PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Universitetet deltar i Uppsala klimatprotokoll

Sedan maj 2011 är universitetet en av deltagarna i det lokala samarbetet Uppsala klimatprotokoll. 

Bakgrund

Sedan 2010 har ca 20 privata och offentliga verksamheter i Uppsala utvecklat samarbetet Uppsala klimatprotokoll - för att tillsammans nå längre. Universitetet är en av deltagarna. Samarbetet är initierat av Uppsala kommun och syftar till att bidra till Uppsalas långsiktiga utveckling och att nå klimatmålen för Uppsala kommun.

Deltagarna gör åtaganden

Alla verksamheter som som deltar i klimatprotokollet gör årliga åtaganden för minskad energianvändning och klimatpåverkan från verksamheten. Hösten 2015 gick samarbetet in i en ny fas med nya åtaganden. Information om vilka åtaganden som gjorts hittills och det samlade utfallet finns på klimatprotokollets hemsida.

Universitetets arbete i Uppsala klimatprotokoll                                  

Universitetets har inom ramen för samarbetet lyft fram sitt arbete med energieffektivsering i befintliga lokaler. Genom ett nära samarbete med Akademiska Hus har energiförbrukningen minskat under flera års tid. 

Exempel på energieffektivseringsåtgärder som genomförts är: 

  • Byte till nya ventilationsaggregat
  • Förbättrad ventilationsstyrning
  • Värmeåtervinning från datorhallar
  • Tilläggsisolering
  • Närvaro- och dagsljusreglerad belysning
  • Förbättring av klimatskal

Under 2015 inleddes projektet cykelvänlig arbetsplats vid universitetet. Projektet drivs inom ramen för Uppsala klimatprotokoll. Syftet med projektet är att utveckla universitetets campusområden till att bli mer cykelvänliga arbetsplatser.