PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Avgifter och stipendier

Institutionerna kan meddela Antagningsenheten vilka kurser avgiftsstudenter som inte söker via antagning.se ska läsa via denna kursvalsblankett för avgiftsstudenter som skickas till feemaster@uu.se

Nedan följer grundläggande information om anmälnings- och studieavgifter, följt av lathundar för vanligt förekommande frågor avseende studieavgifter och stipendier.

Anmälnings- och studieavgifter för sökande/studenter från land utanför EU/EES

Från och med antagningen till höstterminen 2011 måste sökande från länder utanför EU/EES-området betala anmälningsavgift för att få sina ansökningar behandlade. Sökande som blir antagna måste dessutom betala studieavgift som fastslagits av universitetet.

Avgifterna gäller all utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning omfattas inte. Utbytesstudenter omfattas heller inte av avgifterna under den tid utbytesavtalet mellan Uppsala universitet och hemuniversitetet löper. Däremot omfattas doktorander som vill läsa kurser på grund- och avancerad nivå. Läs mer om avgifter för doktorander.

Sökande ska hänvisas att anmäla sig via antagning.se eftersom det där finns rutiner för att kontrollera om en sökande ska betala avgift eller inte. Detta gäller oavsett om ansökan görs före sista anmälningsdag eller om det rör sig om en efteranmälan till ledig studieplats. Det gäller också oavsett om utbildningen ges på svenska eller engelska.

Avgiftsskyldiga sökande ska precis som övriga sökande styrka sin behörighet och följa universitetets anvisningar angående anmälan.

Läs mer om avgifterna på engelska utbildningssidan

Hantering av avgifter:

Anmälningsavgiften hanteras av och betalas till Universitets- och högskolerådet. Det är en anmälningsavgift (för närvarande 900 kr) per termin oavsett hur många utbildningar som söks. Avgiften återbetalas inte för sökande som bedöms obehörig eller där anmälan av andra skäl stryks i urvalet.

Studieavgiften betalas direkt till Uppsala universitet. En faktura för första terminens avgift skickas efter det andra urvalet till de avgiftsskyldiga. Kontaktpersoner på Antagningsenheten för studieavgifter är Ann-Marie Jansson och Stefan Johansson. Frågor kan skickas till feemaster@uu.se.

Betald terminsavgift är ett villkor att för att kunna få uppehållstillstånd för studier.

Stipendier

Uppsala universitet har några olika stipendier för att täcka studieavgiften för Mastersprogram.

Läs mer om stipendier längre ner på sidan och på utbildningswebben.

Fullfölja pågående programstudier

Studenter som antagits till program före 1/7 2011 och hör till kategorin avgiftsskyldiga har rätt att avgiftsfritt avsluta sitt program. Enligt rektorsbeslut har denna kategori studenter rätt att läsa 60 hp totalt under läsåret. Om de vill läsa kurser som inte ingår i programmet så måste de betala studieavgift för dessa. Mer information finns under Anmälan inom program

LATHUND: STUDIEAVGIFTER

Kurser

 • Första kurs måste finnas inlagd i UPPDOK (kontakta UPPDOK-enheten avseende detta) för att Migrationsverket ska få information om att betalstudenterna är antagna
 • Meddela feemaster@uu.se vilka kurser som ska läsas inom programmet under den kommande terminen inför varje terminsstart
 • Betalstudenterna måste vara registrerade på 30hp per termin. Om en student vill läsa mer får de betala för detta och kan i sådana fall eventuellt förkorta programtiden. Vill de läsa mindre en viss termin går det inte att överföra betald avgift till nästa termin
 • Omregistreringar behöver inte studenterna betala för
 • Skall studenterna läsa kurser som t ex examensarbeteskurser som går över terminsgränserna skall ett specifikt kurstillfälle skapas som stämmer överens med studieplanen

Byte av kurs/avregistrering/omregistrering

Det är viktigt att det finns en individuell studieplan som student och institution tillsammans har kommit överens om, som omfattar 30 hp per termin. Om någon kurs måste bytas ut kan studenter avregistreras innan det gått tre veckor sedan kursstart, informera i så fall feemaster så snart som möjligt.

Omregistreringar är kostnadsfria för studenten i och med att avgift redan erlagts inför förstagångsregistreringen.

Kurser vid andra lärosäten

Det är inte möjligt för studenter att läsa kurser vid andra universitet som inte ingår i utbildningsplanen för programmet och använda sig av studieavgift inbetald till Uppsala universitet.  Undantagna är samarbetsprogram där det framgår av utbildningsplanen att kurser/terminer ska läsas vid andra lärosäten. I dessa fall ansvarar området eller institutionen för att skicka ut studieavgift respektive hämta in studieavgift från det andra lärosätet. Rutiner bör finnas fastställda inom respektive område.

Anstånd, avbrott, studieuppehåll

En student som betalar själv måste först ha betalat studieavgiften för att kunna söka anstånd med studiestarten

 • Om en student ska avsluta sina studier i förtid, informera feemaster@uu.se
 • Detsamma gäller om en student tar studieuppehåll

Utbytesstudier

Avgiftsskyldiga studenter kan delta i utbytesprogram, men måste betala studieavgift för aktuella terminer. Det är viktigt att kurserna som läses kan tillgodoräknas motsvarande heltid samt att utbytesstudierna är relevanta för programmet. Detta eftersom perioden som studenten måste betala studieavgift för annars kan komma att förlängas. Utbytestiden måste registreras i UPPDOK och feemaster skall meddelas.

Avgiftsfrihet

 • En student kan styrka sin avgiftsfrihet inför terminen genom att skicka oss en vidimerad passkopia eller en kopia av Migrationsverkets beslut (alla sidor)
 • En student som blivit antagen till ett program som avgiftsbefriad kan inte förlora sin avgiftsfrihet under utbildningens gång. Avgiftsfriheten gäller dock bara studier inom programmet
 • Mer detaljerade regler avseende vilka studenter som är betalningsskyldiga finns på universityadmissions.se

Övergångsstudenter

Så kallade ”övergångsstudenter” som påbörjat sin utbildning innan avgifterna infördes kan fortsätta studera avgiftsfritt inom sina program till 31/12 2018. Informera feemaster om kursvalen inför terminsstart.

Student som inte betalat i tid

Om betalning inte kommer in i tid kan en student bli avstängd från sin utbildning, för att undvika detta är det bättre att studieuppehåll eller studieavbrott läggs in

Återbetalning

Ärenden rörande återbetalning av studieavgiften hanteras av Universitetsdirektören, efter ansökan till feemaster@uu.se (avslag på beslut om uppehållstillstånd samt ej uppnådd kandidatexamen för villkorligt antagen är exempel på skäl som medger återbetalning)

Höjda studieavgifter

Från och med 1 juli 2014 har studieavgifterna höjts. De nya avgifterna gäller enbart för studenter som påbörjat sina studier efter angivna datum

LATHUND: STIPENDIER

Uppsala universitets stipendier

 • The Uppsala University IPK scholarships
 • Anders Wall scholarship foundation for studies at Uppsala University
 • The Scholarship Foundation of the Swedish Chamber of Commerce in Hong Kong for studies at Uppsala University
 • The Scholarship Foundation of the Swedish-American Chamber of Commerce in New York for studies at Uppsala University

Kurser

 • Första kurs måste finnas inlagd i UPPDOK (kontakta UPPDOK-enheten avseende detta) för att Migrationsverket ska få information om att studenterna är antagna.
 • Meddela avgiftsansvariga/stipendiesamordnaren vilka kurser som ska läsas inom programmet under den kommande terminen inför varje terminsstart.
 • Stipendiaterna måste vara registrerade på 30hp per termin. För att få förlängt stipendium krävs det att de tar 20hp per termin.
 • Det är möjligt för Uppsala universitets stipendiater (gäller stipendierna ovan) att fördela terminspoäng ”ojämnt” över terminerna t.ex. 25hp på HT och sedan 35hp på VT. Detta måste meddelas stipendiesamordnaren i god tid, senast två veckor in på terminen
 • Skall stipendiaterna läsa kurser som t ex examensarbeteskurser som går över terminsgränserna skall ett specifikt kurstillfälle skapas som stämmer överens med studieplanen.

Kurser vid andra lärosäten

Uppsala universitets stipendier är endast till för studier vid Uppsala universitet. Undantagna är samarbetsprogram där det framgår av utbildningsplanen att kurser/terminer ska läsas vid andra lärosäten. I dessa fall ansvarar området eller institutionen för att skicka ut studieavgift respektive hämta in studieavgift från det andra lärosätet. Rutiner bör finnas fastställda inom respektive område.

Anstånd, avbrott, studieuppehåll

Stipendiater kan få anstånd och ta studieuppehåll. Vid studieuppehåll eller avbrott på program är det viktigt att detta registreras i UPPDOK och att avgiftsansvariga/stipendiesamordnaren meddelas.

Utbytesstudier

Stipendiater kan delta i utbytesprogram. Det är viktigt att kurserna som läses kan tillgodoräknas motsvarande heltid samt att utbytesstudierna är relevanta för programmet, eftersom studieavgifter motsvarande veckorna/terminerna vid annat lärosäte kommer att dras av från stipendiet. Utbytestiden måste registreras i UPPDOK och stipendiesamordnaren skall meddelas.