PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Systematiskt brandskyddsarbete

På varje institution/motsvarande ska finnas minst en av prefekt utsedd brandskyddskontrollant som ska bedriva systematiskt brandskyddsarbete. Arbetet ska vara förebyggande med regelbunden kontroll/tillsyn av brandskyddet inom institutionen. 

Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

För att brandskyddskontrollanten ska kunna genomföra sitt uppdrag anordnar universitetet utbildning i systematiskt brandskyddsarbete. Utbildningen är obligatorisk för alla utsedda brandskyddskontrollanter och bekostas av centrala medel. Den ges på svenska och genomförs tillsammans med Uppsala Brandförsvar. Varje kurstillfälle omfattar en heldag och en förmiddag.

Nästa utbildningstillfälle ? Kontakta sakerhet@uu.se för information.

Brandskyddsrond

Brandskyddsrond ska genomföras minst två gånger per år. Till hjälp för ronden finns en checklista som ska fyllas i och efter genomförd rond ges till prefekt/motsvarande med kopia till intendenten.

Se även arbetsbeskrivningen för brandskyddskontrollanter (PDF).

Brandskyddsmöte

Inom varje intendenturområde ska intendenten sammankalla alla brandskyddskontrollanter och kemikalieombud till ett årligt brandskyddsmöte.