PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Antagning till utbildning på forskarnivå

Antagningen till utbildning på forskarnivå regleras av 7 kap. 34–41 §§ i högskoleförordningen (1993:100). Universitetets antagningsordning (UFV 2012/2057) innehåller de lokala regler som tillämpas för ansökan, behörighet, undantag från behörighetsvillkoren och urval.

Antagning sker till ett ämne för utbildning för forskarnivå. Vilka särskilda behörighetsvillkor som finns för ett ämne beslutas av respektive fakultetsnämnd och framgår av den allmänna studieplanen.

Antagning kan ske till utbildning som avslutas med doktorsexamen eller licentiatexamen. För sökande som redan har en licentiatexamen sker antagning till senare del av utbildningen.

Fakultetsnämnderna ansvarar för antagningen. Uppgiften kan delegeras när det gäller antagning till utbildning som avslutas med doktorsexamen. Antagning till utbildning som avslutas med licentitatexamen får inte delegeras.

Antagningsbeslutet ska diarieföras och därefter skickas kopia på beslutet till områdeskansliet och/eller Uppdok-enheten som lägger in uppgift om antagningen i Uppdok.

Blankett för anmälan till utbildning på forskarnivå (svenska)
Blankett för anmälan till utbildning på forskarnivå (engelska)

Handledare

För varje forskarstuderande ska två handledare utses: en huvudhandledare med huvudansvar för utbildningen inklusive avhandlingsarbetet och en biträdande handledare. Uppgift om handledare läggs in registret i samtidigt med antagningsbeslutet. Institutionerna kan ändra uppgifterna eller lägga till fler handledare vid behov.

Individuell studieplan

För varje forskarstuderande ska det finnas en individuell studieplan. Bestämmelser för individuella studieplaner finns i Riktlinjer för utbildning på forskarnivå (UFV 2009/1993). Studieplanen kan dokumenteras i Uppdok till exempel genom att diarienummer anges. Det finns även utrymme för ytterligare anteckningar rörande studieplanen.

Byte av ämne

Vid byte av ämne för utbildningen skickas en kopia på beslutet till områdeskansliet och/eller Uppdok-enheten som lägger in uppgift om antagningen till det nya ämnet och avbrott på det gamla ämnet i Uppdok.

Särskilt tillstånd

Studenter antagna till utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte kan beviljas tillstånd att delta i kurser på forskarnivå vid Uppsala universitet. Uppdok-enheten lägger in dessa tillstånd på begäran av institutionerna. För de personer som lagts in med särskilt tillstånd kan institutionerna rapportera godkända forskarkurser.

Blankett för särskilt tillstånd till kurser på forskarnivå