/enhet/avdelning redan idag samarbete med mottagande lärosäte?
 2. Kontrollera med Erasmuskoordinatorn på din institution vilka Erasmusavtal som din institution/enhet har. Det är bra om befintliga avtal utnyttjas men om det inte finns något lämpligt avtal kan det eventuellt tecknas. Det är prefekten som beslutar om och undertecknar Erasmusavtal. Tanken är att det ska finnas balans i avtalen, d.v.s. att för varje lärare från UU som åker ut ska det komma en lärare från partneruniversitetet för att undervisa vid UU. Så tänk även igenom vinsterna för UU med en inkommande lärare från partneruniversitet (t.ex. om lärare vid partnerlärosätet har kompetens som UUs personal saknar).
 3. Förankra utlandsvistelsen med din prefekt/motsvarande. Du ska åka som representant från Uppsala universitet, med lön från Uppsala universitet. Berörd institution ska vara beredd att medfinansiera de kostnader som uppkommer i samband med aktiviteten om stipendiemedlen inte täcker alla kostnader.
 4. Ta kontakt med det tilltänkta mottagande lärosätet och diskutera och planera din vistelse. Kom överens om en lämplig tidpunkt för utbytet.
 5. Ansök om medel. Skicka in ansökan senast 31 maj, 2018 för mobilitet som är tänkt att påbörjas under sommaren/tidig höst.Tänk på att vara ute i god tid och skicka in i lämplig ansökningsomgång. Ansökningar kan endast godkännas om de kommit in innan starten på resan. 
  Ansökan består av två delar: 1) Ett ansökningsformulär/Mobility Agreement som fylls i och skrivs under av den sökande, den sökandes närmsta chef och mottagande lärosäte (läs försättsbladet i ansökningsformuläret) detta bifogas 2) en ansökan som fylls i elektroniskt via MoveON 

 6. Ansökningar behandlas av Internationella kansliet efter varje avslutad ansökningsomgång, och beslut till alla sökande skickas i skälig tid. Ansökningar beviljas tills alla lärosätets tilldelade medel är förbrukade, så ju tidigare på läsåret som du söker desto större är chansen att bli beviljad medel. Hittills har alla som ansökt och uppfyllt kraven beviljats bidrag men ju längre i förväg du kan planera desto bättre. I beviljandet anges hur mycket medel din institution tilldelas för ditt utbyte. Detta beslut är baserat på antal dagar (heltid) i undervisningsuppdraget som angivet i ansökan. Om antalet dagar ändras kommer även stipendiebeloppet att ändras.

Under utlandsvistelsen:

 1. Om det sker någon förändring som påverkar vistelsens längd meddela Internationella kansliet omedelbart– detta påverkar det stipendium du har rätt till.
 2. Du genomför uppdraget vid mottagande lärosäte. Se till att få bekräftelseblanketten "Confirmation Form” underskriven av mottagande universitet.

Efter utlandsvistelsen:

 1. Gör din reseräkning i Primula inom en månad efter hemkomst till din institution (enligt fastställda rutiner) så att du får ersättning för dina kostnader.
 2. Fyll i ”Erasmus Participant Report” länken till denna skickas till dig per mail kort efter du slutfört aktiviteten.
 3. Skriv en kort reseberättelse om din utlandsvistelse och ladda upp "Confirmation Form" direkt i MoveON (du kommer att få en länk till detta mejlad till dig). Ange vad ekonomiadministratören på din institution heter så tar vi kontakt med honom/henne och ordnar med omföringen av medel till institutionen. Reseberättelsen kommer att publiceras internt för anställda vid UU. Var beredd på att Internationella kansliet kan komma att kontakta dig för att vid olika typer av informationstillfällen dela med dig av dina erfarenheter inom ramen för Erasmusprogrammet. Erasmus+ mobilitet är ett viktigt led i UUs internationalisering.

Ersättningsnivåer

Ersättningen kommer i två olika delar, tillsammans bildar de ett schablonbelopp som förs över till institutionen efter genomfört undervisningsuppdrag. Beloppet är fast, alltså oberoende av faktiska kostnader. Berörd institution ska vara beredd att medfinansiera de indirekta kostnader som uppkommer i samband med aktiviteten.

Växelkursen som används är satt av kommissionen och anges i beslutet/beviljandet av stipendieansökan.

Resekostnader tur och retur baseras på avståndet mellan avreseort och orten där undervisningsuppdraget äger rum (fågelvägen). För att räkna ut avståndet används EU-kommissionens verktyg: Distance calculator

Avstånd

Resa från avreseort till platsen där utbytet/fortbildningen äger rum (enkel resa)

Bidrag

Bidrag per resenär för resa t/r

Resor mellan 100 och 499 km

180 EUR

Resor mellan 500 och 1999 km

275 EUR

Resor mellan 2000 och 2999 km

360 EUR

Resor mellan 3000 och 3999 km

530 EUR

Resor mellan 4000 och 7999 km

820 EUR

Resor som är 8000 km eller längre

1100 EUR

Notera att det inte blir något resestöd för lärar-/personalmobilitet när avståndet är mindre än 100 km fågelvägen (t.ex. Malmö – Köpenhamn). Avståndet mäts enkel väg men summorna ovan gäller för en tur och returresa.

Dagsbelopp är bidrag för att täcka kostnader för hotell, traktamente och övrigt. Beloppet baseras på antal dagar (heltid) som lärarutbytet pågår.

Mottagarland

Ersättning per dag de första 14 dagarna

Ersättning per dag fr.o.m. dag 15 t.o.m. dag 60

Grupp A – Danmark, Irland, Nederländerna, Storbritannien

160 EUR

112 EUR

Grupp B – Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Polen, Rumänien, Turkiet, Ungern, Österrike

140 EUR

98 EUR

Grupp C – Tyskland, Lettland, Malta, Makedonien Portugal, Slovakien, Spanien

120 EUR

84 EUR

Grupp D – Estland, Kroatien, Litauen, Slovenien 

100 EUR

70 EUR

Försäkring

Eftersom lärarutbytet sker inom ramen för din tjänst är du under resan försäkrad av Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring.

Vid frågor mejla erasmus@uu.se