PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Styrdokument rörande funktionsnedsättning och lika villkor

I Uppsala universitets handlingsplan för likabehandling av studenter står att:

"Vid Uppsala universitet ska alla anställda och studenter bemötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund. Lika villkor är en kvalitetsfråga för organisationen och en rättvisefråga för individen."

Lika villkor

Studenter med funktionshinder har rätt till särskilt stöd, vilket står fastslaget i Studenternas arbetsvillkor - riktlinjer vid Uppsala universitet. 

Arbetet med stöd till studenter som har en funktionsnedsättning är en del av det övergripande lika villkorsarbetet vid universitetet. Till lika villkorsarbetet, kopplas både nationella och lokala tillämpliga bestämmelser. 

Nationell nivå

Högskolelagen (1992:1434)

Diskrimineringslagen (2008:567)

Förordningen om de statliga myndigheternas ansvar att genomföra funktionshinderspolitiken (SFS 2001:526)

Lokal nivå, Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Handlingsplan för lika behandling av studenter vid Uppsala universitet

Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet

Information från Studentavdelningen. Stöd till studenter med funktionsnedsättning. Innehåller ramar för arbetet, lagar och riktlinjer och tillvägagångssätt, 16 sidor (pdf).