PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Vår verksamhet påverkar miljön

Universitetets mål och handlingsplan utgår från aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna, det vill säga på vilket sätt vi påverkar miljön främst, har identifierats. Syftet med utredningen är att kartlägga och kvantifiera vilken påverkan universitetet har på miljön.

2016 genomfördes den senaste miljöutredningen vid universitetet. I utredningen fastställs att de områden universitetet fortsättningsvis bör fokusera sitt miljöarbete på är:

  • Forskning
  • Utbildning
  • Samverkan
  • Energianvändning (från lokalanvändning, kontorsmaskiner etc.)
  • Ny- och ombyggnationer
  • Tjänsteresor och möten
  • Upphandling och inköp

Utredningen konstaterar att universitetet genom sin verksamhet har stor positiv indirekt miljöpåverkan genom utbildning, forskning och samverkan. Universitetet har också negativ direkt miljöpåverkan genom material- och resursförbrukning.

Det fortsatta arbetet ska fokusera på att öka den positiva indirekta miljöpåverkan och minska den direkta negativa påverkan. Ytterligare beskrivning av universitetets miljöpåverkan finns i miljöutredningens slutrapport.