Styrdokument vid historisk-filosofiska fakulteten

Uppsala universitets anställningsordning.

Historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen.

Instructions for referees.

Arvoden för sakkunniga och opponenter.

Excellent lärare

Riktlinjer för antagning av excellent lärare.

Utnämningen som excellent lärare är avsedd för de lärare som särskilt har utmärkt sig i sin lärarroll. Av riktlinjerna framgår vem som är behörig att söka, vilka krav som ställs på dokumentation med mera.

Ansökningstillfälle att prövas som excellent lärare erbjuds en gång per år. Sista ansökningsdatum är första oktober.

Docent

Anvisningar för antagning till docent vid historisk-filosofiska fakulteten.

Gudielines for admission to docentur.

Ansökan om att antas som docent skickas till historisk-filosofiska fakultetens adress.

Professor

Enligt Uppsala universitets anställningsordning ska en lektor som är anställd tills vidare efter ansökan befordras till en anställning som professor, om lektorn har behörighet för en sådan anställning. Behörighetskraven vid befordran skall överensstämma med de krav som gäller vid utannonserad anställning som professor, d v s vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas åt prövningen av den pedagogiska skickligheten som av den vetenskapliga. Sökande ska också uppfylla behörighetskraven som anges i fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen.

Enligt universitetets anställningsordning skall den vetenskapliga skickligheten ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens. Varje ansökan behandlas individuellt.

Ämnesområdet för en ny anställning som professor skall vara detsamma som för anställningen som lektor. Någon särskild ansökningstid finns inte utan berörd lektor kan lämna in sin ansökan löpande under året.

Rekryteringsgruppens handläggningsordning

Historisk-filosofiska fakultetsnämnden fattar, efter förslag från berörda lärosäten och institutionen, beslut om att utse två sakkunniga.

Ansökningshandlingar

Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt via länk som finns i samband med den utanonnserade anställningen.

Lediga jobb

Ansökan om befordran

Skickas till historisk-filosofiska fakultetens kansli

Lika villkor

Historisk-filosofiska fakultetens handlingsplan för likabehandling 2018

Kontakt

Vid frågor kontakta Lena Hagqvist.