Riskhantering vid laboratoriearbete

En viktig del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är att arbeta med riskhantering. Arbetsförhållandena på en arbetsplats ska regelbundet undersökas och riskbedömas. Riskbedömningarna ska alltid vara skriftliga. Arbete på laboratorium innebär kontakt med många olika typer av risker, allt från kemikalier och mikroorganismer till ergonomiska och andra fysiska faktorer som t.ex. buller och vibrationer.

Begreppet riskhantering syftar på hela processen från planering till uppföljning.

  1. Planera och samla information
  2. Riskidentifiering
  3. Riskvärdering och prioritering
  4. Åtgärder
  5. Uppföljning

Resultatet av en riskhanteringsprocess utgör ett stöd för prioriteringar av åtgärder i verksamheten.

Stöd i arbetet med riskhantering vid laboratoriearbete
Blankett för riskhantering med hjälp av riskmatris
Blankett för riskhantering i skalan låg, medel och hög
 

Riskbedömning

Riskbedömningen används för att avgöra om det sätt som ett arbete görs på är tillräckligt säkert, eller om det behövs åtgärder som minskar risken. Det som bedöms är risken att skadas vid arbete med exempelvis en kemisk produkt eller en kemisk riskkälla. En kemisk riskkälla är ett ämne, eller flera kemiska ämnen tillsammans, som kan medföra ohälsa eller olycksfall genom:

  • sina hälsofarliga egenskaper
  • sin temperatur
  • att minska halten syrgas i luften
  • att öka risken för brand, explosion eller annan farlig kemisk reaktion.

Tänk på att det vid laboratoriearbete även kan förekomma exponering för andra typer av risker än kemiska, exempelvis vibrationer, buller, mikroorganismer och tunga lyft eller repetitivt arbete som vid pipettering.

Ansvar

Vid Uppsala universitet är det prefekt/motsvarande som ansvarar för att arbetet med riskhantering utförs. Prefekt/motsvarande kan i sin tur med fördel vidarefördela till personer på institutionen/motsvarande som är väl insatta i de laborativa moment som ska riskbedömas.

Människa, teknik och organisation (MTO)

Vid riskhantering är det viktigt att ta hänsyn till samspelet mellan människan, tekniken och organisationen då orsaker till olyckor på arbetsplatserna oftast är en kombination mellan dessa faktorer.

Mänskliga faktorer – attityder, säkerhetskultur, dagsform
Tekniska faktorer – skyddsanordningar, konstruktion
Organisatoriska faktorer – introduktion, utbildning, personalsituation

Uppföljning

En bedömning av vad som är ett tillräckligt säkert arbetssätt är inte beständigt och därför behöver riskhanteringsprocessen regelbundet följas upp (minst en gång per år, vid förändringar eller efter olycka/tillbud). Vad som en gång bedömts som acceptabel risk kanske inte anses vara acceptabelt idag.

Mer information om riskhantering

Arbetsmiljöverket
Prevent kemiguiden