PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Uppsala universitets vilja och ambition med miljöarbetet

Uppsala universitets övergripande miljömål uttrycker universitetets vilja och ambitioner med miljöarbetet och utgör universitetets miljöpolicy

Universitetets övergripande miljömål tar sin utgångspunkt i Mål och strategier för Uppsala universitet (UFV 2013/110). Där anges att Uppsala universitets uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld. Med utgångspunkt i detta ska Uppsala universitet fortlöpande förbättra miljöarbetet genom att:

  • arbeta systematiskt för att förebygga och minska verksamhetens negativa miljöpåverkan

  • arbeta systematiskt för att understödja och öka verksamhetens positiva miljöpåverkan

  • öka medvetandet bland studenter och anställda om miljöfrågor

  • stimulera studenter och anställda till konkreta handlingar som bidrar till det gemensamma miljöarbetet

  • väga in miljöhänsyn i alla beslut

  • sprida information om miljöarbetet till, och samverka med, omgivande samhället för att ge, och få, inspiration och nya idéer