PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Försäkringar

Student UT

Samtliga studenter som studerar utomlands inom ramen för ett utbyte är täckta av en samlingsförsäkring, Student UT, som Uppsala universitet tecknat med Kammarkollegiet. Försäkringen omfattar bland annat personskadeskydd, sjuk- och tandvårdsskydd, egendomsskydd, ansvarsskydd och rättsskydd. Försäkringen gäller dygnet runt i studielandet från och med två veckor före studiestart till och med två veckor efter studieslut samt under direkt resa till och från studielandet. Försäkringen gäller utan självrisk med undantag för Egendomsskydd där självrisken är 1 500 kr.

Sverige har avtal om sjukförmåner med de nordiska länderna, EU/EES-länderna och Schweiz. Studenter som ska resa till ett sådant land ska ha med sig ett intyg/EU-kort från Försäkringskassan för att få sjukvård enligt avtalen, dvs. på samma villkor som en medborgare i landet. Studenter som ska åka till övriga länder bör däremot, för att visa att de har en fullgod sjukförsäkring och är täckta av försäkringen Student UT, erhålla ett personligt försäkringsbevis i form av ett kort som universitetet utfärdar.

I vissa fall kan utländska myndigheter kräva ytterligare bevis på att studenten är försäkrad. I så fall kan man använda mallen för att skapa försäkringsintyg.

Notera: Det här intyget ska endast ges om den utländska myndigheten kräver det.

Beställ MIC-kort eller ställ en fråga om försäkring

Student IN

Alla studenter i Sverige omfattas av en personskadeförsäkring. Denna försäkring gäller dock enbart under skoltid, samt vid direkt färd till och från den plats där skoltiden tillbringas. Uppsala universitet har därför tecknat en samlingsförsäkring för inresande utbytesstudenter hos Kammarkollegiet som heter Student IN. Försäkringen gäller dygnet runt i Sverige, från och med två veckor före studiestart (inklusive välkomstprogrammet) till och med två veckor efter studieslut. Försäkringen täcker främst akut sjuk- och tandvård, men omfattar även ett visst olycksfallsskydd, ansvarsskydd och rättsskydd. Notera att försäkringen, till skillnad från Student UT, ej omfattar skydd för studentens privata egendom. Notera även att försäkringen endast gäller i den mån studenten inte har privat försäkring. Medborgare från ett nordiskt land, EU/EES-land samt Schweiz omfattas inte av försäkringens sjuk- och tandvårdsskydd. I dessa fall ska den försäkrade istället ha med sig ett EU-kort som berättigar till sjukvård på samma villkor som svenska medborgare. 

För hur studenten ska gå tillväga för att erhålla sjukvård, se avsnittet om sjukvård och krishantering.

Ställ en fråga om försäkring

FAS+

Alla studenter i Sverige omfattas av en personskadeförsäkring. Denna försäkring gäller dock enbart under skoltid, samt vid direkt färd till och från den plats där skoltiden tillbringas. Uppsala universitet har därför tecknat en samlingsförsäkring för avgiftsbetalande studenter hos Kammarkollegiet som heter FAS+. Försäkringen gäller dygnet runt i Sverige, från och med två veckor före studiestart (inklusive välkomstprogrammet) till och med två veckor efter studieslut. Försäkringen täcker främst akut sjuk- och tandvård, men omfattar även ett visst olycksfallsskydd, ansvarsskydd och rättsskydd. Försäkringen har även ett visst skydd för studentens privata egendom. Icke avgiftsbetalande studenter, dvs studenter som är medborgare i EU/EES, omfattas inte av FAS+ utan ska ta med sig ett EU-försäkringskort som berättigar till sjukvård på samma villkor som svenska medborgare. 

För hur studenten ska gå tillväga för att erhålla sjukvård, se avsnittet om sjukvård och krishantering.

Ställ en fråga om försäkring

Kammarkollegiets försäkringar

Student IN försäkring (inresande studenter)

Student UT försäkring (utresande studenter)

FAS+ (avgiftsbetalande studenter)

Erasmus Mundus försäkring

Försäkringsintyg (utresande studenter)

Försäkringsintyg (inresande studenter)

Viktiga dokument

Mall för agreement (lösenord för filen är: inter)