PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Riktlinjer för säkerhetsområdet

Riktlinjer och rutiner för säkerhetsområdet finns i Mål- och regelsamlingen under kategorin Säkerhet. Det går också att skriva ett nyckelord i sökrutan för att direkt hitta relevant regelverk utan att välja kategori.

Fysisk säkerhet (personsäkerhet och egendomsskydd)

I mål- och regelsamlingen finns bland annat riktlinjer och rutiner för brandskydd, försäkringskrav, campuskort, frysar, kameraövervakning, nycklar, tillträde, hantering av hot och våld.

Skyddskrav för frysar. Se också sidan om frysar och termostatrum

Campuskort (passerkort), passagerättigheter och dörrbladsläsare

SIS-godkända ID-kort - tjänstelegitimation

Tillträde till universitetets lokaler

Kameraövervakning

Hantering av nycklar och nyckelsystem (i PDF) samt exempel på nyckelkvittens (i Word).

Personsäkerhet

Vid risk för hot och våld

Säkert resande vid tjänsteresor utomlands

Informationssäkerhet och IT-säkerhet 

riktlinjer och rutiner för bland annat säker anskaffning och drift av IT-system, lösenordshantering, molntjänster, loggning, informationsklassning, säker informationshantering, riskanalyser, kryptering av känslig information, systemutveckling med mera.

Hantering av elektroniskt lagrad information vid anställnings/studiers upphörande speciellt i händelse av dödsfall

Lösenordshantering 

Medarbetares användning av molntjänster

Riskanalyser av informationssystem med bilagor för informationsklassning,nulägesbedömning, med mera.

Säkrare elektronisk kommunikation med bilagor för elektronisk signering (se MP:s sida om personliga certifikat) och kryptering av e-post. Ett alternativ till att kryptera hela e-postmeddelandet är att endast kryptera bilagan - se hjälpavsnitt om krypterade bilagor.

Stöddokument för informationsklassificering, riskhantering mm

IT-säkerhet

Hantering av utrangerad utrustning (kassering, försäljning, omflyttning)

Säkerhet för mobila enheter och portabla lagringsmedia (länk till nanolearning)

Systemadministratörers befogenheter och skyldigheter

Övriga stöddokument för IT-säkerhet 

Hantering av allmänna handlingar