PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Riskhantering inför förändringar i verksamheten

Innan förändringar i verksamheten* genomförs ska risker för ohälsa och olycksfall, som förändringen kan medföra för anställda/studenter, undersökas och bedömas.

Prefekt/motsvarande ansvarar för att riskhantering inför förändring genomförs och dokumenteras. Skyddsombud och representanter för berörda arbetstagare bör delta i identifiering och värdering av risker.

I dokumentation ska det tydligt framgå hur de identifierade riskerna kan åtgärdas för att elimineras eller reduceras.

Som stöd för riskhantering i förändringssituationer finns en mall med instruktioner, så att du som prefekt/motsvarande, kan genomföra riskidentifiering och riskvärdering med berörda av förändringen.

* till exempel vid omorganisation (t.ex. personalneddragning, sammanslagning), ändrat arbetssätt (t.ex. nya administrativa stödsystem), flytt (t.ex. ny- och ombyggnation)

Löpande riskbedömningar

För riskbedömningar i det löpande arbetsmiljöarbetet finns två blanketter att tillgå, "Enkel riskvärdering" och "Riskvärdering med hjälp av riskmatris".

"Enkel riskvärdering" använder låg, medel och hög risk, under det att "Riskvärdering med hjälp av riskmatris" använder sannolikhet och konsekvens på en 5-gradig skala för riskvärdering.