PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Lärarutbyte inom Erasmus+

Via Erasmusprogrammet kan lärare och administratörer ansöka om medel för att undervisa eller fortbilda sig utomlands. Det är också möjligt att bjuda in lärare/personal från europeiska lärosäten, och ett litet antal utomeuropeiska lärosäten, för att undervisa eller jobbskugga/fortbilda sig vid Uppsala universitet. Det är dock alltid det sändande lärosätet som finansierar utbytet/fortbildningen.

Erasmusprogrammet inom Europa

Erasmus+ är Europeiska unionens nya program för utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Programmet löper från januari 2014 t.o.m. läsåret 2020/2021. Inom Erasmus+ finns den del som kallas Erasmus Mobilitet. Inom denna kategori finns det möjligheter till utbyte och praktik i Europa för studenter och anställda vid universitet och högskolor som, via ett Erasmus Charter for Higher Education, är anslutna till programmet.

De 28 medlemsländerna i EU samt Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge deltar i programmet som så kallade "programländer". Schweiz deltog förut i programmet men har blivit uteslutet på obestämd tid.

Erasmuskoordinatorerna på institutionerna administrerar utbytesavtalen och Internationella kansliet handlägger stipendieansökningarna för både studenter och anställda.

Kontakta gärna Emma Elliott på erasmus@uu.se om du har några frågor.

Se även Personalfortbildning.

Undervisningsuppdrag - Lärarutbyte

Undervisning vid ett partneruniversitet, ett så kallat lärarutbyte, innebär att en lärare undervisar vid ett europeiskt lärosäte under minst två dagar (åtta timmar sammanlagt) och högst två månader/60 dagar. För längre perioder gäller minst åtta undervisningstimmar per vecka, och minst cirka 1,6 undervisningstimme per dag för varje vardag som följer. Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter där läraren är fysiskt närvarande på värdlärosätet. Resdagar kan räknas som arbetsdagar om de ligger i direkt anslutning till arbetsperioden, så även helgdagar mellan arbetsdagar. Målet är bland annat att man som lärare ska få möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och personligt, att kontakterna med partneruniversiteten stärks och att sprida kunskap som mottagande lärosäte saknar.

Ansökningsformulär - Fylls i och skickas till Internationella kansliet innan du åker

Bekräftelseblankett - Ska fyllas i medan du är utomlands

Villkor

Hur gör man?

 1. Kontrollera med den internationella kontaktpersonen på din institution vilka Erasmusavtal som din institution/enhet har. Det är bra om befintliga avtal utnyttjas men om det inte finns något lämpligt avtal kan det eventuellt tecknas. Det är prefekten som beslutar om och undertecknar Erasmusavtal.
 2. Förankra utlandsvistelsen med din prefekt/motsvarande. Du ska åka som representant från Uppsala universitet, med lön från Uppsala universitet.
 3. Ta kontakt med det tilltänkta mottagande lärosätet och diskutera och planera din vistelse. Kom överens om en lämplig tidpunkt för utbytet.
 4. Ansök om medel. Skicka in ansökan under någon av de ansökningsomgångar som finns: 22/9-22/10, 15/11-30/11, 1-31/1, 15/3-15/4. Tänk på att vara ute i god tid och skicka in i lämplig ansökningsomgång. Ansökningar kan endast godkännas om de kommit in innan starten på resan. Ansökan sker elektroniskt via Moveon och länken till ansökan publiceras här under varje ansökningsomgång. Detta ansökningsförfarande är under uppbyggnad under HT17, varför vi parallellt tar emot ansökningar skickade till erasmus@uu.se.
 5. Ansökningar behandlas av Internationella kansliet efter varje avslutad ansökningsomgång, och beslut till alla sökande skickas i skälig tid. Ansökningar beviljas tills alla lärosätets tilldelade medel är förbrukade, så ju tidigare på läsåret som du söker desto större är chansen att bli beviljad medel. Hittills har alla som ansökt och uppfyllt kraven beviljats bidrag men ju längre i förväg du kan planera desto bättre. I beviljande beslut anges hur mycket medel din institution tilldelas för ditt utbyte. Detta beslut är baserat på antal dagar (heltid) i undervisningsuppdraget som angivet i ansökan. Om antalet dagar ändras kommer även stipendiebeloppet att ändras.
 6. Du genomför uppdraget vid mottagande lärosäte. Se till att få bekräftelseblanketten "Confirmation Form” underskriven av mottagande universitet.
 7. Inom en månad efter hemkomst ska du göra en reseräkning i Primula till din institution så att du får ersättning för dina kostnader. Kort efter att du har återvänt kommer du att få ett automatgenererat mail skickat till dig med en länk till den reserapport ”Erasmus Participant Report” som du ska fylla i.  
 8. Skicka "Confirmation Form" till erasmus@uu.se och skriv vad ekonomiadministratören på din institution heter så tar vi kontakt med honom/henne och ordnar med omföringen av medel till institutionen.

Ersättningsnivåer

Ersättningen kommer i två olika delar, tillsammans bildar de ett schablonbelopp som förs över till institutionen efter genomfört undervisningsuppdrag. Beloppet är fast, alltså oberoende av faktiska kostnader. Berörd institution ska vara beredd att medfinansiera de indirekta kostnader som uppkommer i samband med aktiviteten.

Växelkursen som används är satt av kommissionen och anges i beslutet/beviljandet av stipendieansökan.

Resekostnader tur och retur baseras på avståndet mellan avreseort och orten där undervisningsuppdraget äger rum (fågelvägen). För att räkna ut avståndet används EU-kommissionens verktyg: Distance calculator

Avstånd

Resa från avreseort till platsen där utbytet/fortbildningen äger rum (enkel resa)

Bidrag

Bidrag per resenär för resa t/r

Resor mellan 100 och 499 km

180 EUR

Resor mellan 500 och 1999 km

275 EUR

Resor mellan 2000 och 2999 km

360 EUR

Resor mellan 3000 och 3999 km

530 EUR

Resor mellan 4000 och 7999 km

820 EUR

Resor som är 8000 km eller längre

1100 EUR

Notera att det inte blir något resestöd för lärar-/personalmobilitet när avståndet är mindre än 100 km fågelvägen (t.ex. Malmö – Köpenhamn). Avståndet mäts enkel väg men summorna ovan gäller för en tur och returresa. Det kommer att finnas ett verktyg för att räkna avståndet mellan olika städer.

Dagsbelopp är bidrag för att täcka kostnader för hotell, traktamente och övrigt. Beloppet baseras på antal dagar (heltid) som lärarutbytet pågår.

Mottagarland

Ersättning per dag de första 14 dagarna

Ersättning per dag fr.o.m. dag 15 t.o.m. dag 60

Grupp A – Danmark, Irland, Nederländerna, Storbritannien

160 EUR

112 EUR

Grupp B – Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Polen, Rumänien, Turkiet, Ungern, Österrike

140 EUR

98 EUR

Grupp C – Tyskland, Lettland, Malta, Makedonien Portugal, Slovakien, Spanien

120 EUR

84 EUR

Grupp D – Estland, Kroatien, Litauen, Slovenien 

100 EUR

70 EUR

Exempel 1
En lärare åker för att handleda masterstudenter och doktorander vid ett universitet i Krakow. Läraren reser till Krakow på tisdag eftermiddag, undervisar 2 timmar på onsdagen och 6 timmar på torsdagen, och åker hem fredag förmiddag.

Ersättning: 555 EUR

 • Distansen mellan Uppsala och Krakow är 1100 km enkel väg så ersättningen för resa blir: 275 EUR
 • Två undervisningsdagar i Polen: 140x2=280 EUR

Exempel 2
En lärare på Campus Gotland åker för att undervisa på ett universitet i Granada. Läraren reser till Granada en måndag, undervisar två timmar varje dag tisdag-fredag samt måndag-tisdag veckan därpå, och reser tillbaka till Uppsala på onsdagen.

Ersättning: 1320 EUR

 • Distansen mellan Visby och Granada är 2782 km enkel väg så ersättningen för resa blir: 360 EUR.
 • 4 undervisningsdagar + 2 dagar helg + 2 undervisningsdagar = 8 dagar i Spanien = 960 EUR

Försäkring

Eftersom lärarutbytet sker inom ramen för din tjänst är du under resan försäkrad av Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring.

Tips och viktigt att tänka på

 • Du ansvarar själv för att hitta en lämplig mottagare för ditt lärarutbyte och du ansvarar själv för kontakten med mottagaren. Vissa lärosäten har tyvärr inte möjlighet att ta emot inkommande besök och det kan också finnas lokala regler som begränsar när, och hur lång tid, de kan ta emot besökare. 
 • Det är viktigt att du förankrar ditt utbyte med närmsta chef innan du ansöker om medel.
 • Det går bra att åka flera stycken till ett och samma lärosäte under samma period (dock max tre personer samtidigt). Om två lärare åker tillsammans dubbleras undervisningskravet. Det behöver inte vara personer med samma arbetsuppgifter och inte ens från samma institution, en lärare kan med fördel åka tillsammans med en administratör. Det kan vara roligare för er, bättre för institutionen/-erna och lättare för värdlärosätet om man åker tillsammans.
 • Lärare kan åka på obegränsat antal lärarutbyten under ett och samma läsår (förutsatt att medel finns kvar).
 • Lärare tillåts åka på både personalfortbildning och lärarutbyte under ett och samma läsår. 
 • Doktorander kan åka på både personalfortbildning och lärarutbyte.

Exempel på lärarutbyte


Exempel 1
En lärare åker och håller en gästföreläsning vid ett partneruniversitet.

Exempel 2
Två lärare åker tillsammans och undervisar vid ett partneruniversitet. Undervisningen innefattar seminarier och föreläsningar. Observera dock att undervisningskravet dubbleras.

Exempel 3
En lärare åker och handleder ett par studenter vid ett partneruniversitet och passar på att hålla en gästföreläsning samtidigt.

Exempel på kombinerat lärar- och personalutbyte


Exempel 1
Lärarutbyte + Jobbskuggning (personalfortbildning)

En lärare som har undervisat vid utländska universitet förut gästföreläser vid ett partneruniversitet. En annan lärare vid samma institution passar på att åka med som åhörare för att i framtiden själv kunna undervisa utomlands.

Exempel 2
Lärarutbyte + Training/Jobbskuggning (personalfortbildning)

En lärare gästföreläser vid ett partneruniversitet. En studievägledare vid samma institution följer med för att lära sig mer om studievägledning vid detta universitet.