Leverantörsuppföljning

Lämna synpunkter på universitetets leverantörer

Uppsala universitet köper in varor och tjänster för mycket stora belopp varje år. En stor del av dessa inköp görs som avrop på ramavtal.  Institutioner/motsvarande har tillsammans med enheten för upphandling och inköp ansvar för att följa upp hur universitetets leverantörer följer upphandlade ramavtal. Det kan bl.a. röra sig om uppföljning av att

  • korrekta priser fakturerats
  • avtalade leveranstider hålls
  • rätt vara/tjänst levererats
  • enbart avtalade avgifter fakturerats

Informationen som enheten får in från institutioner/motsvarande är viktig. Informationen används som ett underlag för leverantörsdialoger och för framtida upphandlingar.

Enheten för upphandling och inköp ansvarar för att samordna uppföljningen av ramavtalen. En viktig del av uppföljningsarbetet består av att ta in underlag i form av synpunkter och erfarenheter från institutioner/motsvarande.

Vi ser därför gärna att ni lämnar era uppföljningar/synpunkter på universitetets leverantörer genom att fylla i den här enkäten i KURT. Enheten vill ha in konstruktiva synpunkter, såväl positiva som negativa, som kan utgöra underlag för vår uppföljning av universitets leverantörer.