PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Avgifter och stipendier

Institutionerna kan meddela Antagningsenheten vilka kurser avgiftsstudenter som inte söker via antagning.se ska läsa via denna kursvalsblankett för avgiftsstudenter som skickas till feemaster@uu.se

Nedan följer grundläggande information om anmälnings- och studieavgifter, följt av information om studieavgifter och stipendier.

Anmälnings- och studieavgifter för sökande/studenter från land utanför EU/EES och Schweiz

Sökande från länder utanför EU/EES-området och från Schweiz måste betala anmälningsavgift för att få sina ansökningar behandlade. Sökande som blir antagna måste dessutom betala studieavgift som fastslagits av universitetet.

Avgifterna gäller all utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning omfattas inte. Utbytesstudenter omfattas heller inte av avgifterna under den tid utbytesavtalet mellan Uppsala universitet och hemuniversitetet löper. Däremot omfattas doktorander som vill läsa kurser på grund- och avancerad nivå om kurserna inte ingår i deras forskarutbildning. Ingår kurserna i doktorandens forskarutbildning kan blanketten "Särskilt tillstånd till kurser på forskarnivå" användas. Doktoranden kan då samläsa med övriga studenter men får inte registreras på kursen.

Läs mer om avgifter för doktorander.

Sökande ska hänvisas att anmäla sig via antagning.se eller universityadmissions.se eftersom det där finns rutiner för att kontrollera om en sökande ska betala avgift eller inte. Detta gäller oavsett om ansökan görs före sista anmälningsdag eller om det rör sig om en efteranmälan till ledig studieplats. Det gäller också oavsett om utbildningen ges på svenska eller engelska.

Avgiftsskyldiga sökande ska precis som övriga sökande styrka sin behörighet och följa universitetets anvisningar angående anmälan.

Läs mer om avgifterna på engelska utbildningssidan eller på den svenska utbildningssidan

Hantering av avgifter:

Anmälningsavgiften hanteras av och betalas till Universitets- och högskolerådet. Det är en anmälningsavgift (för närvarande 900 kr) per termin oavsett hur många utbildningar som söks. Avgiften återbetalas inte för sökande som bedöms obehörig eller där anmälan av andra skäl stryks i urvalet.

Studieavgiften betalas direkt till Uppsala universitet. En faktura för första terminens avgift skickas till de avgiftsskyldiga. Kontaktpersoner på Antagningsenheten för studieavgifter är Kristof Aerts, Tomas Högberg och Sofia Ling. Frågor kan skickas till feemaster@uu.se.

Betald terminsavgift är ett villkor för att kunna få uppehållstillstånd för studier.

Stipendier

Uppsala universitet utlyser varje år stipendier för att täcka studieavgiften för Bachelor- och Masterprogram.

Läs mer om stipendier längre ner på sidan och på utbildningswebben.

STUDIEAVGIFTER

Kurser

 • Första kurs måste finnas inlagd i UPPDOK (kontakta UPPDOK-enheten avseende detta) för att Migrationsverket ska få information om att betalstudenterna är antagna
 • Meddela feemaster@uu.se vilka kurser som ska läsas inom programmet under den kommande terminen inför varje terminsstart
 • Betalstudenterna måste vara registrerade på 30 hp per termin. Om en student vill läsa mer får de betala för detta och kan i sådana fall eventuellt förkorta programtiden. Vill de läsa mindre en viss termin går det inte att överföra betald avgift till nästa termin
 • Omregistreringar behöver inte studenterna betala för
 • Ska studenterna läsa kurser som till exempel examensarbeteskurser som går över terminsgränserna skall ett specifikt kurstillfälle skapas som stämmer överens med studieplanen

Byte av kurs/avregistrering/omregistrering

Det är viktigt att det finns en individuell studieplan som student och institution tillsammans har kommit överens om, som omfattar 30 hp per termin. Om någon kurs måste bytas ut kan studenter avregistreras innan det gått tre veckor sedan kursstart, informera i så fall feemaster så snart som möjligt.

Kurser vid andra lärosäten

Det är möjligt för studenter som betalat studieavgiften för sina programstudier vid Uppsala universitet att läsa kurser vid andra universitet. Förutsättningen är att kurserna/terminerna  ingår i utbildningsplanen för programmet eller i ett samarbetsprogram där det framgår att kurser/terminer ska läsas vid andra lärosäten. I dessa fall ansvarar vetenskapsområdet eller institutionen för att kostnaden för studieavgiften regleras mellan Uppsala universitet och det andra lärosätet.

Utbytesstudier

Avgiftsskyldiga studenter kan delta i utbytesprogram, men måste betala studieavgift för aktuella terminer. Det är viktigt att kurserna som läses kan tillgodoräknas motsvarande heltid samt att utbytesstudierna är relevanta för programmet. Detta eftersom perioden som studenten måste betala studieavgift för annars kan komma att förlängas. Utbytestiden måste registreras i UPPDOK och feemaster skall meddelas.

Anstånd och studieuppehåll

För att kunna söka om anstånd med studiestarten måste en student som är avgiftsskyldig ha betalat studieavgiften. Ansökan om anstånd ska alltid skickas till Antagningsenheten@uadm.uu.se

Om en avgiftsskyldig student beviljas studieuppehåll av programsamordnaren ska feemaster alltid informeras

Avbrott

Vid avbrutna studier ska feemaster alltid informeras

Avgiftsfrihet

 • En student kan styrka sin avgiftsfrihet inför terminen genom att skicka oss en vidimerad passkopia eller en kopia av Migrationsverkets beslut (alla sidor)
 • En student som blivit antagen till ett program som avgiftsbefriad kan inte förlora sin avgiftsfrihet under utbildningens gång. Avgiftsfriheten gäller dock bara studier inom programmet
 • Mer detaljerade regler avseende vilka studenter som är betalningsskyldiga finns på universityadmissions.se och på Uppsla universitets utbildningssidor på svenska och engelska

Övergångsstudenter

Så kallade ”övergångsstudenter” som påbörjat sin utbildning innan avgifterna infördes kan fortsätta studera avgiftsfritt inom sina program till 31/12 2018. Informera feemaster om kursvalen inför terminsstart.

Student som inte betalat i tid

Om betalning inte kommer in i tid kan en student bli avstängd från sin utbildning, för att undvika detta är det bättre att studieuppehåll eller studieavbrott läggs in

Återbetalning

Vid begäran om återbetalning måste studenten alltid ansöka skriftligen till feemaster, feemaster@uu.se Skälen för återbetalning ska styrkas med skriftliga intyg.

De enda fall när en student är garanterad återbetalning är dessa:

 • Om studenten inte beviljas uppehållstillstånd i Sverige
 • Om studenten har antagits med villkor och vid terminsstart inte uppfyller behörighetskraven (d v s om studenten vid terminsstart inte kan uppvisa behörighetsgrundande examensbevis)
 • Om en programstudent inte uppfyller behörighetskraven för att fortsätta till nästa termin (förutsatt att det finns sådana behörighetskrav i programmets utbildningsplan)

I övriga fall fattas beslut om återbetalning av universitetsdirektören.

STIPENDIER VID UPPSALA UNIVERSITET FÖR STUDIEAVGIFTSSKYLDIGA STUDENTER

Stipendier utlysta vid Uppsala universitet för avgiftsskyldiga studenter

 

Kurser

 • Första kurs måste finnas inlagd i UPPDOK (kontakta UPPDOK-enheten avseende detta) för att Migrationsverket ska få information om att studenterna är antagna.
 • Meddela avgiftsansvariga/stipendiesamordnaren vilka kurser som ska läsas inom programmet under den kommande terminen inför varje terminsstart.
 • Stipendiaterna måste vara registrerade på 30hp per termin. För att stipendiet ska förlängas år två (eller år tre) krävs att studenten godkänts för det antal poäng som anges i stipendievillkoren.
 • I undantagsfall kan terminspoäng fördelas ”ojämnt” över terminerna t.ex. 25hp på HT och 35hp på VT, men endast om det sker i samråd med stipendiesamordnaren. Om detta blir aktuellt, kontakta alltid tuitiongrants@uadm.uu.se
 • Skall stipendiaterna läsa kurser som t ex examensarbeteskurser som går över terminsgränserna skall ett specifikt kurstillfälle skapas som stämmer överens med studieplanen.

Kurser vid andra lärosäten

Uppsala universitets stipendier är till för studier vid Uppsala universitet, och studierna ska huvudsakligen bedrivas vid Uppsala universitet. Vissa program har dock avtal med andra universitet så att kurser kan tas på annat håll. Sådana gånger måste kurserna kunna tillgodoräknas i den examen som master- (bachelor-) programmet ska resultera i. I dessa fall ansvarar vetenskapsområdet eller institutionen för att kostnaden för studieavgift regleras mellan Uppsala universitet och det andra lärosätet.  

Utbytesstudier

Stipendiater kan delta i utbytesprogram, och studieavgiften bekostas av stipendiet motsvarande veckorna/terminerna vid annat lärosäte.  Utbytet måste godkännas av programsmordnaren, som ska bekräfta att utbytesstudierna är relevanta för stipendiatens/studentens programstudier. Det är viktigt att kurserna som läses kan tillgodoräknas motsvarande heltid. Utbytestiden måste registreras i UPPDOK och stipendiesamordnaren skall meddelas.

Anstånd, avbrott, studieuppehåll

Stipendiater som påbörjat sina studier vid Uppsala universitet kan få anstånd och beviljas studieuppehåll för en termin. Vid anstånd, studieuppehåll eller avbrott på program är det viktigt att detta registreras i UPPDOK och att avgiftsansvariga/stipendiesamordnaren meddelas. En stipendiat som inte påbörjar sina studier den termin som avses vid stipendietilldelningen kan inte få anstånd med stipendiet till en annan termin.

Kontaktuppgifter

Studieavgiftssamordnaren / Feemaster: feemaster@uu.se

Stipendiesamordnaren / Tuitiongrants: tuitiongrants@uadm.uu.se