Styrande dokument samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning

Samhällsvetenskapliga fakultetens Arbetsordning

Delegation

Delegationsordning 2018
Kursplaner, delegation till institutionerna

Fakultetsnämnden

Stöd för dig med nämnduppdrag
Arbetstid för ledamot i samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden samt underorgan
Ersättning för doktorander och studenter i fakultetsnämnden samt underorgan

Forskning och utbildning på forskarnivå

Resursfördelningsmodell för anslaget för forskning och forskarutbildning
Utvärdering av resursfördelningsmodellen för forskning och utbildning på forskarnivå, rapport
Ändringar i resursfördelningsmodellen för forskning och utbildning på forskarnivå
Prolongation på grund av föräldraledighet vid samhällsvetenskapliga fakulteten
Prolongation av utbildningsbidrag och anställning som doktorand för doktorander med förtroendeuppdrag – kompletterande riktlinjer för samhällsvetenskapliga fakulteten
Prolongation för suppleanter

Jämställdhet och lika villkor

Jämställdhet och likavillkorsplaner

Kvalitetsarbete

Kvalitetssystem för samhällsvetenskapliga fakulteten
Kvalitetsprogram 2017
Pedagogiskt handlingsprogram
Rapport från kvalitetsgruppen - studierektorernas ledning av forskarutbildningarna inom samhällsvetenskapliga fakulteten
Riktlinjer för kursvärderingar (UU) Inom Samfak tillämpas inga kompletterande riktlinjer för kursutvärderingar.

KoF 2011 - program för riktade satsningar
Självvärderingar KoF11

Rekrytering, befordran

Kompletterande riktlinjer till anställningsordningen
Professorsprogram 2015-2017
Professorsprogram 2016-2018

Instruktioner till sökande av anställning/befordran

Strategidokument

Mål och strategier för Samhällsvetenskapliga fakulteten, SAMFAK 2014/114

Stipendiefinansiering

Stipendiefinansiering, rapport, SAMFAK 2008/96
Stipendiefinansiering, beslut, SAMFAK 2008/96
Uppföljning av beslut om stipendiefinansiering, rapport SAMFAK 2010/94

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Instruktion för värdinstitution - beslut 2018-12-13
Betygsskalor inom Samhällsvetenskapliga fakulteten - beslut 2018-12-13
Likabehandlingsplan 2016
Riktlinjer för studieuppehåll - har upphävts 2017-04-06
Riktlinjer för arbetslivsanknytning
Riktlinjer för mottagande av nya studenter mm

Val

Val av prefekt