PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Uppföljning av miljöarbetet

Interna miljörevisioner är en del av ett fungerande miljöledningssystem och ingår som en del av uppföljningen av miljöarbetet.
 

Revisionerna syftar till att undersöka hur väl universitetet efterlever de lagar, förordningar, interna riktlinjer och andra styrande dokument som gäller för verksamheten. Revisionerna genomförs årligen. Universitetets har ett tiotal interna miljörevisiorer som planerar och genomför revisionerna under ledning av centrala miljösamordnaren. 

Intern miljörevision är ett bra verktyg för att se vart miljöledningsystemet behöver förstärkas och vart det fungerar väl.

Universitetets revisioner följer en fastställd revisionsplan där hela  verksamheten ska gås igenom under en treårsperiod.

Under hösten 2015 genomfördes universitets första interna miljörevisioner. Utifrån de nio revisioner som genomfördes skrevs en sammanfattning.

Är du intresserad av att veta mer om uppdraget som miljörevisor? Eller vill du ta del av tidigare revisionsrapporter? Kontakta miljösamordnaren via e-postadress miljo@uadm.uu.se