Mål och regler vid Uppsala universitet

Mål och regler för Uppsala universitet är en sammanställning över universitetsgemensamma mål- och regeldokument som fastställs av konsistorium, rektor eller universitetsdirektör, samt även omfattar styrdokument beslutade av områdes- och fakultetsnämnder samt avdelningschefer.

Originaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Till Mål- och regler