PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Antagningsprocessen

Behörighetsbedömning

Behörighetskraven är uppdelade i två steg: grundläggande och särskild behörighet. Alla krav måste uppfyllas för att en sökande ska anses behörig.

För grundläggande behörighet till kurser och program på grundnivå krävs förenklat uttryckt en fullständig och godkänd gymnasieutbildning. Grundläggande behörighet är en förutsättning för att alls studera på högskolan.

För grundläggande behörighet till avancerad nivå krävs alltid utbildning på grundnivå. För programmen krävs en grundexamen om minst 180 hp medan det för kurserna räcker med 120 hp.

Om den grundläggande behörigheten är uppfylld går vi vidare och gör en bedömning av den särskilda behörigheten till den sökta utbildningen. Den särskilda behörigheten kan t ex vara kurser på gymnasienivå, kurser på högskolenivå eller viss yrkeserfarenhet.

Bedömning av om undantag (dispens) eller reell kompetens kan beviljas

För sökande som inte uppfyller behörighetskraven gör vi alltid en bedömning av om det finns skäl att göra undantag från ett eller flera behörighetskrav. Vi tittar även på om en sökande kan anses behörig genom s k reell kompetens.

En sökande behöver inte själv söka undantag från behörighetskrav men en ansökan kan självklart underlätta bedömningen. För ansökan om reell kompetens behövs i regel en ansökan, instruktioner finns på antagning.se.

Beslut om undantag eller reell kompetens fattas av antagningsenheten. Vid behov rådgör vi med kursansvarig institution men institutionen kan inte bevilja undantag eller reell kompetens utan endast tillstryka eller avstyrka.

Meritvärdering för urval

Om det finns fler sökande än platser måste ett urval göras. Det ska finnas bestämmelser om urvalskriterierna till alla program och kurser i kurs- eller utbildningsplanen. Både vilka urvalsgrupper som ska finnas och vilken urvalsmodell (parallellt eller seriellt urval) som ska användas måste fastställas.

Urvalsgrupperna styr vilka kriterier som meritvärderingen grundar sig på, t ex gymnasiebetyg, högskoleprovsresultat, resultat på högskolekurser eller viss yrkeserfarenhet. Lista över vanliga urvalsgrupper.

Urvalsmodellerna styr hur platserna fördelas mellan urvalsgrupperna. Vid parallellt urval fördelas platserna mellan olika urvalsgrupper, så att en viss procent av platserna går till en grupp och resten till en eller flera andra grupper. Vid seriellt urval går platserna i första hand till en enda urvalsgrupp och om de sökande i den gruppen fyller alla platserna antas inga sökande från de andra grupperna.

Urvalet till kurser som vänder sig till nybörjare i högskolan (grundutbildningsprogram och A-kurser) är reglerat i lagstiftning och grundar sig på meritvärdet från gymnasiebetyget och resultat på högskoleprovet. Även platsfördelningen mellan urvalsgrupperna är reglerad. Det finns dock möjlighet för universitetet att besluta om alternativt urval till högst en tredjedel av platserna.

Meritvärderingen görs i de flesta fall av antagningsenheten men i vissa fall måste det göras av institutionen, t ex om man valt att basera urvalet på antagningsprov eller något kriterium som kräver specifika ämneskunskaper för bedömningen.

Handläggning

Ansökningar om individuell prövning
En sökande som inte kan konkurrera sig in på en utbildning av egen kraft kan i mycket speciella fall få antingen poängpåslag på sitt meritvärde eller förtur till utbildningsplats genom s k individuell prövning.

Ansökningar om anstånd med studiestarten
Anstånd kan beviljas om en person som har antagits till ett program inte kan påbörja studierna – på grund av omständigheter som personen inte själv kan påverka och som uppkommit efter att anmälan gjordes. Ett exempel på godtagbart skäl är avslag på tjänstledighetsansökan.

Överklaganden
Sökande som förklarats obehöriga har rätt att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Instruktioner för överklagande finns på antagningsbeskedet och på antagning.se

När vi får in ett överklagande gör vi en bedömning av om beslutet att obehörigförklara var korrekt. Om inte så gör vi rättelse och placerar in ansökan där den skulle ha hamnat om den inte strukits. Om vi anser att bedömningen var korrekt skriver vi ett yttrande och skickar till överklagandenämnden som bedömer om vår bedömning varit juridiskt riktig. Sökande som får rätt i ÖNH får sin ansökan upprättad och inplacerad där den skulle ha hamnat om den inte strukits.

Överklaganderätten gäller enbart beslut om obehörighet. Övriga klagomål på handläggningen tar vi förstås också hand om och rättar till eventuella fel men det finns ingen högre instans att gå vidare till vid missnöje med vårt beslut.

Etableringar i Uppdok

Antagna till uppdragsutbildning
Antagningsenheten gör ingen behörighetsbedömning. Institutionen ansvarar för kontroll av att de antagna har förutsättningar att klara av kursen.

Inresande utbytesstudenter
Institutionen anmäler de antagna till antagningsenheten via särskild blankett. Institutionen ansvarar för att uppgifterna är korrekta.

Antagna till senare del av utbildningsprogram
Institutionen ansvarar för antagningsbeslut och behörighetsbedömning. Antagningsenheten etablerar studenterna.

Förfrågningar per telefon och e-post från sökanden och institutioner

Vi gör vårt bästa för att ge snabb service till både allmänheten och institutionerna både via telefon och e-post. Studentservice tar också hand om många frågor som rör antagning och förmedlar vid behov vidare till oss. Kontaktinformation - antagningsenheten

Nationell samverkan

Antagningsenheten deltar bland annat i

  • Nationell organisation för bedömning av sökande med utländsk utbildning till alla universitet och högskolor.
  • Den nationella grupp som tar fram Bedömningshandböckerna för antagning till högskoleutbildning.
  • Produktionsrådet för antagningssystemet - NyA.

Vem gör vad?

Vi arbetar som ett lag och har delat ansvar för många uppgifter, men vissa arbetsuppgifter kräver särskild kompetens och fördelas på enskilda handläggare. Alla program med ansökan via antagning.se får alltid en ansvarig handläggare, vem det är meddelas den berörda institutionen. Detsamma gäller ansökningar till masterprogram.

Frågor av alla slag är alltid välkomna och kan ställas till alla handläggare.