PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Regler för campuskort - ersätter dagens papperskvittens

* Campuskortet är personligt och får inte lånas ut.

* Den personliga kod som är kopplad till kortet får inte förvaras tillsammans med kortet.

* Du som är student ska kontinuerligt förse sitt campuskort med en giltighetsmarkering via särskild utrustning för detta ändamål.

* Det är inte tillåtet att göra anteckningar eller annan åverkan på campuskortet.

Borttappat campuskort

Borttappat campuskort ska skyndsamt spärras. Detta kan göras av kortinnehavaren själv via särskild rutin för ändamålet alternativt via kontakt med valfri intendentur.

Vid in-/utpassering

Se till att stänga dörren efter passage!

Du får inte släppa in obehöriga personer i de lokaler du har tillträde till

Håll inte dörren öppen - stäng när kortläsaren avger varningssignal! Om dörren hålls öppen för länge går ett inbrottslarm och väktare rycker ut.

Behandling av personuppgifter i passersystemet

Information rörande behandling av personuppgifter i Uppsala universitets säkerhetssystem, vilket regleras av EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679

* För att administrera säkerheten behandlar Uppsala universitet som personuppgiftsansvarig vissa uppgifter om dig som anställd, student eller konsult, exempelvis för att kunna säkerställa  identitet och för att förhindra förväxling av person.

* Uppgifter om dig som behandlas är identitetsuppgifter som namn, personnummer, kurs och adress.

* Uppgifter behandlas också för administration av in- och utpassering.

* Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter, som vi har registrerat om dig.

Utredningar

Uppgifter ur passerssystemet kan komma att användas vid utredningar av eventuella brott mot säkerhetsreglerna.

Missbruk kan medföra att kortet dras in.

 

Om du har frågor..

Kontakta servicefunktionen/receptionen vid din intendentur.

Vid tekniska problem, kontakta Servicedesk, telefon 018-471 44 00