Skadeanmälan

Vid skada på egendom, följdskada eller skadeståndsansvar ska en skadeanmälan upprättas av drabbad institution och skickas till säkerhetsavdelningen snarast möjligt.

Skadan ska anmälas skriftligt inom en månad efter det att institutionen fått kännedom om skadan.

Om anmälan skickas in senare än en månad efter skadedagen innebär det att Kammarkollegiet gör avdrag med 20% av annars utgående försäkringsersättning.

Självrisk

Självrisken uppstiger till 2 prisbasbelopp.

Vid skada är det institutionen/motsvarande som står för självrisken.

Vid följdskada utgår ingen självrisk.

Vid brand- eller vattenskada

Kontakta Försäkringsbranschens restvärderäddning, telefon 020-32 23 22, och begär RESTVÄRDELEDARE enligt Kammarkollegiets avtal.

Kontakta säkerhetssamordnare

Säkerhetsavdelningen ska alltid kontaktas i samband med ett skadeärende. Avdelningens säkerhetssamordnare driver skadeutredningen internt och sköter kontakten med Kammarkollegiet.

Se även säkerhetsavdelningensäkerhetsavdelningen i Katalogen