PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Studieuppehåll och oanmält studieavbrott

Studieuppehåll

En student som vill göra uppehåll i sina studier måste ansöka om studieuppehåll. I Universitets- och högskolerådets författningssamling UHRFS 2013:3 anges vilka skäl som ger rätt till studieuppehåll.

Om studenten anger andra skäl i sin ansökan, så avgör ansvariga för utbildningen om studieuppehåll kan beviljas.

Platsgaranti efter beviljat studieuppehåll

Beslut om beviljat studieuppehåll innebär att studenten har platsgaranti efter studieuppehållet. I beslut om beviljat studieuppehåll ska det framgå när studenten ska återuppta sina studier.

Överklagan

Om ansökan om studieuppehåll avslås kan studenten inom tre veckor överklaga beslutet. Överklagan ska skickas till registrator@uu.se
I överklagan ska det framgå vilket beslut som överklagas och diarienummer. Överklagan registreras vid Uppsala universitet och skickas sedan vidare till till till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH)Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) som prövar ärendet.

Studieavbrott

En student som gör ett studieavbrott, utan att ha ansökt om och blivit beviljad studieuppehåll, har ingen garanterad plats för att återuppta studierna. Studenten har däremot rätt att återkomma i mån av plats.

Ladda ner blankett för studieuppehåll

Här kan du ladda ner blankett för studieuppehåll. Text finns på svenska och engelska.