Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Miljöombudets roll

Vid universitetets alla institutioner och avdelningar ska det finnas minst ett miljöombud som stöttar och driver det lokala miljöarbetet tillsammans med universitetets miljösamordnare.  

 

Miljöombudets uppdrag

  • Utgöra stöd till prefekten i miljöarbetet.
  • Rapportera till prefekten hur miljöarbetet fortgår.
  • Samordna och driva på miljöarbetet på institutionsnivå.
  • Utgöra en kontaktperson och länk mellan lokal och central nivå för universitetets miljöarbete.
  • Sköta informationsspridning av central information till medarbetare på institutionsnivå.
  • Återkoppla synpunkter på miljöarbetet från lokal till central nivå.
  • Delta i utbildning, informationsträffar etc. som anordnas av universitetet för miljöombud.
  • Planera, samordna och ta fram underlag på institutionsnivå inför/vid miljörevisioner.

Miljöombuden vid universitetet har således en viktig roll att fylla. Ytterst ansvarig för det lokala miljöarbetet är dock prefekten/motsvarande men miljöombudets roll är att stötta prefekten och driva frågorna.

För att bli miljöombud

  • kontakta prefekt/motsvarande för att se om det ryms i tjänsten.
  • fyll i följande blankett och skicka in enligt instruktioner i blanketten.

När allt är klart kommer miljöombudet få tillgång till en gruppyta i medarbetarportalen där det finns verktyg för miljöarbetet, information om träffar och annan information som är relevant för uppdraget.

En gång per år ges en introduktionsutbildning för nya miljöombud

Som miljöombud har jag möjlighet att påverka miljöarbetet på min arbetsplats och tillsammans med mina kollegor förbättra vårt arbetssätt. Bland annat diskuterar vi hur vi kan utforma våra utbildningar så att de blir mer hållbara, till exempel genom ökad digitalisering. Det känns värdefullt att kunna bidra till universitetets miljöarbete. På miljöombudsträffar och fortbildning lär jag mig mycket nytt, vilket jag också har glädje och nytta av privat.

Karin Folcker - Miljöombud