Verksamhetsförsäkringens delar

  • Egendomsförsäkring. Ska täcka förlust av myndighetens egendom. Vid skada ersätter försäkringen kostnader för nyanskaffning av egendom eller återställningskostnader. Egendom som inte återställs ersätts utifrån marknadsvärde vid skadetillfället (undantag finns).

  • Följdskadeförsäkring. Ersätter merkostnader som uppstår i samband med en egendomsskada.

  • Ansvarsförsäkring. Omfattar universitetets skadeståndsansvar och ersätter dessutom vissa övriga kostnader

  • Konstförsäkring. Täcker kostnader för skador på konstföremål, restaureringskostnader m.m.

Försäkringarna tillhandahålls av Kammarkollegiet och handläggs av säkerhetsavdelningen

Skadeanmälan

Skadeanmälan ska upprättas snarast vid skada på egendom, följdskada eller skadeståndsansvar. Se avsnittet om anmälan av försäkringsskada

Riskhantering

För att kunna försäkra egendom måste universitetet identifiera de risker för skador eller förluster som finns, värdera riskerna och införa lämpliga åtgärder för att förebygga skador eller förluster. Se riskhantering för mer information. Riskerna ska värderas och en beräkning av vilka kostnader som kan uppstå vid skada ska göras. Dessutom ska lämpliga åtgärder göras för att begränsa risker och förebygga skador eller förluster.

Andra försäkringar

Utöver verksamhetsförsäkringen har universitetet ett antal andra försäkringar