Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Mål och regler vid Uppsala universitet

Mål och regler för Uppsala universitet är en sammanställning över universitetsgemensamma mål- och regeldokument som fastställs av konsistorium, rektor eller universitetsdirektör. I juni 2017 kommer en ny plats för mål och regler som även omfattar styrdokument beslutade av områdes- och fakultetsnämnder samt avdelningschefer.

Originaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Till Mål- och regler