PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Riktlinjer och rutiner för säkerhetsområdet

Riktlinjer och rutiner för säkerhetsområdet finns i Mål- och regelsamlingen under kategorin Säkerhet. Det går också att skriva ett nyckelord i sökrutan för att direkt hitta relevant regelverk utan att välja kategori.

Vid anlitande av konsult/entreprenör behöver ofta en sekretessförbindelse (mall i Wordformat) skrivas under. Kontakta oss för stöd och hjälp runt detta.

Fysisk säkerhet (personsäkerhet och egendomsskydd)

I mål- och regelsamlingen finns bland annat riktlinjer och rutiner för brandskydd, försäkringskrav, campuskort, frysar, kameraövervakning, nycklar, tillträde, hantering av hot och våld.

Skyddskrav för frysar. Se också sidan om frysar och termostatrum

Campuskort (passerkort), passagerättigheter och dörrbladsläsare

SIS-godkända ID-kort - tjänstelegitimation

Tillträde till universitetets lokaler

Kameraövervakning

Hantering av nycklar och nyckelsystem (i PDF) samt exempel på nyckelkvittens (i Word).

Personsäkerhet

Vid risk för hot och våld

Säkert resande vid tjänsteresor utomlands

Informationssäkerhet och IT-säkerhet 

I mål- och regelsamlingen finns riktlinjer och rutiner för anskaffning och drift av IT-system, molntjänster, loggning, informationsklassning, informationshantering, riskanalyser, systemutveckling med mera.

Hantering av elektroniskt lagrad information vid anställnings/studiers upphörande speciellt i händelse av dödsfall

Lösenordshantering, Hantering av behörigheter

Säker hantering av mobila enheter och portabla lagringsmedia

Stöddokument för informationsklassificering, riskhantering mm

Hantering av allmänna handlingar

Obs! Medarbetares användning av molntjänster ingår i rutinerna för säker informationshantering.

IT-säkerhet

Hantering av utrangerad utrustning (kassering, försäljning, omflyttning)

Säkerhet för mobila enheter och portabla lagringsmedia (länk till nanolearning)

Systemadministratörers befogenheter och skyldigheter

Övriga stöddokument för IT-säkerhet