PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Tillgodoräknande

En student i utbildning har rätt att tillgodoräkna sig godkända resultat från ett annat svenskt eller utländskt lärosäte, så länge det inte finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Detta gäller även annan utbildning eller yrkesverksamhet som är av sådan beskaffenhet och omfattning att den i huvudsak motsvarar en utbildning vid Uppsala universitet. Tillgodoräknande regleras i 6 kap. 6–8 §§ av högskoleförordningen (1993:100).

Universitetet ska pröva om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Beslutet grundas på en bedömning av innehållet i den utbildning eller verksamhet som studenten vill tillgodoräkna sig och skiljer sig på så sätt från examination där studentens kunskaper prövas genom ett prov (motsv.).

Uppgift om tillgodoräknanden ska läggas in i Uppdok.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Om tillgodoräknandet avser en del av en examen (dvs. den utbildning som studenten får tillgodoräkna sig motsvarar en hel kurs) fattas beslut av examensenheten eller fakultetsnämnd. Om tillgodoräknandet avser en del av en kurs fattas beslut av examinator på kursen. Det framgår av de lokala examensbestämmelserna (UFV 2007/212; 2010/168) och av beslut om delegation (UFV 2008/251).

Generell examen
Beslut om tillgodoräknande av svensk och utländsk utbildning eller annan verksamhet motsvarande hel kurs i en generell examen fattas av på delegation av rektor av examensenheten. För svensk högskoleutbildning görs ingen särskild prövning. För utländsk utbildning ska studenten ansöka om tillgodoräknande.

För kurser i juridik, nationalekonomi och statskunskap beslutar respektive institution på delegation om tillgodoräknande av utländsk utbildning motsvarande hel kurs.

Yrkesexamen
Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning eller annan verksamhet motsvarande hel kurs i en yrkesexamen fattas av respektive fakultetsnämnd. Denna uppgift är ofta delegerad till programsamordnare (motsv.).

Beslut om tillgodoräknande av utländsk utbildning motsvarande hel kurs i en yrkesexamen fattas av på delegation av rektor av examensenheten. Ansökan görs på särskild blankett.

För kurser i juristexamen resp. juris kandidatexamen beslutar juridiska institutionen på delegation om tillgodoräknande av utländsk utbildning motsvarande hel kurs.

Del av kurs
Beslut om tillgodoräknande av utbildning eller annan verksamhet som del av kurs fattas av examinator på kursen. Studenten ska vara registrerad på kursen. Som betyg används antingen den betygsskala som gäller för det aktuella provet eller noteringen TG (tillgodoräknad).

Tillgodoräknanden av del av kurs får inte läggas ihop så att delarna tillsammans avser hela kursen. I sådana fall ska tillgodoräknande motsvarande hel kurs göras enligt ovan. En sådan prövning kan oftast examensenheten göra i samband med att ansökan om examen bedöms. (I sådana fall kan inte examensansökan göras via Studentportalen.)

Observera att när utbildning som tillgodoräknas utgörs av en kurs eller del av kurs från Uppsala universitet ska betygen i den tillgodoräknade kursen inte tas bort.

Utbildning på forskarnivå

Beslut om tillgodoräknande av svensk och utländsk utbildning eller annan verksamhet inom ett ämne på forskarnivå fattas av examinator (huvudhandledare). Det undertecknade beslutet diarieförs och arkiveras tillsammans med underlaget av institutionen. Tillgodoräknandet rapporteras in i Uppdok.

Exempel på när tillgodoräknande ska rapporteras är när doktoranden fått tillgodoräkna sig

  • kurs vid annat svenskt universitet eller högskola, oavsett utbildningsnivå
  • kurser vid utländskt universitet eller högskola, oavsett utbildningsnivå
  • kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet (med undantag av kurs som nämns nedan)
  • kurs vid fristående svenskt eller utländskt institut eller centrum som anordnas av en eller flera högskolor. Vid dokumentationen i Uppdok anges att utbildningen skett vid den huvudsakligen ansvariga högskolan.
  • annan verksamhet än utbildning som anordnas av högskola (eller motsv.), t.ex. yrkesverksamhet

Exempel på när tillgodoräknande inte ska rapporteras är

  • för kurs på forskarnivå vid Uppsala universitet. Kursen ska rapporteras i vanlig ordning av kursansvarig institution oavsett var doktoranden är antagen.
  • för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet som finansierats med anslag för utbildning på forskarnivå och som doktoranden läst efter att utbildningen på forskarnivå påbörjats. Kursen rapporteras som forskarkurs av kursansvarig institution.
  • vid byte av ämne i utbildningen på forskarnivå. Kurser som inte lästs inom utbildningen på forskarnivå vid Uppsala universitet utan tillgodoräknats inom det tidigare ämnet behöver däremot tillgodoräknas på nytt i den mån de ska ingå i det nya ämnet.
  • om det saknas en föregående examination. I de fall som doktoranden ska få poäng för konferensföredrag, posters eller liknande ska detta godkännas av huvudhandledaren och rapporteras som vanlig kurs med denne som examinator.
  • för pedagogisk kurs vid avdelningen för universitetspedagogisk utveckling. I de fall som doktoranden ska få poäng för en sådan kurs ska detta godkännas av huvudhandledaren och rapporteras som vanlig kurs med denne som examinator.