PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Aktivitet, försörjning och individuell studieplan

Enligt rektors beslut ska uppgifter om doktoranders aktivitet och försörjning rapporteras i studieregistret två gånger per år. Uppgifterna sammanställs vid slutet av varje kalenderhalvår och används i universitetets planering och i SCB:s statistik. Rapporteringen görs för ett kalenderhalvår i taget.

Institutionen kan rapportera uppgifter om aktivitet och försörjning vid vilken tid som helst under innevarande kalenderhalvår. Om rapporteringen görs tidigt måste uppgifterna kontrolleras i slutet av kalenderhalvåret så att de stämmer med faktiska förhållanden.

Uppgifter ska rapporteras för alla antagna doktorander som inte tagit ut examen eller gjort avbrott i sin utbildning, även för dem som inte haft någon aktivitet under kalenderhalvåret. Även för de doktorander som under kalenderhalvåret tagit ut examen eller gjort avbrott ska uppgifter rapporteras.

En blankett för underlag för rapporteringen i Uppdok finns.

Aktivitet

En doktorand ska varje halvår redovisa sin arbetsinsats i utbildningen på forskarnivå uttryckt i procent av heltid. 100 procents aktivitet motsvaras av 40 timmar i veckan i genomsnitt under sex månader (inkl. ev. semester). Vid beräkning av aktivitet på deltid ska procenttalet avse genomsnittet för hela perioden. Om doktoranden inte varit aktiv eller uppgift saknas anges 0 procent.

Aktiviteten avser den faktiska insatsen i utbildningen på forskarnivå. Undervisning eller administration som doktoranden utför dras av från heltidsaktiviteten.

Registrering
Institutionen ska i början av varje kalenderhalvår registrera doktoranden för den aktuella terminen. Registreringen ersätter inte aktivitetsuppgiften, men används dels för att få ut aktuella listor över doktorander, dels när doktoranden behöver styrka sin rätt till t.ex. reserabatter.

Studieuppehåll
Tidsbegränsade uppehåll i utbildningen på forskarnivå för t.ex. föräldraledighet eller sjukdom anges genom att aktiviteten minskas i motsvarande grad. T.ex. redovisas frånvaro ett helt kalenderår som 0 procents aktivitet medan frånvaro under tre månader på heltid under samma period redovisas som 50 procents aktivitet.

Studieavbrott
Om en doktorand anmäler avbrott i sina studier ska avbrottet rapporteras i Uppdok. När doktoranden tar ut doktorsexamen (eller licentiatexamen om antagningen endast gäller denna) lägger examensenheten in uppgift. Avbrott läggs även in vid byte av ämne. Aktivitet och försörjning ska rapporteras för det kalenderår som avbrottet sker.

Byte av ämne
Vid byte av forskarnivåämne under kalenderhalvåret ska aktiviteten fördelas på de två ämnena.

Exempel
Följande exempel visar hur aktiviteten ska rapporteras:

  1. A är heltidsdoktorand. 100 procents aktivitet rapporteras.
  2. B är heltidsdoktorand under tre månader av kalenderhalvåret. 50 procents aktivitet rapporteras.
  3. C studerar på halvtid hela kalenderhalvåret, sex månader. 50 procents aktivitet rapporteras.
  4. D är föräldraledig på heltid hela kalenderhalvåret. 0 procents aktivitet rapporteras.
  5. E har 20 procent undervisning och administration inom sin anställning som doktorand. 80 procents aktivitet rapporteras.

Försörjning

En doktorand ska varje halvår redovisa vilken försörjning han eller hon haft för att finansiera sin utbildning på forskarnivå. Uppgiften om försörjning avser endast den del av av doktorandens verksamhet som avser egen utbildning.

Försörjning ska rapporteras för alla doktorander som har mer än 0 procents aktivitet. Försörjningen kan avse en eller flera försörjningstyper, men summan av dessa ska alltid vara 100 procent.

Försörjningstyper
Följande försörjningstyper ska användas vid rapportering av doktorandernas försörjning:

DTJ Anställning som doktorand (även förlängd anställning) vid ett universitet eller en högskola, oberoende av vem som finansierar anställningen.
EXT Annan anställning utanför universitetet (än vid företag eller som läkare) som innebär att utbildning på forskarnivå kan bedrivas inom anställningen, t.ex. anställning vid myndigheter, kommuner, landsting eller fackförbund. Även yrkesverksamma lärare i grund- och gymnasieskolan som studerar inom forskarskolorna för lärare redovisas här.
FTG Företagsdoktorand, dvs. doktorand som är anställd vid ett företag (och får sin lön från företaget) och bedriver utbildning på forskarnivå inom anställningen. Med företag avses näringslivet, dvs. aktiebolag (inklusive statliga bolag, banker, försäkringsbolag), handelsbolag, kommanditbolag samt enskild firma. Anställning inom universitetet som finansieras av företag anges inte här, utan under annan lämplig försörjningstyp.
ING Försörjning saknas eller yrkesverksamhet utan anknytning till utbildning på forskarnivå. Här redovisas även studiemedel.
STI Stipendium (även utländskt, men så kallade allowance från Sida är inte stipendium).
UBI Utbildningsbidrag
USL Anställning som läkare med utrymme att bedriva utbildning på forskarnivå inom anställningen.
UTJ Annan anställning (än som doktorand) inom eget eller annat universitet/högskola (även utländskt lärosäte) som innebär att utbildning på forskarnivå kan bedrivas inom anställningen.

Exempel på rapportering av försörjning
Följande exempel visar hur försörjning ska rapporteras:

  1. A är heltidsdoktorand men har anställning som doktorand på halvtid. 50 procents DTJ och 50 procents ING rapporteras.
  2. B har 50 procents aktivitet och utbildningsbidrag på halvtid under tre månader. 100 procents UBI rapporteras.
  3. C har 50 procents aktivitet och anställning som doktorand på halvtid. 100 procents DTJ rapporteras.
  4. D är föräldraledig hela kalenderhalvåret. Försörjning rapporteras ej.
  5. E har 80 procents aktivitet och institutionstjänstgöring och undervisningsskyldighet med 20 procent inom sin anställning som doktorand på heltid. 100 procents DTJ rapporteras.

Individuell studieplan

Institutionen ska dokumentera alla beslut om individuell studieplan för doktoranden med beslutsdatum och diarienummer.