PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Uppdok - Uppsala universitets studieregister

Uppdok är universitetets studieregister med uppgifter om antagning till utbildning, studiedeltagande, betyg och examina för studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Uppdok, Ladok och nya Ladok

Ladok, som står för lokalt ADB-baserat studiedokumentationssystem, är ett system som ägs och förvaltas av ett konsortium som består av 37 universitet och högskolor i Sverige samt CSN. Uppdok är namnet Uppsala universitets lokala installation av Ladok.

Ladok har en för alla medlemmar gemensam kärna som består av grundstruktur, program och funktioner för studiedokumentationsändamål. Varje lärosäte har en egen databas som saknar förbindelse med de andra lärosätenas och det egna registret omfattar i princip endast uppgifter som rör den enskilde studentens studier vid det egna lärosätet.

Umeå universitet har i uppdrag att ansvara för underhåll och vidareutveckling av systemet. Driften av systemet sker vid tre driftcentraler, varav en är placerad vid IT-avdelningen vid Uppsala universitet.

Under 2010 startades ett nationellt projekt för att utveckla nästa generation av studieadministrativt systemstöd för universitet och högskolor i Sverige. Nya Ladok kommer att ersätta dagens system fram till 2018. Här kan du läsa om införandet av nya Ladok vid Uppsala universitet.