PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Uppföljning och statistik

Uppdok-enheten tar fram underlag för universitetets verksamhetsberättelse, delårsrapporten och en del andra uppföljnings- och statistikändamål.

Uppgifter från Uppdok förs regelbundet över till GLIS. I GLIS går det att enkelt ta fram olika rapporter över t.ex. registreringar, helårsstudenter, helårsprestationer eller nyantagna doktorander. GLIS innehåller även antagningsdata från NyA.

Uppföljning av enskilda studenter eller grupper av studenter kan göras genom utsökning i Uppdoks utdatafunktioner.

Utsökning

Utsökning av kataloguppgifter (koder)
Många uppgifter i studieregistret lagras i kodform. Skälen till att koder används istället för klartext är att det garanterar entydighet, minskar risken för skrivfel vid inrapportering och gör det blir enklare att göra utsökningar i systemet. Koder finns för kurser, utbildningsprogram, anmälningsalternativ, institutioner med mera. I Uppdok finns det specifika funktioner för att ta fram uppgifter om koder, men en användare kan alltid söka fram de koder som behövs i samma funktion som han eller hon arbetar i och behöver alltså inte ta reda på dem i förväg.

Utsökning av uppgifter om en student/doktorand
En student eller doktorand kan sökas ut via personnummer eller födelsedatum och namn. Det går att välja mellan att se samtliga uppgifter eller bara vissa typer av uppgifter (t.ex. enbart registreringar). Det går också att ta fram intyg över resultat och registreringar. Intygen kan fås på svenska eller engelska.

Utsökning av uppgifter om grupper av studenter
Utsökning av grupper av studenter kan göras via olika alternativ:

  1. Registrering – utsökning av studenter som har registrering på en viss kurs eller utsökning av studenter på grundval av antagningstermin och/eller registrering inom ett visst program.
  2. Resultat – utsökning av studenters resultat på en viss kurs antingen utan villkor eller med alternativ som t.ex. att hela kursen eller ett visst moment skall vara avklarat. Även ett visst betyg kan sättas som sökvillkor. Det går också att söka ut studenter som har resultat inom ett visst program under en bestämd tidsperiod.
  3. Övrigt – utsökning av studenter som tillhör en viss grupp (som har definierats i Uppdok) eller utsökning av studenters utifrån behörighetsbakgrund, tillgodoräknanden eller antagning m.m.

I funktionerna finns också möjligheten till olika typer av begränsningar av utsökningarna, t.ex. bara visa de studenter som läst en kurs och tagit ut en viss examen.

Resultatet av utsökningarna kan skrivas ut i form av detaljlistor, namnlistor, adresslistor, etikettlistor eller rutlistor. Det är också möjligt att ta fram datafiler för vidare bearbetning i t.ex. Excel.

Utsökning av uppgifter om grupper av doktorander

Utsökning av grupper av doktorander kan göras via olika alternativ:

  1. Antagning – utsökning av doktorander som är antagna till utbildning på forskarnivå inom ett en fakultet, en institution eller ett ämne.
  2. Aktivitet – utsökning av aktiva doktorander (registrerade eller med rapporterad aktivitet som är större än 0 på innevarande eller föregående termin) inom ett en fakultet, en institution eller ett ämne. Det går också att inom den angivna kategorin göra en utsökning av doktorander via aktivitet eller registrering. Till skillnad mot utsökning av aktiva doktorander går det att ange önskat terminsintervall och specificera aktivitetsprocent på detta intervall eller totalt under hela studietiden.
  3. Resultat – utsökning av doktorander inom ett en fakultet, en institution eller ett ämne som inom en angiven period har tagit ut examen, uppnått ett visst antal högskolepoäng etc.
  4. Grupp – utsökning av doktorander som tillhör viss grupp i ämne eller egen grupp (definierad i Uppdok)

Statistik

I många av Uppdoks utdatafunktioner går det att få sammanställningar av listornas innehåll. Från Uppdok levereras även regelbundet uppgifter till SCB:s universitets- och högskoleregister. I det registret påförs uppgifter från andra myndigheter som t.ex. Skatteverket och CSN. Ansvarig myndighet för officiell statistik är Universitetskanslersämbetet som använder uppgifterna från SCB i statistiska meddelanden och analyser, i en statistikdatabas och för verktyget Högskoleutforskaren.