PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ansvarsfördelning

Rektor är ytterst ansvarig för brandskyddet vid Uppsala universitetet.

Säkerhetschefen svarar för övergripande frågor kring brandskyddet inom UU. Som stöd till säkerhetschefen finns bland annat en säkerhetssamordnare som tar fram riktlinjer, regler och utbildning för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Prefekten ansvarar för brandskyddet på institutionen enligt rektors beslut samt utser brandskyddskontrollanter och kemikalieombud som ska bedriva SBA på institutionen.

Intendenten på campus har följande ansvar för brandskyddet:

  • Medverka vid brandronder och internkontroll av brandskydd
  • Genomföra utrymningsövningar
  • Samordna områdets brandskyddskontrollanter
  • Sammankalla till brandskyddsmöte

Brandskyddskontrollant ansvarar för att bedriva det systematiska brandskyddsarbetet på institutionen/motsvarande.