PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Studie- och utbildningsadministrativa system

Uppdok är universitetets studieregister med uppgifter om antagning till utbildning, studiedeltagande, betyg och examina för studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Under 2018 kommer Uppdok att ersättas av nya Ladok.

Selma är universitetets utbildningsdatabas och innehåller uppgifter om våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. I systemet finns information om kursplaner, utbildningsplaner och utbildningsutbud. Logga in

Studentportalen erbjuder många funktioner och tjänster som underlättar vid undervisning och kommunikation mellan lärare och studenter. Exempelvis finns det funktioner som stödjer inlämning, diskussioner och grupparbeten. Logga in

NyA är ett nationellt antagningssystem som används för antagning till utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Via webbplatserna antagning.se och universityadmissions.se kan man söka till kurser och program vid i princip alla svenska lärosäten. Logga in

VFU-portalen är ett system som underlättar administrationen kring placering av studenter som ska ut på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningarna.

Tentamensbokning görs i byggnadsavdelningens system för bokning av tentamina. Logga in

MoveON är en databas med information om universitetets utbytesavtal, ett ansökningssystem för utbytesstudenter och ett verktyg för att hantera internationella samarbeten.