PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Avgifter och stipendier

Anmälnings- och studieavgifter för sökande/studenter från land utanför EU/EES

Från och med antagningen till höstterminen 2011 måste sökande från länder utanför EU/EES-området betala anmälningsavgift för att få sina ansökningar behandlade. Sökande som blir antagna måste dessutom betala studieavgift som fastslagits av universitetet.

Avgifterna gäller all utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning omfattas inte. Utbytesstudenter omfattas heller inte av avgifterna under den tid utbytesavtalet mellan Uppsala universitet och hemuniversitetet löper. Däremot omfattas doktorander som vill läsa kurser på grund- och avancerad nivå. Mer information om doktorander och avgifter finns här .

Sökande ska hänvisas att anmäla sig via antagning.se eftersom det där finns rutiner för att kontrollera om en sökande ska betala avgift eller inte. Detta gäller oavsett om ansökan görs före sista anmälningsdag eller om det rör sig om en efteranmälan till ledig studieplats. Det gäller också oavsett om utbildningen ges på svenska eller engelska.

Avgiftsskyldiga sökande ska precis som övriga sökande styrka sin behörighet och följa universitetets anvisningar angående anmälan.

Läs mer om avgifterna på universitetets externa webbsidor.

Hantering av avgifter:

Anmälningsavgiften hanteras av och betalas till Universitets- och högskolerådet. Det är en anmälningsavgift (f.n. 900 kr) per termin oavsett hur många utbildningar som söks. Avgiften återbetalas inte för sökande som bedöms obehörig eller där anmälan av andra skäl stryks i urvalet.

Studieavgiften betalas direkt till Uppsala universitet. En faktura för första terminens avgift skickas efter det andra urvalet till de avgiftsskyldiga. Kontaktpersoner på Antagningsenheten för studieavgifter är Ann-Marie Jansson och Stefan Johansson. Frågor kan skickas till feemaster@uu.se.

Betald terminsavgift är ett villkor att för att kunna få uppehållstillstånd för studier.

Stipendier

Uppsala universitet har några olika stipendier för att täcka studieavgiften för Mastersprogram.

Läs mer om stipendier på universitetets externa webbsidor.

Fullfölja pågående programstudier

Studenter som antagits till program före 1/7 2011 och hör till kategorin avgiftsskyldiga har rätt att avgiftsfritt avsluta sitt program. Enligt rektorsbeslut har denna kategori studenter rätt att läsa 60 hp totalt under läsåret. Om de vill läsa kurser som inte ingår i programmet så måste de betala studieavgift för dessa. Mer information finns under Anmälan inom program