Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

System för plagiatkontroll

Plagiat innebär att man direkt kopierar text från en annan persons verk (rapport, artikel, e-bok, inlämning, PM, webbsida etc.) och använder den kopierade texten som om den vore sitt eget verk, utan att markera citat eller ange källa. Många lärare arbetar systematiskt med studenternas färdigheter i att skriva rapporter av olika slag samt diskuterar med sina studenter vad som är plagiat och vad som inte är plagiat. Trots detta upptäcks fusk i form av textkopiering regelbundet och är ett av de vanligaste ärendena i disciplinnämnder vid Sveriges lärosäten.

Uppsala universitet använder det svenska systemet Urkund för plagiatkontroll. Systemet kan användas på olika sätt vid universitetet:

 • via inlämningsfunktionen i Studentportalen, där man kan bocka i en ruta ”Plagiatkontrollera inlämnade filer”
 • via inlämningsfunktionen i lärplattformen Ping Pong, där man kan bocka i en ruta vid ”Plagiatkontroll-Urkund”
 • via inlämningsfunktionen i lärplattformen Studium (kommer inom kort)
 • via ett speciellt lärarkonto kopplat direkt till Urkunds server, med speciell e-postadress enligt formen
  Förnamn.Efternamn.uu@analys.urkund.se
  som studenterna mejlar sitt dokument till.
  För att få denna e-postadress ska du skicka brev till support@urkund.se och ange att du önskar ett användarkonto. Uppge för- och efternamn, att du är anställd vid Uppsala universitet samt din e-postadress vid universitetet. Du får sedan ett automatgenererat mejl med instruktioner om hur du skapar kontot. Behöver du mer hjälp: hör av dig till Urkunds support.


Urkund kontrollerar plagiat genom att hitta textmatchningar

Urkund är ett system för hantering av plagiering och bygger på olika metoder för s k textmatchning, d v s jämför olika sorters texter för att finna likheter. I korthet fungerar det så att studenterna skickar sina dokument via en webbaserad lärmiljö eller med e-post till sin lärare. Dessa dokument kontrolleras mot tre centrala källområden:

 • internet, t ex webbsidor, tidningar, öppet lagrade rapporter
 • förlagsmaterial, t ex e-böcker
 • äldre studentmaterial, d v s inlämningar, rapporter, PM, examensarbeten m m som redan laddats upp av andra studenter till Urkund.

Lärarens synvinkel

Om textavsnitt i ett inlämnat dokument visar på likheter med innehåll i en eller flera källor, flaggar Urkund för eventuellt plagiat. Läraren får tillgång till en analysöversikt, med hänvisningar till föreslagna källtexter. I Studentportalen visas detta bl a med olikfärgade rutor i inlämningsfunktionen.

Läraren måste alltid komma ihåg att Urkund enbart visar upp funna likheter i texter, men det är läraren själv som måste bedöma kvalitén och avgöra och ifall det finns misstanke om att otillåten textkopiering har skett när det inlämnade dokumentet skrevs.

Användningen av Urkund fungerar även preventivt, enbart det faktum att du använder det för dina studenters dokument kan förhindra plagiering.

Vi rekommenderar att lärare pratar med sina studenter om vad plagiat är. Läs mer om konkreta förslag att förebygga fusk, om signaler i studenternas arbeten, som bör leda till höjd vaksamhet hos läraren, hur man ska hantera ett misstänkt plagiatfall m m.

Studentens synvinkel

Studenten själv vet bara om att plagiatkontroll sker, men kan inte se analysresultatet. När läraren har slagit på Urkundskontroll i inlämningsfunktionerna i Studentportalen och lärplattformen Ping Pong, visas detta med en beskrivande text som anger att dokumentet plagiatkontrolleras via Urkund. När studenten laddar upp sitt dokument i dessa lärmiljöer eller mejlar till lärarens speciella Urkundkonto, får studenten en mottagningsbekräftelse via e-post i retur. I detta brev finns även information att studenten själv kan välja om dokumentet ska undantas som framtida källa/jämförelseobjekt i Urkunds system.

Läs mer i Urkunds plagiathandbok till studenter.