Riskbedömning inför förändring i verksamheten

Innan förändringar i verksamheten genomförs ska risker för ohälsa och olycksfall, som förändringen kan medföra undersökas och bedömas.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 kräver att riskbedömningar i verksamheten dokumenteras skriftligt. 


Prefekt/motsvarande ansvarar för att riskbedömning utförs, t. ex. inför förändring i verksamheten, nya arbetsmetoder, vid flyttar, vid om- eller nybyggnation, ensamarbete m.m. 
Skyddsombud och representanter för berörda arbetstagare ska delta i identifiering och värdering av risker.

I dokumentationen ska det tydligt framgå hur de identifierade riskerna ska åtgärdas på kort respektive lång sikt samt vem som ansvarar för att riskerna åtgärdas. Prefekt/motsvarande ansvarar för uppföljning av de föreslagna åtgärderna efter förändringens genomförande.

För att förtydliga processens olika delar så kan du ta del av
Processkarta – Riskbedömning inför förändring i verksamheten