PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Vi har alla ett ansvar för miljöarbetet

Centrala roller i arbetet innehas av:

  • Rektor - har det yttersta ansvaret för universitets arbete med miljöfrågor

  • Prefekt/motsvarande - ansvarar för miljöarbetet på institutions- och avdelningsnivå

  • Miljöchefen/miljösamordnaren ansvarar för att samordna och utveckla arbetet på universitetsövergripande nivå

  • Miljöombud - finns vid varje institution och utgör miljösamordnarens förlängda arm

  • Miljörevisorer - kontrollerar att lagar, regler och riktlinjer följs i den dagliga verksamheten 

  • Personal och studenter - ansvarar för att följa regler och riktlinjer 

Vill du veta mer? I universitetets Miljömål och handlingsplan för miljöarbete 2016-2018 finns fastställt den organisation och ansvarsfördelning som gäller för universitetets miljöarbete.