PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Breddad rekrytering

Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.

Uppsala universitet strävar efter att universitetet och dess utbildningar ska spegla samhället i stort. Det svenska samhället präglas idag av mångfald. Uppsala universitet ser det som en kvalitets- och demokratifråga att olika erfarenheter och perspektiv präglar verksamheten. Detta ligger som grund för universitetets arbete med breddad rekrytering.

Breddad rekrytering vid Uppsala universitet

Uppsala universitets övergripande mål med arbetet för breddad rekrytering är att göra studier vid Uppsala universitet till ett mer attraktivt alternativ för studenter från underrepresenterade grupper. Målet för den breddade rekryteringen uppnås genom rekryteringsåtgärder, mottagandeåtgärder och retentionsåtgärder (att ge alla studenter bättre förutsättningar att fullfölja sina studier).

Uppsala universitet har en handlingsplan för breddad rekrytering. Planen anger universitetets mål med arbetet för breddad rekrytering, uppdrag, åtgärder samt ansvarsfördelning. För det löpande arbetet med handlingsplanen för breddad rekrytering svarar Enheten för studie- och karriärvägledning vid Studentavdelningen. 

Include

Uppsala universitet är medlem i det nationella nätverket Include som arbetar för breddad rekrytering inom högre utbildning. Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och lika villkor samt att vara en samlande kraft för dem som arbetar med frågor kring breddad rekrytering inom högre utbildning i Sverige.

För mer information om nätverket, kontakta Maria Tovar.