PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ansvarsfördelning

Rektor är ytterst ansvarig för brandskyddet vid Uppsala universitetet.

Säkerhetschefen svarar för övergripande frågor kring brandskyddet inom UU. Som stöd till säkerhetschefen finns bland annat säkerhetssamordnare som tar fram riktlinjer, rutiner, regler och utbildning för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA), samt genomför brandskyddskontroller inom det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Prefekten ansvarar för brandskyddet på institutionen enligt rektors beslut samt utser brandskyddsombud och kemikalieombud.

Intendenten på campus har följande ansvar för brandskyddet:

  • Genomföra utrymningsövningar
  • Samordna områdets brandskyddsombud
  • Sammankalla till brandskyddsmöte

Brandskyddsombudet är en del av universitetets systematiska brandskyddsarbete.

På varje institution/motsvarande ska det finnas minst ett, av prefekten utsett, brandskyddsombud.

Brandskyddsombudets arbetsuppgifter är bland annat att

  • Delta i de möten och utbildningar som rör brandskyddet för institutionen
  • Delta vid Brandförsvarets tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO , SFS 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE, SFS 2010:1011)
  • Stödja och hjälpa anställda vid institutionen/motsvarande i brandskyddsfrågor
  • Ha en kontinuerlig och lyhörd kontakt med anställda på institutionen för att tidigt kunna uppmärksamma prefekten på eventuella brister i brandskyddet
  • Ha en kontinuerlig kontakt med kemikalieombudet (vid verksamhet där brandfarlig vara hanteras)

Se även arbetsbeskrivningen för brandskyddskontrollanter (OBS! Är under förändring, beräknas klar 2018-02-28).